Powrót do listy

ADAPTACYJNY REGULATOR PRĘDKOŚCI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Gdy warunki ruchu drogowego są sprzyjające (dobra przepustowość trasy lub autostrada), regulator prędkości z funkcją kontroli odległości umożliwia utrzymywanie wybranej prędkości (nazywanej prędkością zaprogramowaną) przy automatycznym zachowaniu bezpiecznego odstępu od pojazdu jadącego z przodu tym samym pasem ruchu.

Funkcja działa podczas jazdy z prędkością od 50 km/h do 160 km/h.

Radar/kamera ma zasięg około 120 metrów.

Cecha szczególna:

- kierowca powinien uwzględniać ograniczenie prędkości obowiązujące w kraju, w którym się znajduje;

- regulator prędkości z funkcją kontroli odległości może uruchomić układ hamulcowy maksymalnie do jednej trzeciej jego maksymalnej siły. W zależności od sytuacji kierowca może zahamować jeszcze mocniej.

W pojazdach posiadających takie wyposażenie niektóre informacje pojawiają się na wyświetlaczu przeziernym.

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu. Funkcja ta nie zastępuje kierowcy.

Nie może ona więc w żadnym wypadku przyczyniać się do nieprzestrzegania ograniczeń prędkości, zmniejszać czujności kierowcy (który powinien być zawsze gotowy do hamowania w każ- dych okolicznościach), ani jego odpowiedzialności.

Funkcja regulatora prędkości nie powinna być używana w warunkach dużego natężenia ruchu, na krętej lub śliskiej drodze (gołoledź, aquaplaning, żwir) oraz przy niesprzyjających warunkach meteorologicznych (mgła, opady, wiatr boczny itp.).

Ryzyko wypadku.

Lokalizacja radaru/kamery 1

Upewnić się, że przednia szyba nie jest zanieczyszczona (brud, błoto, śnieg, zaparowanie itd.).

Elementy sterujące

5 Przełącznik główny włączania-wyłączania.

2 Sterowanie:

a włączenie funkcji, wprowadzenie prędkości regulowanej do pamięci i zmiana prędkości regulowanej na wyższą (+);

b zmiana prędkości regulowanej na niższą (-).

3 Włączenie funkcji z wywołaniem zapamiętanej prędkości regulowanej (R).

4 Przejście funkcji do trybu czuwania (z wprowadzeniem prędkości regulowanej do pamięci) (O).

6 Regulacja odstępu od pojazdu poprzedzającego.

Włączanie funkcji

Wcisnąć przełącznik 5 po stronie . Lampka ostrzegawcza zapala się na zielono, a na tablicy wskaźników pojawia się komunikat „Tryb adaptacyjny” z kreskami sygnalizującymi, że funkcja regulatora prędkości działa oraz że system czeka na zaprogramowanie prędkości.

Ustawianie prędkości

Podczas jazdy ze stabilną prędkością (powyżej 50 km/h) nacisnąć przycisk 2 po stronie a (+): funkcja jest włączona i bieżąca prędkość zostaje zapamiętana.

Ustawiona prędkość zastępuje kreski, a włączenie regulatora prędkości potwierdza komunikat „adapt. Regulator” oraz lampka ostrzegawcza .

Próba włączenia funkcji podczas jazdy z prędkością mniejszą niż 50 km/h lub większą niż 160 km/h powoduje wyświetlenie komunikatu „Błąd prędkości”; funkcja pozostanie nieaktywna.

Regulacja odstępu od pojazdu poprzedzającego

Kolejne przyciśnięcia włącznika 6 umożliwiają ustawienie odstępu od pojazdu poprzedzającego.

Jazda samochodem

Gdy prędkość regulowana jest zapamiętana, a funkcja regulacji działa, można zdjąć nogę z pedału gazu.

Kiedy odstęp od pojazdu poprzedzającego jest zapisany w pamięci, a system wykryje na pasie drogi inny pojazd poruszający się wolniej, samochód hamuje (zapalają się światła stopu) i dostosowuje swoją prędkość do pojazdu poprzedzającego, zachowując wcześniej wybrany odstęp.

Przekroczenie prędkości regulowanej

W przypadku gdy prędkość pojazdu jest mniejsza niż prędkość regulowana, włączenie kierunkowskazu pozwala na przyspieszenie, co ułatwia wykonanie manewru wyprzedzania.

Uwaga: zalecamy trzymanie stopy w pobliżu pedałów, aby móc szybko zareagować w przypadku wystąpienia nagłego zdarzenia.

Zmiana prędkości regulowanej

Istnieje możliwość zmiany zaprogramowanej prędkości regulowanej poprzez kolejne naciśnięcia włącznika 2:

- po stronie a (+), aby zwiększyć prędkość;

- po stronie b (-), aby zmniejszyć prędkość.

