Powrót do listy

POJAZD Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM: ładowanie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W razie pytań dotyczących sprzętu wymaganego do ładowania samochodu należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Ważne zalecenia dotyczące ładowania samochodu

Prosimy o uważne przeczytanie tych zaleceń. Ich nieprzestrzeganie może wiązać się z ryzykiem wystąpienia pożaru, poważnych obrażeń lub porażenia prądem elektrycznym, a w konsekwencji prowadzić do śmierci.

Ładowanie

Podczas ładowania nie wolno dokonywać żadnych prac przy pojeździe (mycie, prace w komorze silnika itd.)

W przypadku stwierdzenia obecności wody, śladów korozji lub ciał obcych w złączu kabla ładowania lub gnieździe ładowania pojazdu, nie należy ładować samochodu. Ryzyko pożaru.

Nie należy dotykać bolców kabla ładowania, gniazda domowego lub gniazda ładowania pojazdu, ani też wkładać do nich przedmiotów.

Nigdy nie należy podłączać kabla ładowania do adaptera, rozdzielacza lub przedłużacza.

Użycie agregatora prądotwórczego jest zabronione.

Nie wolno rozmontowywać ani modyfikować gniazda ładowania pojazdu lub kabla ładowania. Ryzyko pożaru.

Nie wolno modyfikować ani dokonywać żadnych prac przy instalacji elektrycznej podczas ładowania.

W przypadku choćby niewielkiego uderzenia w klapę ładowania lub osłonę, należy jak najszybciej zlecić kontrolę Autoryzowanemu Partnerowi marki.

Należy dbać o kabel: nie wolno go deptać, zanurzać w wodzie, ciągnąć, uderzać w terminal itd.

Należy regularnie sprawdzać dobry stan kabla ładowania.

W razie stwierdzenia uszkodzeń kabla ładowania (korozja, zbrązowienie, przecięcie itd.) lub modułu elektronicznego, należy zaprzestać ich użytkowania. Konieczne jest zwrócenie się do Autoryzowanego Partnera w celu dokonania wymiany.

Kabel do ładowania A

Ten kabel dla naściennego lub słupkowego terminala ładowania umożliwia całkowite naładowanie akumulatora trakcyjnego w trybie zwykłym.

Kabel do ładowania B

Kabel ten pozwala na ładowanie:

- ładowanie standardowe za pomocą gniazda samochodowego (ładowanie prądem o natężeniu 14 A/16 A);

- w trybie pomocniczym z gniazdka domowego (ładowanie z natężeniem 10 A), na przykład przebywając poza miejscem zamieszkania.

W obu przypadkach gniazdka powinny być zainstalowane zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi dołączonej do kabla do ładowania B.

W celu uzyskania informacji na temat obsługi w obu przypadkach należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi kabla ładowania B.

Do ładowania akumulatora trakcyjnego zaleca się używanie kabla ładowania pozwalającego na ładowanie w trybie zwykłym.

Każdy kabel ładowania jest przechowywany w torbie znajdującej się w bagażniku.

Nigdy nie zostawiać przewodu zwisającego luźno z modułu. Przyczepić przewód w miejscach C

W przypadku wystąpienia błędu podczas ładowania (zaświecenie się czerwonej lampki kontrolnej D na obudowie) należy natychmiast przerwać ładowanie. Patrz instrukcja obsługi.

Ważne zalecenia dotyczące ładowania samochodu

Prosimy o uważne przeczytanie tych zaleceń. Ich nieprzestrzeganie może wiązać się z ryzykiem wystąpienia pożaru, poważnych obrażeń lub porażenia prądem elektrycznym, a w konsekwencji prowadzić do śmierci.

Wybór kabla ładowania

Standardowe kable ładowania zostały opracowane specjalnie dla tego pojazdu. Zaprojektowano je w taki sposób, aby chronić użytkownika przed potencjalnym ryzykiem śmiertelnego porażenia prądem lub pożaru.

