Powrót do listy

AUTOMATYCZNY HAMULEC PARKINGOWY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Automatyczne działanie

Włączanie automatycznego hamulca parkingowego

Gdy pojazd stoi, można użyć elektronicznego hamulca parkingowego, aby go unieruchomić:

- nacisnąć przycisk rozruchu silnika  1 lub ustawić wyłącznik zapłonu w położeniu 2 (w położeniu „ON 2);

lub

- gdy pas bezpieczeństwa kierowcy jest odpięty;

lub

- gdy drzwi kierowcy są otwarte;

lub

- pojazdy wyposażone w automatyczną skrzynię biegów: gdy skrzynia biegów znajduje się w położeniu P.

We wszystkich innych okolicznościach, na przykład zgaśnięcia silnika lub ustawienia silnika w tryb czuwania przez funkcję Stop and Start (patrz „System Stop and Start” w rozdziale 2), hamulec parkingowy nie uruchamia się automatycznie. Należy wtedy użyć trybu ręcznego.

Funkcja automatycznego hamulca parkingowego jest niedostępna w niektórych wersjach przeznaczonych na określone kraje. Zapoznać się z informacjami w części „Ręczny tryb sterowania”.

Włączenie automatycznego hamulca parkingowego jest potwierdzane wyświetleniem komunikatu „Hamulec parking. zablokowany”, zapaleniem się lampki kontrolnej } i zapaleniem się lampki kontrolnej 4 na przełączniku 3.

Po wyłączeniu silnika, lampka kontrolna 4 gaśnie po kilku minutach od zaciągnięcia automatycznego hamulca parkingowego, a lampka kontrolna } zostaje wyłączona w momencie zablokowania zamków w pojeździe.

Wspomagane działanie (ciąg dalszy)

Uwaga: w niektórych sytuacjach (awaria hamulca parkingowego, ręczne zwolnienie hamulca parkingowego itd.) rozlega się sygnał dźwiękowy, a na tablicy wskaźników pojawia się komunikat „Zablokuj hamulec parkingowy”, co sygnalizuje zwolnienie automatycznego hamulca parkingowego.

- gdy silnik pracuje: przy otwieraniu drzwi kierowcy;

- gdy silnik nie pracuje (na przykład w przypadku zgaśnięcia): przy otwieraniu przednich drzwi.

W takim wypadku, należy pociągnąć, a następnie puścić włącznik 3 w celu włączenia automatycznego hamulca parkingowego.

Automatyczne zwalnianie hamulca parkingowego

Wyłączenie hamulca następuje w chwili ruszania samochodem, przy wciskaniu pedału gazu.

Działanie ręczne

Automatyczny hamulec parkingowy można uruchamiać ręcznie.

Aktywacja ręczna

Pociągnąć włącznik 3. Na tablicy wskaźników zapala się lampka kontrolna 4 i lampka kontrolna }.

Ręczne zwalnianie automatycznego hamulca parkingowego

Naciśnij przełącznik 1 bez wciskania pedałów lub obróć kluczyk 2 w położenie „ON” 2, aby włączyć zapłon. Wciśnij pedał hamulca, następnie naciśnij przełącznik 3: lampka kontrolna 4 na przełączniku i lampka kontrolna } na tablicy wskaźników gaśnie.

Chwilowe zatrzymanie

Aby ręcznie uruchomić automatyczny hamulec parkingowy (podczas oczekiwania na czerwonym świetle lub postoju przy pracującym silniku itp.): pociągnąć i zwolnić przełącznik 3. Wyłączenie następuje automatycznie w chwili ponownego uruchomienia pojazdu.

Pojazd można unieruchomić za pomocą automatycznego hamulca parkingowego. Przed opuszczeniem pojazdu należy sprawdzić, czy hamulec parkingowy ze wspomaganiem jest rzeczywiście włączony. Lampka ostrzegawcza 3 przełącznika 4 oraz lampka ostrzegawcza } na tablicy wskaźników potwierdza uruchomienie hamulca parkingowego. Lampki gasną po zablokowaniu drzwi. W zależności od pojazdu, w górnej części przedniej szyby znajduje się nalepka przypominająca o tym.

Przypadki szczególne

W przypadku gdy zachodzi konieczność zatrzymania pojazdu jadącego po pochyłym terenie lub ciągnącego przyczepę, należy pociągnąć i przytrzymać przez kilka sekund włącznik 3, aby uzyskać maksymalną siłę hamowania.