Zmiana odstępu od pojazdu poprzedzającego

W każdej chwili istnieje możliwość zmiany odstępu od pojazdu poprzedzającego przez kolejne naciśnięcia na włącznik 6.

Poziome pasy odstępu pojawiające się na tablicy wskaźników wskazują wybrany odstęp od pojazdu poprzedzającego:

- jeden pas oznaczający krótką odległość (odpowiadająca odstępowi około sekundy);

- dwa pasy to średnia odległość;

- trzy pasy to odległość duża (odpowiadająca odstępowi około dwóch sekund).

Wybór odstępu musi być dostosowany do ruchu drogowego, przepisów kraju, w którym porusza się pojazd, oraz warunków klimatycznych.

Jeśli system wykrywa pojazd na tym samym pasie, nad pasami odstępu pojawia się sylwetka A pojazdu.

Przekroczenie prędkości regulowanej

W każdej chwili możliwe jest przekroczenie prędkości regulowanej poprzez wciśnięcie pedału·przyspieszenia.

Gdy prędkość jest przekroczona, wartość prędkości regulowanej oraz pasy odstępu wyświetlają się na czerwono a prędkość regulowana miga na tablicy wskaźników: funkcja kontroli odstępu nie jest zapewniona.

Następnie zwolnić pedał gazu: regulacja prędkości i odstępu zostaje automatycznie przywrócona, chyba że funkcja zostanie przełączona w stan czuwania.

Przejście funkcji do trybu czuwania

Funkcja zostaje przełączona w stan czuwania w przypadku:

- naciśnięcia włącznika 4 (O);

- naciśnięcia pedału hamulca;

- naciśnięcia pedału sprzęgła;

- naciśnięcia dźwigni biegów;

- zbyt niska lub zbyt wysoka prędkość obrotowa silnika;

- prędkość pojazdu jest mniejsza niż 40 km/h lub większa niż 170 km/h;

- niektóre systemy kontroli i wspomagania prowadzenia pojazdu zostają uruchomione (ABS, ESC itp.).

W trzech ostatnich przypadkach na tablicy wskaźników pojawia się komunikat „Tempomat adapt.wyłączony”, gdy funkcja działa w trybie czuwania.

Włączenie trybu czuwania zostaje potwierdzone wyświetleniem na szaro ustawionej prędkości i wyświetleniem komunikatu „Tryb adaptacyjny”.

Wywołanie prędkości regulowanej

Jeśli prędkość została zapamiętana, można ją wywołać po upewnieniu się, że jest ona dostosowana do warunków ruchu drogowego (nasilenie ruchu, stan nawierzchni, warunki meteorologiczne…). Nacisnąć przełącznik 3 (R), jeżeli prędkość pojazdu przekracza 50 km/h.

Podczas przywoływania zapisanej prędkości włączenie regulatora zostaje potwierdzone wyświetleniem ustawionej prędkości (kolor zielony) i komunikatu „Tryb adaptacyjny”.

Gdy regulator prędkości znajduje się w trybie czuwania, naciśnięcie przełącznika 2 po stronie a (+) powoduje ponowną aktywację funkcji regulatora, bez uwzględnienia prędkości zapisanej w pamięci: system uwzględnia aktualną prędkość jazdy.

Uwaga: jeśli poprzednio zapisana prędkość jest dużo wyższa od prędkości bieżącej, nastąpi silne przyspieszenie aż do momentu osiągnięcia żądanego progu prędkości.

Hałas i drgania mogą być generowane od czasu do czasu, gdy adaptacyjny regulator prędkości aktywuje układ hamulcowy.

W pewnych sytuacjach (dojechanie do pojazdu jadącego dużo wolniej, gwałtowna zmiana pasa ruchu pojazdu poprzedzającego itp.) system może nie mieć wystarczająco czasu na reakcję i może wyemitować sygnał dźwiękowy połączony z ostrzeżeniem A, gdy sytuacja wymaga uwagi kierowcy lub ostrzeżeniem B, gdy sytuacja wymaga natychmiastowej reakcji kierowcy.

Kierowca musi wtedy zareagować i wykonać odpowiedni manewr.

Uwaga: zalecamy trzymanie stopy w pobliżu pedałów, aby móc szybko zareagować w przypadku wystąpienia nagłego zdarzenia.

Przełączenie w stan czuwania lub wyłączenie funkcji regulatora prędkości nie powoduje szybkiego zmniejszenia prędkości: hamowanie odbywa się poprzez naciśnięcie na pedał hamulca.

Wyłączenie funkcji

Funkcja regulatora prędkości zostaje wyłączona po naciśnięciu przełącznika 5 lub , co powoduje anulowanie zaprogramowanej prędkości. Zgaśnięcie zielonej lampki kontrolnej i komunikatu „Tryb adaptacyjny” z tablicy wskaźników potwierdza wyłączenia funkcji.

