Powrót do listy

KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Elementy sterujące

1 Tryb automatyczny.

2 Regulacja temperatury powietrza.

3 Funkcja „dobra widoczność”.

4 Regulacja rozdziału nawiewu powietrza w kabinie.

5 Przycisk sterujący klimatyzacji.

6 Regulacja siły nawiewu.

7 Recyrkulacja powietrza.

8 Usuwanie szronu/zaparowania z tylnej szyby i, zależnie od wersji pojazdu, z lusterek wstecznych.

Tryb automatyczny

Klimatyzacja automatyczna zapewnia (poza wyjątkowymi warunkami eksploatacji) komfort termiczny w kabinie oraz utrzymanie dobrego poziomu widoczności, przy jednoczesnym optymalnym poziomie zużycia paliwa. System ustawia prędkość nawiewu powietrza, rozdział powietrza, recyrkulację powietrza, uruchamianie lub wyłączanie klimatyzacji oraz temperaturę powietrza.

AUTO: optymalny sposób osiągania wybranej temperatury w zależności od warunków zewnętrznych. Wcisnąć przycisk 1.

Zmiana siły nawiewu powietrza

W trybie automatycznym system ustawia siłę nawiewu, dostosowując ją do warunków panujących w kabinie i utrzymując tym samym komfortową atmosferę wewnątrz pojazdu.

Można wyregulować siłę nawiewu obracając element sterujący 6 w celu zwiększenia lub zmniejszenia siły nadmuchu.

Regulacja temperatury powietrza

Obrócić element sterujący 2 do wybranego położenia.

Im bardziej jest ono obrócone w prawą stronę, tym wyższa jest temperatura nawiewanego powietrza.

Funkcja „dobra widoczność“

Wcisnąć przycisk 3, wbudowana w przycisk lampka kontrolna zapala się.

Funkcja ta pozwala na szybkie usunięcie szronu lub zaparowania z przedniej i tylnej szyby, przednich szyb bocznych i zewnętrznych lusterek wstecznych (zależnie od pojazdu). Powoduje automatyczne włączenie układu klimatyzacji i funkcji ogrzewania tylnej szyby.

Nacisnąć na przycisk 8 w celu wyłączenia funkcji ogrzewania tylnej szyby, wbudowana lampka kontrolna gaśnie.

W celu wyłączenia funkcji, należy ponownie wcisnąć przycisk 3 lub 1.

Niektóre przyciski posiadają lampkę kontrolną działania, która wskazuje stan działania.

Zmiana rozdziału nawiewu powietrza w kabinie

Nacisnąć jeden z przycisków 4. Zapala się lampka kontrolna wbudowana w przycisk.

Możliwe jest połączenie dwóch pozycji na raz, należy nacisnąć dwa przyciski 4.

Ø Strumień powietrza jest rozłożony równomiernie na wszystkie dysze nawiewu, szyby przednie boczne i szybę przednią.

½ Strumień powietrza jest kierowany głównie do nawiewów deski rozdzielczej.

¿ Strumień powietrza jest kierowany głównie na nogi pasażerów.

Usuwanie szronu lub zaparowania z tylnej szyby

Wcisnąć przycisk 8, wbudowana w przycisk lampka kontrolna zapala się. Funkcja ta pozwala na szybkie usunięcie zaparowania z tylnej szyby oraz z ogrzewanych lusterek zewnętrznych (w samochodach posiadających takie wyposażenie).

W celu wyłączenia tej funkcji, należy ponownie wcisnąć przycisk 8. Jeżeli przycisk nie zostanie wciśnięty, funkcja usuwania zaparowania wyłącza się automatycznie.

Włączenie lub wyłączenie klimatyzacji

W automatycznym trybie pracy, system włącza lub wyłącza klimatyzację w zależności od zewnętrznych warunków klimatycznych.

Nacisnąć przycisk 5, aby wyłączyć klimatyzację, zapala się wbudowana lampka kontrolna.

W przypadku pojazdów wyposażonych w tryb ECO (przycisk 9): jeśli jest uruchomiony, tryb ECO może zmniejszyć skuteczność działania klimatyzacji automatycznej. Patrz paragraf „Eco jazda” w rozdziale 2.

Recyrkulacja powietrza (odizolowanie kabiny) K

Ta funkcja jest sterowana w sposób automatyczny, ale można ją również włączyć ręcznie, w takim przypadku uruchomienie funkcji jest potwierdzone przez zapalenie się lampki kontrolnej wbudowanej w przycisk 7.

Uwaga:

- przy włączonej funkcji recyrkulacji, powietrze jest pobierane z kabiny i jego recyrkulacja odbywa się bez pobierania powietrza z zewnątrz;

- recyrkulacja powietrza pozwala na odizolowanie kabiny od czynników zewnętrznych (jazda w obszarze o dużym zanieczyszczeniu powietrza itp.);

- recyrkulacja powietrza pozwala na szybsze uzyskanie żądanej temperatury powietrza w kabinie.

Używanie funkcji w trybie ręcznym

Wcisnąć przycisk 7, wbudowana w przycisk lampka kontrolna zapala się.

Dłuższe stosowanie recyrkulacji może spowodować powstanie zapachów charakterystycznych dla zamkniętych pomieszczeń oraz zaparowanie szyb.

Dlatego też zaleca się przejście do automatycznego trybu pracy poprzez ponowne naciśnięcie na przycisk 7, gdy tylko recyrkulacja nie jest już potrzebna.

W celu wyłączenia funkcji, należy ponownie wcisnąć przycisk 7.

Wyłączenie systemu

Obrócić element sterujący 6 na „OFF”, aby wyłączyć system. W celu uruchomienia, należy ponownie obrócić element sterujący 6, aby wyregulować siłę nawiewu, lub nacisnąć przycisk 1.

Usuwanie zaparowania-usuwanieszronu ma zawsze pierwszeństwo w stosunku do recyrkulacji powietrza.