Powrót do listy

SŁUCHANIE RADIA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Multimedia”

W menu głównym nacisnąć przycisk „Multimedia”, następnie „Radio” lub kliknąć skrót 1 w dowolnym menu.

„Radio”

Wybór zakresu fal

Wybrać „FM”, „AM” lub „DR” (radio cyfrowe) poprzez naciśnięcie „Pasmo” na ekranie multimedialnym.

Zakres fal można również wybrać za pomocą elementu sterującego pod kierownicą.

Zapisane stacje można wybrać za pomocą przycisku pod kierownicą.

« AM »

Wybór stacji AM

Dostępne są różne tryby wyboru stacji radiowej. Po wybraniu „AM”, wybierz żądany tryb, naciskając na karty 2 lub 3.

Istnieją dwie możliwości wyszukiwania:

- tryb „Częstotliwości” (karta 3);

- tryb „Pamięć” (karta 2).

« FM »

Wybór stacji FM

Dostępne są różne tryby wyboru stacji radiowej. Po wybraniu „FM”, wybierz żądany tryb, naciskając na karty 23 lub 4. Istnieją trzy tryby wyszukiwania:

- tryb „Częstotliwości” (karta 3);

- tryb „Stacje” (karta 4);

- tryb „Pamięć” (karta 2).

tryb „Częstotliwości”

Ten tryb umożliwia automatyczne odnalezienie stacji poprzez ręczne lub automatyczne wyszukiwanie stacji według wybranego zakresu częstotliwości.

Istnieją dwie możliwości przewijania zakresu częstotliwości:

- wybór ręczny: zmiana częstotliwości odbywa się poprzez naciskanie przycisku zmiany zakresu częstotliwości 5 lub naciskanie przycisku 6;

- wybór automatyczny: automatyczne wyszukiwanie kolejnej/poprzedniej stacji radiowej poprzez naciśnięcie przycisku 7.

Tryb „Stacje” (FM wyłącznie)

Ten tryb umożliwia wyszukanie stacji o znanej nazwie z listy uszeregowanej w porządku alfabetycznym. Można przewijać do 50 dostępnych stacji radiowych.

Przewijaj szybko listę, aby wyświetlić kolejno wszystkie stacje. Stacja radiowa 8, na której zatrzymano wyszukiwanie, zostaje włączona. Możesz również nacisnąć stację radiową z listy.

Gdy stacje radiowe nie korzystają z systemu RDS lub gdy pojazd znajduje się w obszarze nieprawidłowego odbioru sygnału radiowego, nazwy tych stacji nie pojawiają się na ekranie. Na początku listy podane są tylko ich częstotliwości.

„Zapisz w pamięci”

Funkcja ta pozwala na zapamiętanie aktualnie słuchanej stacji. W tym celu:

- W trybie „Częstotliwości” lub „Stacje” nacisnąć 10, następnie „Zapisz w pamięci” i wybrać miejsce 9.

Lub

- w trybie „Pamięć” nacisnąć i przytrzymać jeden z przycisków 9 do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego i pojawienia się komunikatu w górnej części ekranu.

Możliwe jest zapisanie w pamięci do dwunastu stacji w każdym zakresie częstotliwości.

tryb „Pamięć”

Ten tryb umożliwia dostęp do stacji radiowych zapisanych w pamięci. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznać się z częścią „Zapisywanie stacji radiowej” w niniejszym rozdziale.

Naciśnij jeden z przycisków 9 (ponumerowanych od 1 do 12), aby wybrać stację radiową, którą chcesz słuchać.

Menu kontekstowe 9

W zależności od wybranego zakresu fal (AM lub FM) i bieżącego trybu nacisnąć przycisk 10, aby:

- „Zmień źródło”;

- „Zapisz w pamięci”;

- uzyskać dostęp do „Ustawienia” radia;

- uzyskać dostęp do „Ustawienia dźwięku”.

„Zmień źródło”

Funkcja ta umożliwia zmianę źródła dźwięku („Radio”, „USB”, „AUX”...).

