Powrót do listy

ZAUTOMATYZOWANA SKRZYNIA BIEGÓW

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dźwignia sterująca 1

- Pozwala na włączenie pierwszego przełożenia do jazdy do przodu, wybranie wstecznego biegu i ustawienie położenia neutralnego oraz zmianę przełożeń w trybie ręcznym.

- Pozwala na przejście w każdej chwili z trybu ręcznego do trybu automatycznego i odwrotnie, przy pracującym silniku i włączonym przełożeniu do jazdy do przodu, poprzez pchnięcie dźwigni w lewo.

Uwaga: po każdym przestawieniu dźwigni sterującej dźwignia powraca automatycznie do pozycji środkowej.

Wyświetlacz

2 Wyświetlanie informacji o przełożeniach

Bieg włączony w trybie ręcznym (M1, M2, M6), położenie neutralne (N) lub bieg wsteczny (R) wyświetlają się na wyświetlaczu tablicy wskaźników. W trybie automatycznym wyświetla się (D) i wybrany bieg (D1, D2, D6).

3 Tryb do jazdy z dużym obciążeniem.

4 Lampka ostrzegawcza wciśnięcia pedału hamulca.

Uruchomienie silnika

Włączyć zapłon.

Wyświetlacz na tablicy wskaźników zostaje podświetlony.

Jeżeli pojawi się ikona położenia neutralnego (N), której towarzyszy (zależnie od pojazdu) lampka ostrzegawcza 4: wcisnąć pedał hamulca i uruchomić silnik, ale nie zwiększać jego prędkości obrotowej.

Jeżeli włączony jest bieg inny niż neutralny i na wyświetlaczu miga ikona N, której towarzyszy lampka ostrzegawcza 4: wcisnąć pedał hamulca i ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu N. Uruchomić silnik.

Uwaga: nie należy próbować uruchamiać silnika przez pchanie pojazdu w przypadku, gdy akumulator jest rozładowany (wyświetlacz pozostaje zgaszony po włączeniu zapłonu).

Uruchamianie pojazdu

Jazda do przodu (pozycja wyjściowa: położenie neutralne)

Na wyświetlaczu wskazane są położenia N i D.

- Wciśnięty pedał hamulca. Przesunąć dźwignię wyboru do przodu, następnie ją zwolnić.

- Zwolnić pedał hamulca i lekko wcisnąć pedał gazu w celu ruszenia.

Wsteczny bieg (pojazd na postoju)

- Wciśnięty pedał hamulca. Przesunąć dźwignię wyboru w prawo i w tył w sposób przedstawiony przy podstawie dźwigni, następnie ją zwolnić. Bieg wsteczny został włączony, na wyświetlaczu pojawia się litera R.

- Zwolnić pedał hamulca:

- obroty biegu jałowego są wystarczające do wykonania manewrów związanych z parkowaniem;

- wcisnąć lekko pedał przyspieszenia, aby ruszyć do tyłu.

Z położenia biegu wstecznego, można przestawić dźwignię do położenia jazdy do przodu, poprzez pchnięcie dźwigni do przodu, kiedy pojazd jest zatrzymany.

Uwaga: Na postoju należy koniecznie wcisnąć pedał hamulca w celu włączenia lub wyłączenia przełożenia. W przeciwnym razie zapali się lampka 4.

Tak jak w przypadku pojazdu wyposażonego w mechaniczną skrzynię biegów, pojazd wyposażony w zautomatyzowaną skrzynię biegów nie pozostaje zatrzymany w miejscu na pochyłym podłożu bez zaciągnięcia hamulca ręcznego lub trzymania wciśniętego pedału hamulca.

Schemat wyboru przełożeń

(patrz rysunek na podstawie dźwigni)

+ : w celu wybrania wyższego biegu

- : w celu wybrania niższego biegu

N : położenie neutralne

R : bieg wsteczny

: jedyne stabilne położenie dźwigni

D/M : zmiana z trybu automatycznego na tryb ręczny i vice versa

Półautomatyczny tryb działania (tryb ręczny)

Ten tryb może być włączony w każdej chwili w czasie jazdy poprzez pchnięcie dźwigni w lewo. Włączenie trybu odbywa się bez przełączenia na wyższy bieg.