Ze względu na bezpieczeństwo kierowcy, używanie kabla ładowania w sposób niezgodny z zaleceniami producenta jest surowo wzbronione. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może wiązać się z ryzykiem wystąpienia pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, a w konsekwencji prowadzić do śmierci. W kwestii wyboru kabla ładowania odpowiedniego do posiadanego pojazdu, należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Instalacje

Ładowanie w trybie zwykłym

- Używanie kabla ładowania A

Instalacja terminala naściennego powinna zostać wykonana przez wykwalifikowanego specjalistę.

- Używanie kabla ładowania B

Montaż gniazda przeznaczonego do ładowania samochodów z napędem elektrycznym (ładowanie prądem o natężeniu 14 A/16 A) należy zlecić wykwalifikowanemu specjaliście. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi dostarczoną wraz z tym produktem.

Ładowanie w trybie pomocniczym (kabel ładowania B)

Przy użyciu gniazdka domowego (ładowanie z natężeniem 10 A)

Poprosić specjalistę o sprawdzenie, czy każde gniazdo, do którego podłączany będzie dodatkowy kabel ładowania, spełnia wymogi norm oraz przepisów obowiązujących w danym kraju.

Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi dostarczoną razem z kablem ładowania, aby poznać środki ostrożności związane z użytkowaniem produktu oraz wymagania techniczne odnośnie instalacji gniazdka.

Połączenie gniazda elektrycznego 1

Uwaga: w przypadku zaśnieżenia przed podłączeniem lub odłączeniem akumulatora należy usunąć śnieg z okolic gniazda ładowania pojazdu. Przedostanie się śniegu do gniazda mogłoby zablokować gniazdo kabla ładowania.

Samochód jest wyposażony w gniazdo ładowania znajdujące się z przodu pojazdu.

Należy unikać ładowania i parkowania pojazdu w miejscach, gdzie występują bardzo niskie bądź wysokie temperatury.

W ekstremalnych warunkach ładowanie może trwać kilka minut przed uruchomieniem (czas niezbędny na schłodzenie lub rozgrzanie akumulatora napędowego).

Jeśli przy temperaturze poniżej ok. -25°C pojazd stoi zaparkowany ponad 7 dni, naładowanie akumulatora trakcyjnego może być niemożliwe.

Jeśli pojazd stoi zaparkowany ponad 3 miesiące z poziomem naładowania akumulatora bliskim zera, naładowanie akumulatora może być niemożliwe.

Aby wydłużyć czas eksploatacji akumulatora trakcyjnego, należy unikać postojów pojazdu z wysokim poziomem naładowania akumulatora dłuższych niż jeden miesiąc. Zalecenie to dotyczy zwłaszcza okresów upałów.

Akumulator trakcyjny najlepiej ładować po jeździe oraz/lub w miejscu o umiarkowanej temperaturze. W innym wypadku ładowanie może zająć więcej czasu lub być niemożliwe.

Porady

- Podczas upałów należy parkować i ładować pojazd w miejscach zacienionych/zadaszonych.

- Pojazd można ładować podczas opadów deszczu lub śniegu.

- Włączanie klimatyzacji wydłuża czas ładowania.

W przypadku braku ochrony przeciwprzepięciowej instalacji, odradza się ładowanie pojazdu w czasie burzy (wyładowania atmosferyczne itp.).

Ładowanie akumulatora trakcyjnego

Pojazd unieruchomiony, zapłon wyłączony, dźwignia zmiany biegów w położeniu P:

- wyjąć kabel do ładowania znajdujący się w bagażniku samochodu;

- wyjąć go z torby;

- podłączyć wtyczkę kabla do źródła zasilania;

- nacisnąć przycisk 5 karty RENAULT lub przełącznik 4, aby odblokować klapkę gniazda ładowania 6.

