Powrót do listy

WYCIERACZKA, SPRYSKIWACZ PRZEDNIEJ SZYBY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pojazdy wyposażone w wycieraczki przedniej szyby z przerywanym biegiem pracy

A jednolite wycieranie

Krótkie naciśnięcie powoduje jedno przetarcie szyby.

B wyłączanie

C przerywany bieg wycieraczek

Pomiędzy jednym a drugim przetarciem szyby wycieraczki zatrzymują się na kilka sekund. Istnieje możliwość regulacji odstępu czasu między kolejnymi przetarciami szyby, poprzez odpowiednie ustawienie pierścienia 2.

D powolny, ciągły bieg wycieraczek

E szybki, ciągły bieg wycieraczek

Cecha szczególna

Zatrzymanie jadącego pojazdu, powoduje zmniejszenie prędkości pracy wycieraczek. Z biegu szybkiego, ciągłego następuje przejście na bieg ciągły, wolny. Gdy samochód ruszy, wycieraczki powracają automatycznie do trybu pracy wybranego przed zatrzymaniem pojazdu.

Wszelka zmiana położenia końcówki dźwigni 1 powoduje anulowanie automatycznego trybu·działania.

Pozycje ACD są dostępne po włączeniu zapłonu. Położenie E jest dostępne wyłącznie przy pracującym silniku.

Skuteczność pióra wycieraczki

Należy systematycznie kontrolować stan piór wycieraczek. Okres ich eksploatacji zależy od użytkownika:

- powinny zawsze być czyste: regularnie czyścić pióra wycieraczek i szybę wodą z dodatkiem mydła;

- nie włączać wycieraczek, gdy szyba jest sucha;

- odchylić pióro wycieraczki od szyby, jeżeli wycieraczka nie była używana od dłuższego czasu.

W każdym przypadku wymieniać pióra, gdy tylko zaczynają tracić sprawność: zazwyczaj należy to robić raz na rok (patrz akapit „Pióra wycieraczek: wymiana” w rozdziale 5).

Środki ostrożności związane z użytkowaniem wycieraczek

- W czasie mrozu lub opadów śniegu należy usunąć szron lub śnieg z szyby przed uruchomieniem wycieraczek (ryzyko przegrzania silnika);

- upewnić się, że żadne przedmioty nie utrudniają ruchu pióra.

Pojazdy wyposażone w wycieraczki z czujnikiem opadów

Czujnik deszczu znajduje się na przedniej szybie, przed lusterkiem wstecznym w kabinie.

A jednolite wycieranie

Krótkie naciśnięcie powoduje jedno przetarcie szyby.

B wyłączanie

C funkcja automatycznego włączania wycieraczek

W przypadku wybrania tego ustawienia, system wykrywa obecność wody na przedniej szybie i uruchamia wycieraczki, odpowiednio dostosowując prędkość ich pracy. Możliwa jest zmiana progu włączania wycieraczek oraz czasu między kolejnymi przetarciami szyby, poprzez odpowiednie ustawienie pierścienia 2:

- F: minimalna czułość;

- G: maksymalna czułość.

Im wyższa jest wrażliwość, tym wycieraczki szybciej reagują i zwiększają częstotliwość wycierania.

Podczas uruchamiania automatycznego wycierania lub podczas zwiększenia wrażliwości dochodzi do jednokrotnego wytarcia.

Uwaga:

- czujnik deszczu ma wyłącznie funkcję wspierającą. W przypadku ograniczonej widoczności kierowca musi uruchomić ręcznie wycieraczki szyby. W przypadku wystąpienia mgły lub opadów śniegu funkcja automatycznego włączania wycieraczek nie działa w sposób systematyczny i wymaga kontroli ze strony kierowcy;

- w przypadku temperatury ujemnej automatyczne wycieranie nie jest aktywne po włączeniu zapłonu. Włącza się automatycznie, kiedy pojazd przekracza prędkość progową (około 8 km/h);

- nie uruchamiać automatycznego wycierania w czasie suchej pogody;

- przed uruchomieniem automatycznego wycierania usuń całkowicie oblodzenie z przedniej szyby;

- w przypadku mycia pojazdu w myjni automatycznej ustaw pierścień 1 w położeniu B, aby wyłączyć automatyczne wycieraczki.

Nieprawidłowości w działaniu

W przypadku nieprawidłowej pracy automatycznego wycierania wycieraczka szyby działa systemem przerywanym. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Działanie czujnika deszczu może być zakłócone w przypadku, gdy:

- uszkodzone wycieraczki przedniej szyby; warstwa wody lub ślady pozostawione przez pióra w strefie rozpoznania czujnika może zwiększyć czas reakcji funkcji automatycznych wycieraczek lub zwiększyć częstotliwość wycierania;

- pęknięcie lub odprysk przedniej szyby na poziomie czujnika lub szyba pokryta kurzem, brudem, owadami, lodem lub środkami czyszczącymi; funkcja automatycznych wycieraczek będzie miała mniejszą czułość lub nie będzie działać.

D powolny, ciągły bieg wycieraczek

E szybki, ciągły bieg wycieraczek

Cecha szczególna

Zatrzymanie jadącego pojazdu, powoduje zmniejszenie prędkości pracy wycieraczek. Z biegu szybkiego, ciągłego następuje przejście na bieg ciągły, wolny. Gdy samochód ruszy, wycieraczki powracają automatycznie do trybu pracy wybranego przed zatrzymaniem pojazdu.

Wszelka zmiana położenia końcówki dźwigni 1 powoduje anulowanie automatycznego trybu·działania.

