Powrót do listy

OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ogranicznik prędkości jest funkcją pomagającą kierowcy w nieprzekraczaniu wybranej prędkości jazdy zwanej prędkością ograniczoną.

Elementy sterujące

1 Włączenie funkcji, wprowadzenie prędkości do pamięci i zmiana prędkości ograniczonej na wyższą (+).

2 Zmiana prędkości ograniczonej na niższą (-).

3 Przejście funkcji do trybu czuwania (z wprowadzeniem prędkości ograniczonej do pamięci) (O).

4 Włączenie funkcji i wywołanie prędkości ograniczonej zapisanej w pamięci (R).

5 Przełącznik główny Włączanie-wyłączanie.

Włączanie funkcji

Nacisnąć przełącznik 5 po stronie . Lampka kontrolna 6 zaczyna się świecić na pomarańczowo, a na tablicy wskaźników wyświetla się komunikat „OGRANICZNIK” oraz kreski, co oznacza, że ogranicznik prędkości jest włączony i można zapisać wartość prędkości ograniczonej.

Aby zapisać bieżącą prędkość, nacisnąć przełącznik 1 (+): wartość ograniczenia prędkości zastępuje kreski.

Minimalna prędkość, jaką można zapisać, wynosi 30 km/h.

Jazda samochodem

W przypadku, gdy do pamięci jest wprowadzona prędkość ograniczona, dopóki prędkość ta nie zostanie osiągnięta prowadzenie odbywa się w podobny sposób jak w przypadku pojazdu nie posiadającego funkcji ogranicznika prędkości.

Po osiągnięciu zapisanej prędkości, nawet przy dalszym wciskaniu pedału przyspieszenia, przekroczenie zaprogramowanej prędkości nie będzie możliwe, za wyjątkiem sytuacji szczególnych (patrz paragraf „Przekroczenie prędkości ograniczonej” na następnej stronie).

Zmiana zapamiętanej prędkości ograniczonej

Można zmieniać prędkość ograniczoną przez kolejne naciskanie na:

- przełącznik 1 (+) w celu zwiększenia prędkości,

- przełącznik 2 (-) w celu zmniejszenia prędkości.

Funkcja ogranicznika prędkości nie ma żadnego wpływu na działanie układu hamulcowego.

Przekroczenie prędkości ograniczonej

W każdej chwili możliwe jest przekroczenie prędkości ograniczonej poprzez silne wciśnięcie pedału gazu do końca poza punkt oporu.

W czasie, gdy prędkość jest przekroczona, wartość prędkości ograniczonej miga na tablicy wskaźników i rozlega się sygnał dźwiękowy.

W miarę możliwości należy zwolnić pedał przyspieszenia: funkcja ogranicznika prędkości staje się ponownie aktywna, gdy pojazd zacznie jechać z prędkością niższą od zapisanej wartości.

Brak możliwości utrzymania wybranej prędkości ograniczonej

Podczas zjeżdżania ze stromego wzniesienia system nie jest w stanie utrzymać ograniczenia prędkości: zaprogramowana prędkość miga na tablicy wskaźników, a brzęczyk emituje sygnał dźwiękowy w regularnych odstępach czasu.

Przejście funkcji do trybu czuwania

Działanie funkcji ogranicznika prędkości zostaje wstrzymane po naciśnięciu przełącznika 3 (O). W takim przypadku ograniczenie prędkości zostaje zapisane w pamięci i na tablicy wskaźników pojawia się komunikat „W pamięciˮ oraz wartość zapisanej prędkości.

Wywołanie prędkości ograniczonej

Po zapisaniu prędkości w pamięci istnieje możliwość jej przywołania poprzez naciśnięcie na przełącznik 4 (R).

Wyłączenie funkcji

Funkcja ogranicznika prędkości zostaje wstrzymana, po naciśnięciu przełącznika 5. W takim przypadku prędkość nie jest już zapisana w pamięci. Zgaśnięcie pomarańczowej lampki na tablicy wskaźników potwierdza wyłączenie funkcji.

Gdy ogranicznik znajduje się w trybie czuwania, wciśnięcie przełącznika 1 (+) powoduje ponowną aktywację funkcji bez uwzględnienia prędkości zapisanej w pamięci: system bierze pod uwagę prędkość, z jaką jedzie pojazd.