Na tablicy wskaźników zapali się czerwona lampka kontrolna 10, a lampka kontrolna Z.E. 7 zapali się na niebiesko;

- otworzyć osłonę 8;

- chwycić klamkę 9;

- podłączyć kabel do pojazdu. Lampka kontrolna Z.E. 7 zacznie szybko migać;

- po usłyszeniu kliknięcia sygnalizującego zablokowanie sprawdź, czy przewód do ładowania jest prawidłowo podłączony. Aby sprawdzić zablokowanie, delikatnie pociągnij za uchwyt 9.

Kabel do ładowania jest automatycznie blokowany w pojeździe. To uniemożliwi odłączenie przewodu od pojazdu.

Nie używać przedłużaczy, rozgałęziaczy ani przejściówek.

Ryzyko pożaru.

Niezbędne jest prawidłowe rozwinięcie kabla zasilania, tak aby uniknąć przegrzania.

Podczas ładowania lampka ostrzegawcza Z.E. 7 miga powoli na niebiesko.

Podczas ładowania na tablicy wskaźników wyświetlane są następujące informacje:

- poziom energii na wskaźniku akumulatora 11;

- stopień naładowania akumulatora;

- szacunkowy czas pozostały do końca ładowania (od poziomu 95% naładowania, czas pozostały do końca ładowania nie jest już wyświetlany);

- tło tablicy wskaźników miga na niebiesko;

- lampka ostrzegawcza 12 wskazuje, że pojazd jest podłączony do źródła zasilania.

Po całkowitym naładowaniu, lampka kontrolna Z.E. 7 świeci się światłem ciągłym na niebiesko. Po kilku sekundach gasną wszystkie wskaźniki wyświetlane na tablicy wskaźników.

Nie ma konieczności czekania, aż energia spadnie do poziomu rezerwy, by móc naładować auto.

Nieprawidłowości w działaniu

Brak możliwości naładowania akumulatora

Może to być spowodowane zaprogramowaniem ładowania na godzinę będącą w konflikcie z żądaniem natychmiastowego naładowania.

Należy anulować zaprogramowane ładowanie (patrz paragraf „Pojazd elektryczny: programowanie ładowania” w rozdziale 1).

Jeżeli nie ma zaprogramowanych ładowań, należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Czas ładowania akumulatora trakcyjnego zależy od poziomu pozostałej energii oraz od mocy dostarczonej przez terminal ładowania. Wyświetla się na tablicy wskaźników podczas ładowania. Patrz paragraf „Wyświetlacze i wskaźniki” w rozdziale 1.

W razie problemu, zaleca się wymienić go na kabel identyczny z oryginalnym. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Środki ostrożności podczas odłączania od gniazda

- Nacisnąć przycisk 5 karty RENAULT lub przełącznik 4, aby odblokować kabel ładowania pojazdu;

- chwycić klamkę 9;

Należy bezwzględnie przestrzegać kolejności operacji rozłączenia.

- odłączyć kabel ładowania pojazdu;

- zawór 8 musi być zamknięty;

- klapka gniazda ładowania 6 musi być zamknięta. Naciśnij klapkę, aby ją zablokować. Na tablicy wskaźników gaśnie czerwona lampka kontrolna 10;

- odłączyć kabel od źródła ładowania;

- schować kabel do torby, a następnie do bagażnika.

Uwaga: natychmiast po długim ładowaniu akumulatora napędowego przewód może być gorący. Należy korzystać z uchwytów.

Po naciśnięciu przycisku odblokowującego kabel zasilający, kabel należy odłączyć w ciągu 30 sekund, gdyż inaczej zablokuje się na nowo.

Naklejka 13

Etykieta 13 na klapce gniazda do ładowania zawiera instrukcję otwierania i zamykania:

- gniazdo i klapkę gniazda ładowania można otworzyć tylko, gdy pojazd stoi;

- podczas jazdy klapka i gniazdo muszą być zamknięte.

Aby nie zakłócać systemu nadzoru ładowania, w pojeździe nie należy montować paska antystatycznego.