Ostrzeżenia

- Jeśli jest mróz, przed pierwszym uruchomieniem wycieraczki należy sprawdzić, czy pióra nie są przyklejone do szyby. Jeśli pióra są przyklejone, uruchomienie wycieraczek może spowodować uszkodzenie zarówno piór, jak i silnika wycieraczek.

- Nie włączać wycieraczek, gdy szyba jest sucha. Spowoduje to przedwczesne zużycie lub uszkodzenie piór wycieraczek.

Położenia AD są dostępne po włączeniu zapłonu. Położenia CE są dostępne wyłączenie przy pracującym silniku.

Specyficzne położenie przedniej wycieraczki (położenie serwisowe)

To położenie umożliwia podniesienie piór i ich oddalenie od szyby.

Może być przydatne:

- do czyszczenia piór;

- do oddzielenie piór od szyby w czasie zimy;

- wymienić pióra (patrz „Pióra wycieraczek: wymiana” w rozdziale 5).

Przy włączonym zapłonie i wyłączonym silniku ustawić dźwignię sterującą wycieraczkami w skrajnym dolnym położeniu E (ciągłe działanie wycieraczek z dużą prędkością). Ramiona wycieraczek zatrzymują się w położeniu oddalonym od pokrywy komory silnika.

Aby ustawić pióra w pozycji, po włączeniu zapłonu należy się upewnić, że są odpowiednio ułożone na szybie, a następnie ustawić dźwignię w położeniu B (zatrzymanie).

Przed włączeniem zapłonu położyć wycieraczki na przedniej szybie. W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia pokrywy komory silnika lub wycieraczek w momencie ich włączenia.

Cecha szczególna:

Jeśli wycieraczki nie są już zasilane, przynajmniej 1 minutę po zablokowaniu pojazdu, można ręcznie przesunąć pióra wycieraczek. Nie przestawiać ramion wycieraczek na siłę. Może to spowodować uszkodzenie silnika, ramion i piór wycieraczek.

Aby ponownie poprawnie zamontować pióra po naprawie, należy się upewnić, że dobrze przylegają do szyby, następnie włączyć zapłon i uruchomić element sterujący systemem wycieraczek.

Pióro po stronie kierowcy musi być zawsze ustawione nad piórem po stronie pasażera. W przeciwnym razie, kiedy prędkość pojazdu przekroczy 7 km/h, wycieraczki wykonają jedno przetarcie.

W przypadku wystąpienia zanieczyszczeń na przedniej szybie (brud, śnieg, szron itp.) należy oczyścić przednią szybę (łącznie z jej strefą środkową znajdującą się za wewnętrznym lusterkiem wstecznym) oraz tylną szybę przed uruchomieniem wycieraczek (ryzyko przegrzania silnika).

Jeżeli jakaś przeszkoda uniemożliwia ruch pióra, może się ono zatrzymać. Usunąć przeszkodę i ponownie uruchomić wycieraczkę dźwignią wycieraczek.

Przed jakąkolwiek czynnością związaną z przednią szybą (mycie pojazdu, ogrzewanie, czyszczenie przedniej szyby, ...) ustawić dźwignię 1 w położeniu B (zatrzymania).

Ryzyko obrażeń i/lub uszkodzeń.

Spryskiwacze szyb

Przy włączonym zapłonie pociągnąć dźwignię 1, a następnie puścić ją.

Krótkie pociągnięcie za dźwignię powoduje, poza uruchomieniem spryskiwaczy szyb, jedno przetarcie szyby.

Dłuższe pociągnięcie za dźwignię powoduje, poza uruchomieniem spryskiwaczy szyby, trzy przetarcia szyby, a po kilku sekundach, czwarte przetarcie.

Cecha szczególna:

Przy ujemnej temperaturze płyn do spryskiwaczy może zamarzać na szybie, tym samym ograniczając widoczność. Przed czyszczeniem ogrzać szybę, kierując na nią dyszę nawiewu usuwania zaparowania.

Podczas wykonywania czynności pod pokrywą komory silnika należy sprawdzić, czy dźwignia wycieraczek znajduje się w położeniu B (zatrzymanie).

Ryzyko obrażeń

Spryskiwacze reflektorów

Przy włączonych reflektorach

Zależnie od wyposażenia pojazdu: gdy silnik pracuje, pociągnąć i przytrzymać dźwignię 1 przez około 2 sekundy, aby uruchomić równocześnie spryskiwacze reflektorów i spryskiwacz przedniej szyby.

Spryskiwacze reflektorów można uruchomić także przez trzy dłuższe naciśnięcia elementu sterującego spryskiwacza przedniej szyby.

Uwaga:

Aby zapewnić dobre działanie spryskiwacza reflektora w zimie, należy usunąć śnieg z osłonek dyszy i usunąć z nich szron przy pomocy odmrażacza w aerozolu.

Zalecamy jednak regularne usuwanie zanieczyszczeń mocno przylegających do szyb reflektorów.

Przy minimalnym poziomie płynu do spryskiwaczy:

- na tablicy wskaźników pojawia się komunikat „Brak płynu spryskiwaczy”;

- obwód spryskiwaczy reflektorów może być zapowietrzony.

Uzupełnić poziom płynu do spryskiwaczy szyb, a następnie uruchomić, przy włączonym silniku, w celu odpowietrzenia.

Podczas wykonywania czynności pod pokrywą komory silnika należy sprawdzić, czy dźwignia wycieraczek znajduje się w położeniu B (zatrzymanie).

Ryzyko obrażeń

OBSŁUGA Z PUNKTU WIDZENIA KLIENTA : WYCIERACZKA