Parkowanie z wyłączonym automatycznym hamulcem parkingowym (np. ryzyko przymarznięcia okładzin hamulcowych):

- włącz dowolny bieg lub ustaw dźwignię biegów w położeniu P: wał napędowy mechanicznie zablokuje koła napędowe;

- wyłączyć silnik, naciskając przycisk rozruchu 1 lub obracając wyłącznik zapłonu 2;

- odepnij pas bezpieczeństwa kierowcy;

- otwórz drzwi kierowcy;

- ręcznie zwolnij automatyczny hamulec parkingowy (patrz „Ręczne zwalnianie automatycznego hamulca parkingowego” na wcześniejszych stronach).

Pojazdy wyposażone w funkcję Stop&Start Stop and Start: gdy silnik znajduje się w trybie czuwania, hamulec parkingowy uruchamia się automatycznie, jeżeli kierowca odepnie swój pas bezpieczeństwa, otworzy drzwi lub wstanie z fotela.

W przypadku parkowania na pochyłości w warunkach takich jak błoto, śnieg lub lód istnieje możliwość przemieszczenia się pojazdu. Skręć koła tak, aby pojazd oparł się o solidny przedmiot (krawężnik itp.).

Pojazd można unieruchomić za pomocą automatycznego hamulca parkingowego. Przed opuszczeniem pojazdu należy sprawdzić, czy hamulec parkingowy ze wspomaganiem jest rzeczywiście włączony. Lampka ostrzegawcza 3 przełącznika 4 oraz lampka ostrzegawcza } na tablicy wskaźników potwierdza uruchomienie hamulca parkingowego. Lampki gasną po zablokowaniu drzwi. W zależności od pojazdu, w górnej części przedniej szyby znajduje się nalepka przypominająca o tym.

Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat „Usterka elektr. ZAGROŻENIE !” lub „Sprawdź akumulator”, należy unieruchomić pojazd, wybierając pierwszy bieg (mechaniczne skrzynie biegów), przełożenie P (automatyczne skrzynie biegów) lub pociągając przełącznik 3 przez około 10 sekund. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na ukształtowanie terenu (wzniesienie), zablokuj koła pojazdu.

Ryzyko braku unieruchomienia pojazdu.

Skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Nigdy nie pozostawiać samochodu bez ustawienia dźwigni zmiany biegów w położeniu P i wyłączenia silnika. Jest to ważne, ponieważ pozostawienie samochodu z pracującym silnikiem i włączonym biegiem spowoduje jego ruszenie.

Ryzyko wypadku.

Wersje z automatyczną skrzynią biegów

Przy otwartych lub niedokładnie zamkniętych drzwiach kierowcy i pracującym silniku, ze względów bezpieczeństwa, nie działa funkcja automatycznego wyłączania hamulca (ma to na celu uniknięcie przemieszczenia się pojazdu bez kierowcy). Na tablicy wskaźników pojawia się komunikat „Odblokuj hamulec parkingowy”, gdy kierowca wciśnie pedał przyspieszenia.

Brak wznowienia trybu wizualnego i dźwiękowego oznacza usterkę tablicy wskaźników. Oznacza to konieczność natychmiastowego zatrzymania pojazdu, jeśli tylko pozwalają na to warunki ruchu drogowego. Należy upewnić się, że pojazd jest prawidłowo unieruchomiony i skontaktować z Autoryzowanym Partnerem marki.

Nieprawidłowości w działaniu

- W przypadku nieprawidłowości na tablicy wskaźników zapala się lampka ostrzegawcza © wraz z komunikatem „Skontroluj hamulec parking.”, a w niektórych przypadkach zapala się również lampka ostrzegawcza }.

Należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

- W przypadku usterki automatycznego hamulca parkingowego zapala się lampka ostrzegawcza ®, wyświetla się komunikat „Usterka układu hamulcowego” i rozlega się sygnał dźwiękowy, a w niektórych przypadkach zapala się również lampka ostrzegawcza }.

Oznacza to konieczność natychmiasto- wego zatrzymania pojazdu, jeśli pozwa- lają na to warunki ruchu drogowego.

Koniecznie unieruchomić pojazd, włączając pierwszy bieg (wersja z mechaniczną skrzynią biegów) lub ustawiając dźwignię zmiany biegów w położeniu P (wersja z automatyczną skrzynią biegów). Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na ukształtowanie terenu (wzniesienie), zablokować koła pojazdu.