Powrót do listy

WYBIERANIE NUMERU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Wybierz numer”

Nawiązywanie połączenia poprzez wprowadzenie numeru

Na ekranie głównym nacisnąć przycisk „Menu”, następnie „Telefon” lub kliknąć skrót 1 w dowolnym menu, następnie wybrać „Wybierz numer”, aby wyświetlić klawiaturę i wybrać numer.

Wybierz właściwy numer za pomocą klawiatury A, a następnie naciśnij „Zadzwoń”, aby nawiązać połączenie.

Skrzynka głosowa

Aby uzyskać dostęp do poczty głosowej, nacisnąć przycisk 2.

Jeśli skrzynka głosowa nie jest skonfigurowana, pojawia się ekran konfiguracji. Wprowadzić numer poczty głosowej za pomocą klawiatury numerycznej A i zatwierdzić.

Ze względów bezpieczeństwa czynności te należy wykonywać na postoju.

Wybieranie numeru za pomocą elementu sterującego głosem

Numer można wybrać za pomocą klawiatury telefonu w systemie multimediów lub za pomocą funkcji głośnomówiącej systemu multimediów. W tym celu:

- nacisnąć przycisk obsługi za pomocą głosu, aby wyświetlić menu główne dzięki obsłudze za pomocą głosu;

- po sygnale dźwiękowym powiedzieć „Telefon”:

- podyktować numer telefonu, z którym system ma nawiązać połączenie.

Uwaga: zalecane jest dyktować numerów po jednym lub po dwa na raz.

- System wyświetli wskazany numer; wypowiedzieć „Zadzwoń”, aby nawiązać połączenie z numerem lub „Usuń”/„Zacznij ponownie”, aby podać inny numer.

Uzupełnij numer za pomocą funkcji rozpoznawania mowy

Gdy zaczynasz wprowadzać numer telefonu za pomocą klawiatury wbudowanej w system multimediów:

- naciśnij przycisk elementu sterującego głosem;

- po sygnale dźwiękowym uzupełnić głosowo numer telefonu lub powiedzieć „Zadzwoń”, jeśli został już wprowadzony kompletny numer i system na nawiązać połączenie.

Uwaga: aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji rozpoznawania mowy, zapoznaj się z rozdziałem „Korzystanie z funkcji rozpoznawania mowy”.