W trybie tym kierowca sam zmienia biegi, przy pomocy dźwigni sterującej.

W celu przełączenia na wyższy bieg należy pchnąć dźwignię sterującą do przodu, bez konieczności zwalniania pedału gazu.

W celu przełączenia na niższy bieg należy przesunąć dźwignię sterującą do tyłu, bez konieczności zdjęcia nogi z pedału gazu.

System uniemożliwia włączenie zbyt niskiego biegu wywołujące nadmiernie wysoką prędkość obrotową, lub włączenie zbyt wysokiego biegu wywołujące nadmiernie niską prędkość obrotową.

Dwukrotne, kolejne pchnięcie dźwigni do przodu umożliwia jednoczesne przełączenie o dwa biegi wyżej (za wyjątkiem przypadków, gdy prędkość obrotowa silnika jest nadmiernie niska). Dwukrotne, kolejne pchnięcie dźwigni do tyłu umożliwia jednoczesne przełączenie o dwa biegi niżej (za wyjątkiem przypadków, gdy prędkość obrotowa silnika jest nadmiernie wysoka).

Przy zwalnianiu, po zdjęciu nogi z pedału·przyspieszenia następuje automatyczne przełączanie na niższe biegi, aż do możliwie najniższej prędkości obrotowej, co ma zapobiec gaśnięciu silnika. Poniżej pewnego progu szybkości automatycznie włącza się pierwszy bieg. Zatrzymując samochód na czerwonym świetle lub skrzyżowaniu itd. przy włączonym biegu, można unieruchomić pojazd przy pomocy hamulca bez konieczności przestawiania dźwigni do położenia neutralnego (N).

Samochodem można ruszyć:

- delikatnie, zwalniając hamulec i nie wciskając pedału·przyspieszenia (np. podczas jazdy w korku);

- lub: zwalniając hamulec i wciskając pedał gazu, aby samochód ruszył zdecydowanie do przodu.

Uwaga: położenie neutralne można włączyć w czasie jazdy lub na postoju dopiero po wciśnięciu pedału hamulca (gdy kierowca o tym zapomni, zapala się lampka ostrzegawcza 4).

W celu ustawienia dźwigni w położeniu neutralnym należy pchnąć ją w prawo.

W przypadku zbyt niskiej lub zbyt wysokiej prędkości obrotowej, system wybierze optymalne przełożenie.

Tryb półautomatyczny może być wyłączony i włączony w każdej chwili przy pracującym silniku poprzez pchnięcie dźwigni w lewo.

Działanie automatycznego trybu pracy

Przy każdym włączeniu zapłonu tryb automatyczny jest ustawiany domyślnie.

Litera D pojawia się na wyświetlaczu. Kierowca zachowuje kontrolę nad pojazdem przy pomocy pedału przyspieszenia i hamulca. Biegi włączają się automatycznie we właściwym momencie, przy odpowiedniej prędkości obrotowej silnika. Automatyczne działanie skrzyni biegów uwzględnia takie parametry jak: ukształtowanie terenu i styl jazdy kierowcy.

W trybie tym jest możliwe ręczne włączanie biegów. Pchnięcie dźwigni do przodu lub do tyłu pozwala na przełączenie na wyższy bieg (z wyjątkiem wystąpienia ryzyka zbyt niskiej prędkości obrotowej) lub przełączenie na niższy bieg (z wyjątkiem wystąpienia ryzyka zbyt wysokiej prędkości obrotowej).

Uwaga: tryb automatyczny uwzględnia:

- położenie i prędkość wciśnięcia pedału gazu, pozwalające na określenie stylu jazdy kierowcy i wybranie optymalnego przełożenia;

- położenie pedału hamulca, pozwalające zapewnić efekt hamowania silnikiem przy przewidywanej redukcji biegów.

Zatrzymując samochód na czerwonym świetle, przy włączonym biegu, można unieruchomić pojazd przy pomocy hamulca bez konieczności przestawiania dźwigni do położenia neutralnego (N).

Samochodem można ruszyć:

- delikatnie, zwalniając hamulec i nie wciskając pedału·przyspieszenia (np. przy jeździe w korku);

- lub: zwalniając hamulec i wciskając pedał gazu, aby samochód ruszył zdecydowanie do przodu.