Źródło sygnału audio można zmieniać za pomocą przycisku pod kierownicą.

Zapisane stacje można wybrać za pomocą przycisku pod kierownicą.

„Ustawienia”

Z poziomu tego menu można włączać lub wyłączać następujące elementy:

- « AM » ;

- „Radiowa wiadomość tekstowa”;

- „Region”;

- „TA / I-Traffic-liikennetiedote”.

« AM »

To menu umożliwia włączanie lub wyłączanie pasma „AM”.

„Radiowa wiadomość tekstowa”

(Informacje tekstowe)

Niektóre stacje radiowe FM nadają informacje tekstowe znajdujące się w aktualnie słuchanym programie (na przykład tytuł utworu).

Uwaga: informacje te są dostępne jedynie w niektórych stacjach radiowych.

„Region”

Gdy funkcja „Region” jest aktywna i poziom sygnału uniemożliwia śledzenie aktualnie używanej częstotliwości, radioodtwarzacz przełącza się automatycznie na nową częstotliwość nadającą ten sam program.

Gdy funkcja „Region” jest wyłączona i poziom sygnału uniemożliwia śledzenie aktualnie używanej częstotliwości, radioodtwarzacz przełączy się na nową częstotliwość, która może nadawać regionalne odmiany.

„TA / I-Traffic-liikennetiedote”

(Informacje o ruchu drogowym)

W zależności od kraju, gdy funkcja ta jest włączona, system audio umożliwia automatyczne wysłuchiwanie informacji drogowych w chwili ich nadania przez niektóre stacje radiowe FM.

Należy wybrać stację radiową, która przesyła informacje o ruchu drogowym.

Uwaga: jeżeli inne źródło dźwięku jest aktualnie w użyciu (USB, Bluetooth), odtwarzanie zostanie automatycznie przerwane w momencie nadania jakiejkolwiek informacji o ruchu drogowym.

„Ustawienia dźwięku”

Funkcja umożliwia ustawienie rozdziału dźwięku na prawą/lewą stronę oraz zwiększenie lub zmniejszenie poziomu niskich i wysokich dźwięków. Więcej informacji znajduje się w rozdziale „Ustawienia systemu multimediów”.

« DR »

Wybór stacji DR

(naziemne radio cyfrowe)

Radio cyfrowe zapewnia większy wybór stacji, lepszą jakość dźwięku oraz dodatkowe informacje.

Dostępne są różne tryby wyboru stacji radiowej. Po wybraniu „DR” wybierz żądany tryb, naciskając na jedną z trzech dostępnych kart:

- tryb „Kanały” 11;

- tryb „Stacje” 12;

- tryb „Pamięć” 13.

tryb „Kanały”

Ten tryb umożliwia ręczne wyszukiwanie stacji radiowych poprzez naciśnięcie jednego z przycisków 15.

Tryb „Stacje” i „Pamięć”

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi trybu „Stacje” oraz trybu „Pamięć” w niniejszym rozdziale.

Menu kontekstowe 14

W zależności od wybranego trybu naciśnij przycisk 14, aby:

- uzyskać dostęp do „Usługa interaktywna”;

- „Zmień źródło” (radio, USB itd.);

- „Zapisz w pamięci”;

- „Aktualizuj listę”;

- uruchomić „Ustawienia” lub „Ustawienia systemu multimediów” w trybie DR.

„Usługa interaktywna”

Naciśnij 14, a następnie „Usługa interaktywna”, aby:

- uzyskać dostęp do „EPG”;

- uzyskać dostęp do „Pokaz slajdów”;

- uzyskać dostęp do „Usługa graficzna”.

„EPG” (EPG)

To menu umożliwia sprawdzanie programów radia DR (naziemne radio cyfrowe).

„Usługa graficzna”

Użyj tego menu, aby wyświetlić stronę internetową dostarczoną przez aktualnie wybraną stację radiową.

Zapisane stacje można wybrać za pomocą przycisku pod kierownicą.

Ze względów bezpieczeństwa czynności te należy wykonywać na postoju.

„Pokaz slajdów”

Menu umożliwia wyświetlanie obrazów przesyłanych przez stację w formie slajdów.

Dostęp do tego menu można uzyskać również naciskając 16.

Uwaga: pokaz slajdów 16 się wyświetla, gdy funkcja Zmiana czasu (sterowanie bezpośrednie) jest wyłączona.

„Zmień źródło”

Funkcja ta umożliwia zmianę źródła dźwięku („Radio”, „USB”, „AUX”...).

Zapamiętywanie stacji

W trybie „Kanały” lub trybie „Stacje”, naciśnij „14”, następnie „Zapisz w pamięci”.

Możesz również nacisnąć dłużej jeden z przycisków wstępnego wyboru, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Możliwe jest zapisanie w pamięci do dwunastu stacji w każdym zakresie częstotliwości.

„Aktualizuj listę”

Wybrać to menu, aby zaktualizować listę stacji radiowych.

Źródło sygnału audio można zmieniać za pomocą przycisku pod kierownicą.

„Ustawienia”

W trybie „Kanały”, „Stacje” lub „Pamięć” nacisnąć 14, następnie „Ustawienia”, aby uzyskać dostęp do ustawień radia cyfrowego. W menu ustawień można włączać lub wyłączać następujące elementy:

- „Radiowa wiadomość tekstowa”;

- „Inne Częstotliwości”;

- „Zmiana czasu”;

- „TA / I-Traffic-liikennetiedote”;

- „I-Powiadomienie”.

„Radiowa wiadomość tekstowa”

(informacje tekstowe)

Niektóre cyfrowe stacje radiowe nadają informacje tekstowe powiązane z aktualnie odtwarzanym programem (na przykład tytuł utworu).

Uwaga: informacje te są dostępne jedynie w niektórych stacjach radiowych.

„Inne Częstotliwości”

Gdy funkcja jest włączona i odbiór cyfrowej stacji FM jest niskiej jakości, system audio automatycznie przełączy się na wersję analogową.

System audio ponownie połączy się automatycznie z tym samym cyfrowym radiem FM, gdy sygnał będzie miał odpowiednią moc.

Uwaga: funkcja jest dostępna tylko w przypadku, gdy stacja oferuje technologię FM i DAB.

„Zmiana czasu”

(bezpośrednia kontrola)

Funkcja ta umożliwia słuchanie stacji radiowej przy użyciu paska przewijania 18.

Naciśnij 17, aby wstrzymać odtwarzanie przez system audio i zacząć nagrywać słuchaną stację. Naciśnij „”, aby przywrócić odtwarzanie nagranej stacji radiowej. Po odsłuchaniu możesz użyć paska przewijania 18, aby ponownie odsłuchać nagranie.

Uwaga: naciśnij „Live” lub poczekaj, aż pasek przewijania dojdzie do końca, aby powrócić do słuchania stacji radiowej na żywo.

„TA / I-Traffic-liikennetiedote”

(informacje o ruchu drogowym)

Zależnie od kraju funkcja ta umożliwia systemowi audio automatyczne odbieranie informacji o ruchu drogowym nadawanych na niektórych cyfrowych stacjach radiowych.

„I-Powiadomienie”

Naciśnij „I-Powiadomienie”, a następnie włącz lub wyłącz wyświetlane komunikaty. Dla każdego włączonego komunikatu system audio umożliwia automatyczne otrzymywanie informacji w chwili ich nadania przez niektóre cyfrowe stacje radiowe:

- „Informacje nt. transportu”;

- „Ostrzeżenie”;

- „Wiadomości”;

- „Pogoda”;

- „Wydarzenie”;

- „Wydarzenie specjalne”;

- „Informacje radiowe”;

- „Sport”;

- „Finanse”.

Multimedia

Jak korzystać ze sterowania głosowego do wybierania stacji radiowych?