Powrót do listy

REGULATOR PRĘDKOŚCI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Regulator prędkości jest funkcją pomagającą kierowcy w utrzymaniu prędkości jazdy na stałej wybranej wartości, zwanej prędkością regulowaną.

Prędkość regulowana może być ustawiana począwszy od prędkości 30 km/h.

Elementy sterujące

1 Przełącznik główny włączania-wyłączania.

2 Sterowanie:

a włączenie funkcji, wprowadzenie prędkości regulowanej do pamięci i zmiana prędkości regulowanej na wyższą (+);

b zmiana prędkości regulowanej na niższą (-).

3 Włączenie funkcji z wywołaniem zapamiętanej prędkości regulowanej (R).

4 Przejście funkcji do trybu czuwania (z wprowadzeniem prędkości regulowanej do pamięci) (0).

Funkcja regulatora prędkości nie ma żadnego wpływu na działanie układu hamulcowego.

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu.

W żadnym wypadku nie zwalnia kierowcy z odpowiedzialności za przestrzeganie ograniczeń prędkości i utrzymywanie czujności. Kierowca musi stale utrzymywać kontrolę nad pojazdem.

Funkcja regulatora prędkości nie powinna być używana w warunkach dużego natężenia ruchu, na krętej lub śliskiej drodze (gołoledź, akwaplaning, żwir) oraz przy niesprzyjających warunkach meteorologicznych (mgła, opady, wiatr boczny…).

Ryzyko wypadku.

Włączanie funkcji

Nacisnąć przełącznik 1 po stronie .

Lampka kontrolna zapala się na zielono, a na tablicy wskaźników pojawia się komunikat: „Regulator” z kreskami sygnalizującymi, że funkcja regulatora prędkości działa oraz że system czeka na zarejestrowanie prędkości regulowanej.

Ustawianie prędkości

Podczas jazdy ze stabilną prędkością (powyżej około 30 km/h) naciśnij przełącznik 2 po stronie a (+): funkcja jest włączona i bieżąca prędkość zostaje zapisana.

Wartość prędkości regulowanej zastępuje kreski a funkcja ustawienia zostaje potwierdzona poprzez pojawienie się na zielono prędkości regulowanej i komunikatu „Regulator” oraz zaświecenie się lampki kontrolnej .

Przy próbie aktywacji funkcji przy prędkości poniżej 30 km/h, pojawia się komunikat „Błąd prędkości” i funkcja pozostaje nieaktywna.

Jazda samochodem

Gdy prędkość regulowana jest zapamiętana, a funkcja regulacji działa, można zdjąć nogę z pedału gazu.

Uwaga: zalecamy trzymanie stopy w pobliżu pedałów, aby móc szybko zareagować w przypadku wystąpienia nagłego zdarzenia.

Zmiana prędkości regulowanej

Istnieje możliwość zmiany zaprogramowanej prędkości regulowanej poprzez kolejne naciśnięcia włącznika 2:

- po stronie a (+), aby zwiększyć prędkość;

- po stronie b (-), aby zmniejszyć prędkość.

Przekroczenie prędkości regulowanej

W każdej chwili możliwe jest przekroczenie prędkości regulowanej poprzez wciśnięcie pedału gazu. W momencie przekroczenia prędkości regulowanej jej wartość wyświetla się na czerwono i miga na tablicy wskaźników.

Następnie zwolnić pedał gazu: po kilku sekundach, pojazd automatycznie powraca do początkowej wartości prędkości regulowanej.

Brak możliwości utrzymania prędkości regulowanej

W przypadku zjazdu z dużego wzniesienia system nie jest w stanie utrzymać prędkości regulowanej na zadanym poziomie: zapamiętana wartość prędkości wyświetla się na czerwono i miga na tablicy wskaźników, aby o tym poinformować.

Funkcja regulatora prędkości nie ma żadnego wpływu na działanie układu hamulcowego.

Przejście funkcji do trybu czuwania

Działanie funkcji zostaje wstrzymane po naciśnięciu na:

- przełącznik 4 (0);

- pedał hamulca ;

- pedał sprzęgła lub przestawienie dźwigni automatycznej skrzyni biegów w położenie neutralne.

W tych trzech przypadkach, prędkość regulowana zostaje zapisana w pamięci i na tablicy wskaźników obok tej prędkości pojawia się komunikat „W pamięci”.

Włączenie trybu czuwania zostaje potwierdzone poprzez wyświetlenie na szaro prędkości regulowanej i komunikatu „W pamięci”.

Wywołanie prędkości regulowanej

Jeżeli prędkość została zapamiętana, można ją wywołać po upewnieniu się, że jest ona dostosowana do warunków ruchu drogowego (nasilenie ruchu, stan nawierzchni, warunki meteorologiczne…). Naciśnij przełącznik 3 (R), jeżeli prędkość pojazdu przekracza 30 km/h.

Podczas wywoływania zapamiętanej prędkości włączenie się regulatora zostaje potwierdzone przez zapalenie na zielono prędkości regulowanej i komunikatu „Regulator”.

Uwaga: jeśli poprzednio zapisana prędkość jest dużo wyższa od prędkości bieżącej, nastąpi silne przyspieszenie aż do momentu osiągnięcia żądanego progu prędkości.

Gdy regulator prędkości zostanie wstrzymany, naciśnięcie bocznej części a (+) przełącznika 2 powoduje wznowienie działania funkcji bez uwzględniania zaprogramowanej prędkości: system uwzględnia aktualną prędkość jazdy.

Wyłączenie funkcji

Funkcja regulatora prędkości zostaje wyłączona po naciśnięciu przełącznika 1, co powoduje anulowanie zapamiętanej prędkości. Zgaśnięcie zielonej lampki kontrolnej i odpowiedniego komunikatu na tablicy wskaźników stanowi potwierdzenie wyłączenia funkcji.

Przełączenie w stan czuwania lub wyłączenie funkcji regulatora prędkości nie powoduje szybkiego zmniejszenia prędkości: hamowanie odbywa się poprzez naciśnięcie na pedał hamulca.

FUNKCJE DYNAMICZNE : REGULATOR/OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI