Powrót do listy

REGULATOR PRĘDKOŚCI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Regulator prędkości jest funkcją pomagającą kierowcy w utrzymaniu prędkości jazdy na stałej wybranej wartości, zwanej prędkością regulowaną.

Prędkość regulowana może być ustawiana począwszy od prędkości 30 km/h.

Elementy sterujące

1 Przełącznik główny włączania-wyłączania.

2 Sterowanie:

a włączenie funkcji, wprowadzenie prędkości regulowanej do pamięci i zmiana prędkości regulowanej na wyższą (+) ;

b zmiana prędkości regulowanej na niższą (-).

3 Włączenie funkcji z wywołaniem zapamiętanej prędkości regulowanej (R).

4 Przejście funkcji do trybu czuwania (z wprowadzeniem prędkości regulowanej do pamięci) (O).

Funkcja regulatora prędkości nie ma żadnego wpływu na działanie układu hamulcowego.

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu. Funkcja ta nie zastępuje kierowcy. Nie może ona więc w żadnym wypadku przyczyniać się do nieprzestrzegania ograniczeń prędkości, zmniejszać czujności kierowcy (który powinien być zawsze gotowy do hamowania w każdych okolicznościach), ani zwalniać go z odpowiedzialności. Funkcja regulatora prędkości nie powinna być używana w warunkach dużego natężenia ruchu, na krętej lub śliskiej drodze (gołoledź, akwaplaning, żwir) oraz przy niesprzyjających warunkach meteorologicznych (mgła, opady, wiatr boczny…).

Ryzyko wypadku.

Włączanie funkcji

Nacisnąć przełącznik 1 po stronie .

Lampka kontrolna zapala się na zielono, a na tablicy wskaźników pojawia się komunikat: „Skontroluj regulator prędk.” z kreskami sygnalizującymi, że funkcja regulatora prędkości działa oraz że system czeka na zarejestrowanie prędkości regulowanej.

Ustawianie prędkości

Przy ustabilizowanej prędkości (powyżej około 30 km/h) wciśnij przycisk 2 po stronie a (+): funkcja jest włączona i bieżąca prędkość zostaje zapamiętana.

Wartość prędkości regulowanej zastępuje kreski a funkcja ustawienia zostaje potwierdzona poprzez pojawienie się na zielono prędkości regulowanej i komunikatu „Skontroluj regulator prędk.” oraz zaświecenie się lampki kontrolnej .

Przy próbie aktywacji funkcji przy prędkości poniżej 30 km/h pojawia się komunikat „Błąd prędkości” i funkcja pozostaje nieaktywna.

Jazda samochodem

Gdy prędkość regulowana jest zapamiętana, a funkcja regulacji działa, można zdjąć nogę z pedału gazu.

Uwaga - zaleca się jednak trzymać nogi w pobliżu pedałów, aby móc ich użyć w przypadku wystąpienia nagłej sytuacji.

Zmiana prędkości regulowanej

Istnieje możliwość zmiany zaprogramowanej prędkości regulowanej poprzez kolejne naciśnięcia przełącznika 2:

- po stronie a (+), aby zwiększyć prędkość;

- po stronie b (-), aby zmniejszyć prędkość.

Przekroczenie prędkości regulowanej

W każdej chwili możliwe jest przekroczenie prędkości regulowanej poprzez wciśnięcie pedału gazu. W momencie przekroczenia prędkości regulowanej jej wartość wyświetla się na czerwono i miga na tablicy wskaźników.

Następnie zwolnić pedał gazu: po kilku sekundach, pojazd automatycznie powraca do początkowej wartości prędkości regulowanej.

Brak możliwości utrzymania prędkości regulowanej

W przypadku zjazdu z dużego wzniesienia system nie jest w stanie utrzymać prędkości regulowanej na zadanym poziomie: zapamiętana wartość prędkości wyświetla się na czerwono i miga na tablicy wskaźników, aby o tym poinformować.

Funkcja regulatora prędkości nie ma żadnego wpływu na działanie układu hamulcowego.

Przejście funkcji do trybu czuwania

Działanie funkcji zostaje wstrzymane po naciśnięciu na:

- przełącznik 4 (O);

- pedał hamulca ;

- pedał sprzęgła lub przestawienie dźwigni automatycznej skrzyni biegów w położenie neutralne.

W tych trzech przypadkach, prędkość regulowana zostaje zapisana w pamięci i na tablicy wskaźników obok tej prędkości pojawia się komunikat „W pamięci”.

Włączenie trybu czuwania zostaje potwierdzone poprzez wyświetlenie na szaro prędkości regulowanej i komunikatu „W pamięci”.

Wywołanie prędkości regulowanej

Po zapisaniu prędkości w pamięci istnieje możliwość jej przywołania po upewnieniu się, że jest ona dostosowana do warunków ruchu drogowego (nasilenie ruchu, stan nawierzchni, warunki meteorologiczne itp.). Wcisnąć przełącznik 3 (R), jeśli prędkość pojazdu przekracza 30 km/h.

Podczas wywoływania zapamiętanej prędkości włączenie się regulatora zostaje potwierdzone przez zapalenie na zielono prędkości regulowanej i komunikatu „Skontroluj regulator prędk.”.

Uwaga: jeśli poprzednio zapisana prędkość jest dużo wyższa od prędkości bieżącej, nastąpi silne przyspieszenie aż do momentu osiągnięcia żądanego progu prędkości.

Gdy funkcja regulatora znajduje się w trybie czuwania, wciśnięcie po stronie a (+) przełącznika 2 powoduje przywrócenie działania funkcji regulatora bez uwzględniania zapamiętanej prędkości: w takim przypadku prędkością zadaną jest prędkość, z którą jedzie pojazd.

Wyłączenie funkcji

Funkcja regulatora prędkości zostaje wyłączona po naciśnięciu przełącznika 1, co powoduje anulowanie zapamiętanej prędkości. Zgaśnięcie zielonej lampki kontrolnej i odpowiedniego komunikatu na tablicy wskaźników stanowi potwierdzenie wyłączenia funkcji.

Przełączenie w stan czuwania lub wyłączenie funkcji regulatora prędkości nie powoduje szybkiego zmniejszenia prędkości: hamowanie odbywa się poprzez naciśnięcie na pedał hamulca.