Powrót do listy

OGRZEWANIE - KLIMATYZACJA STEROWANA RĘCZNIE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Elementy sterujące

(zależnie od wersji pojazdu)

1 Rozdział powietrza w kabinie.

2 Usuwanie szronu/zaparowania z tylnej szyby i lusterek zewnętrznych (zależnie od wersji pojazdu).

3 Regulacja siły nawiewu.

4 Recyrkulacja powietrza.

5 Regulacja temperatury powietrza.

6 Klimatyzacja.

Włączenie lub wyłączenie klimatyzacji

Za pomocą przycisku 6 można także uruchomić (kontrolka zapalona) lub wyłączyć (kontrolka zgaszona) klimatyzację.

Aktywacja nie jest możliwa, jeżeli element sterujący 3 znajduje się w położeniu „0”.

Zastosowanie klimatyzacji pozwala na:

- obniżenie temperatury w kabinie;

- szybką likwidację zaparowania.

Rozdział nawiewu powietrza w kabinie

Dostępnych jest pięć ustawień rozdziału powietrza. Obrócić element sterujący 1, aby wybrać rozdział powietrza.

W Cały strumień powietrza jest kierowany do dysz nawiewu na przednią szybę i przednie szyby boczne.

Strumień powietrza jest rozłożony na wszystkie dysze nawiewu na przednią szybę i szyby boczne oraz na nogi osób podróżujących.

Strumień powietrza jest kierowany głównie na stopy pasażerów.

Strumień powietrza jest kierowany do nawiewów w desce rozdzielczej, na nogi podróżujących z przodu i, zależnie od wersji pojazdu, pasażerów na miejscach w drugim rzędzie.

J Strumień powietrza jest kierowany głównie do nawiewów deski rozdzielczej.

Włączanie recyrkulacji powietrza

Nacisnąć przycisk 4; zapala się wbudowana lampka kontrolna. W takich warunkach powietrze jest pobierane z wnętrza kabiny i poddawane recyrkulacji, bez dopływu powietrza z zewnątrz.

Recyrkulacja powietrza pozwala na:

- odizolowanie kabiny od warunków zewnętrznego otoczenia (przejazd przez obszary o dużym zanieczyszczeniu powietrza...);

- szybsze obniżenie temperatury powietrza w kabinie.

Jeżeli klimatyzacja nie jest włączona (lampka „A/C na przycisku 6 się nie świeci), długotrwałe korzystanie z recyrkulowanego powietrza może powodować parowanie szyb bocznych i szyby przedniej, jak również inne problemy związane z recyrkulacją powietrza w kabinie. Dlatego też zaleca się przejście do normalnego trybu pracy wentylacji (pobieranie powietrza z zewnątrz), przez ponowne wciśnięcie przycisku 4, gdy tylko recyrkulacja nie jest już potrzebna.

Regulacja siły nawiewu

Obrócić element sterujący 3. Im bardziej pokrętło jest obrócone w prawo, tym silniejszy jest nawiew powietrza. W celu zamknięcia wlotu powietrza należy ustawić element sterujący 3 w położeniu „0”.

System jest wyłączony: siła nawiewu powietrza w kabinie jest zerowa (pojazd na postoju), w trakcie jazdy można jednak wyczuć lekki przepływ powietrza.

Regulacja temperatury powietrza

Obrócić element sterujący 5 do wybranego położenia. Im bardziej strzałka jest przesunięte w stronę z czerwonym oznaczeniem, tym wyższa temperatura w kabinie.

W przypadku długotrwałego korzystania z klimatyzacji może pojawić się uczucie chłodu. Aby zwiększyć temperaturę, obrócić pokrętło 5 w prawo.

Korzystanie z położenia W elementu sterującego 1 powoduje automatyczne doprowadzenie powietrza zewnętrznego, co minimalizuje ryzyko zaparowania szyb.

Usuwanie szronu lub zaparowania z tylnej szyby

Przy pracującym silniku, należy wcisnąć przycisk 2. Zapala się lampka kontrolna.

Funkcja ta pozwala na szybkie usunięcie zaparowania z tylnej szyby oraz, z ogrzewanych lusterek zewnętrznych, regulowanych elektrycznie (w samochodach posiadających takie wyposażenie).

W celu wyłączenia tej funkcji, należy ponownie nacisnąć przycisk 2. Lampka ostrzegawcza gaśnie.

Jeżeli przycisk nie zostanie wciśnięty, funkcja usuwania zaparowania wyłącza się automatycznie.

Szybkie usuwanie zaparowania

Ustawić elementy sterujące 135 w położeniach W:

- usuwanie zaparowania;

- dmuchawa ustawiona na prędkość 3 lub 4;

- maksymalna temperatura.

Naciśnij przycisk 4, aby wyłączyć recyrkulację powietrza (lampka wyłączona) i naciśnij przycisk 2, aby włączyć podgrzewanie tylnej szyby (lampka włączona).

Gdy układ klimatyzacji jest wyłączony, recyrkulacja powietrza włącza się automatycznie w zależności od warunków, takich jak prędkość pojazdu. Dzięki temu powietrze w kabinie jest lepsze. Naciśnięcie przycisku 4 wyłączy tę funkcję.