Przyspieszanie i wyprzedzanie

- Powoli wciśnij pedał przyspieszenia, aby stopniowo zwiększyć prędkość jazdy;

- w celu uzyskania maksymalnej mocy pojazdu bez względu na wybrany tryb pracy (automatyczny lub ręczny), należy wcisnąć zdecydowanie pedał gazu, aż do przekroczenia punktu oporu.

W zależności od prędkości wciśnięcia pedału, skrzynia biegów wybierze automatycznie optymalne przełożenie uwzględniające charakterystykę silnika.

Zatrzymanie samochodu

Istnieje możliwość zatrzymania pojazdu poprzez włączenie biegu (np. na wzniesieniu).

- po włączeniu zapłonu, wybrać bieg przy wciśniętym pedale hamulca;

- sprawdzić, czy na tablicy wskaźników wyświetla się inny bieg niż N, a następnie wyjąć kluczyk ze stacyjki;

- zaciągnąć hamulec ręczny.

W celu wyłączenia biegu należy włączyć zapłon nie uruchamiając silnika i ustawić dźwignię w położeniu Neutralnym, trzymając stopę na pedale hamulca. Sprawdzić, czy na tablicy wskaźników pojawia się symbol N.

Poziom oleju w zbiorniku zautomatyzowanej skrzyni biegów zależy od sposobu eksploatacji pojazdu. Dolewanie oleju jest surowo wzbronione (należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki).

Sygnał dźwiękowy

- W przypadku, gdy pojazd porusza się po wzniesieniu, a przez dłuższy okres czasu nie jest wciskany pedał hamulca lub włączany hamulec ręczny, następuje nadmierne obciążenie systemu (ryzyko przegrzania sprzęgła).

Rozlega się wówczas przerywany sygnał dźwiękowy informujący o konieczności wciśnięcia pedału hamulca lub użycia hamulca ręcznego.

- Nigdy nie należy opuszczać pojazdu z uruchomionym silnikiem i włączonym biegiem. Ze względów bezpieczeństwa, w chwili otwarcia drzwi będzie słychać przerywany sygnał dźwiękowy, dopóki dźwignia nie znajdzie się w położeniu neutralnym, nie zostanie wyłączony zapłon lub wciśnięty pedał hamulca.

Przypadek szczególny

Aby uniknąć poślizgu kół przy ruszaniu na nawierzchni śliskiej lub nawierzchni o słabej przyczepności, uruchomić tryb ręczny (D/M) i włączyć drugi bieg.

Aby zapewnić płynną zmianę przełożeń w bardzo niskiej temperaturze , poczekać kilka sekund przed przesunięciem dźwigni zmiany biegów z położenia N w położenie D lub R.

Nieprawidłowości w działaniu

i Zaświecenie się tej lampki ostrzegawczej w czasie jazdy oznacza nieprawidłowości w działaniu systemu. W większości przypadków można wówczas kontynuować jazdę samochodem, jednak jego osiągi będą ograniczone. Należy jednak jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Holowanie pojazdu wyposażonego w zautomatyzowaną skrzynię biegów

W przypadku zablokowania skrzyni na jednym z przełożeń, należy:

- włączyć zapłon;

- Ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym przy wciśniętym pedale hamulca ;

- sprawdź, czy skrzynia biegów rzeczywiście znajduje się w położeniu neutralnym (np. lekko popychając pojazd).

Jeżeli ustawienie skrzyni biegów w położeniu neutralnym jest niemożliwe, pojazd należy holować z uniesionymi przednimi kołami.

Nie wolno zapomnieć, że w holowanym pojeździe zapłon musi być zawsze wyłączony.

Położenie do jazdy z dużym obciążeniem

Podczas jazdy obciążonym pojazdem nacisnąć przycisk 5 na desce rozdzielczej. Na tablicy wskaźników zapali się lampka kontrolna §.

Tryb jazdy z obciążeniem wyłącza się przy każdym wyłączeniu silnika. Należy go każdorazowo włączać.

Z trybu do jazdy z dużym obciążeniem można korzystać zarówno wtedy, gdy włączony jest tryb automatyczny, jak i ręczny.