Nieprawidłowości w działaniu

Gdy system wykryje nieprawidłowość, na tablicy wskaźników pojawia się komunikat „Skontroluj regulator prędk.”.

Istnieją dwie możliwości:

- działanie systemu zostaje czasowo wstrzymane (na przykład: radar zasłonięty przez kurz, błoto, śnieg itp.). W takim przypadku należy zaparkować pojazd i wyłączyć silnik. Oczyścić aktywną powierzchnię radaru-kamery. Po następnym uruchomieniu silnika lampka ostrzegawcza i komunikat znikną;

- w przeciwnym razie może to być spowodowane obecnością innej usterki. Należ skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu. Funkcja w żadnym razie nie zastępuje kierowcy, który musi zachować uwagę i który ponosi odpowiedzialność za utrzymanie ciągłej kontroli nad pojazdem.

Kierowca powinien zawsze dostosować swoją prędkość do warunków ruchu drogowego niezależnie od wskazań systemu.

System nie może w żadnym razie być traktowany jako wykrywacz przeszkód lub system chroniący przed zderzeniami.

Czynności/naprawy systemu

- W przypadku zderzenia istnieje ryzyko przestawienia radaru/kamery, co może wpłynąć na działanie systemu. Wyłączyć funkcję i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

- Wszystkie czynności (naprawy, wymiana części, poprawki lakiernicze) w obrębie radaru/kamery muszą wykonywać wykwalifikowani specjaliści.

Jedynie partner marki jest upoważniony do naprawy systemu.

Wyłączenie funkcji

Należy wyłączyć funkcję, jeżeli:

- nie działają światła stopu;

- obszar radaru/kamery został uszkodzony (po stronie przedniej szyby lub lusterka wstecznego w kabinie);

- pojazd jest holowany (awaria);

- jest duże natężenie ruchu;

- pojazd znajduje się w tunelu;

- pojazd porusza się po krętej drodze;

- przednia szyba jest pęknięta lub zniekształcona (nie naprawiać szyby w obszarze kamery; zlecić jej wymianę autoryzowanemu serwisowi);

- pojazd porusza się po śliskiej nawierzchni lub w złych warunkach atmosferycznych (mgła, śnieg, deszcz, boczny wiatr itp.).

W przypadku nieprawidłowego działania system należy wyłączyć i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Ograniczenia działania systemu

- Pojazd poruszający się w odwrotnym kierunku nie powoduje uruchomienia żadnego ostrzeżenia ani nie wpływa na funkcjonowanie systemu.

- Radar/kamerę należy utrzymywać w czystości; nie wolno wykonywać żadnych modyfikacji na poziomie tych elementów, aby zapewnić prawidłowe działanie systemu.

- System może nie wykryć przeszkód nieruchomych (stojące pojazdy, bramka na autostradzie itp.), pojazdów poruszających się z niewielką prędkością lub przedmiotów o małych rozmiarach (motocykle, rowery, piesi itp.).

- Pojazd wjeżdżający na ten sam pas ruchu zostanie uwzględniony przez system, kiedy tylko znajdzie się w strefie rozpoznania. Może wtedy dojąć do gwałtownego lub spóźnionego hamowania.

- Podczas skręcania lub jazdy po łuku radar/kamera może chwilowo nie wykrywać pojazdu jadącego z przodu, co może spowodować przyspieszanie.

- Po wyjeździe z zakrętu wykrywanie pojazdu poprzedzającego może być zakłócone lub opóźnione. Może wtedy dojąć do gwałtownego lub spóźnionego hamowania.

- Wolniejszy pojazd poruszający się po sąsiednim pasie może być wykryty przez system, co może spowodować zwolnienie, jeśli oba pojazdy jadą zbyt blisko siebie.

- System może zignorować samochód jadący z dużą mniejszą prędkości.

- System wyłącza się poniżej prędkości 50 km/h. Kierowca musi podejmować odpowiednie działania.

- Gwałtowne zmiany sytuacji nie są natychmiast uwzględniane przez system, dlatego kierowca musi być czujny w każdej chwili i w każdej okoliczności.

Wystąpienie zakłóceń w działaniu systemu

Działanie systemu może być zakłócone przez pewne warunki i okoliczności, takie jak:

- złożona infrastruktura (metalowy most, tunel itp.);

- złe warunki atmosferyczne (śnieg, grad, gołoledź itp.);

- słaba widoczność (noc, mgła itp.);

- niski kontrast między obiektami;

- oślepienie (rażące słońce, światła pojazdów nadjeżdżających z przeciwka itp.).

Ryzyko nieuzasadnionego hamowania lub przyspieszania.