Powrót do listy

AUTOMATYCZNY HAMULEC PARKINGOWY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Automatyczne działanie

Włączanie automatycznego hamulca parkingowego

Gdy pojazd stoi, można użyć elektronicznego hamulca parkingowego, aby go unieruchomić:

- nacisnąć przycisk rozruchu silnika  1 lub ustawić wyłącznik zapłonu w położeniu 2 (w położeniu „ON 2);

lub

- gdy pas bezpieczeństwa kierowcy jest odpięty;

lub

- gdy drzwi kierowcy są otwarte;

lub

- w pojazdach wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów, gdy skrzynia biegów znajduje się w położeniu P.

We wszystkich innych okolicznościach, na przykład zgaśnięcia silnika lub ustawienia silnika w tryb czuwania przez funkcję Stop and Start (patrz „System Stop and Start” w rozdziale 2), hamulec parkingowy nie uruchamia się automatycznie. Należy wtedy użyć trybu ręcznego.

Funkcja automatycznego hamulca parkingowego jest niedostępna w niektórych wersjach przeznaczonych na określone kraje. Zapoznać się z informacjami w części „Ręczny tryb sterowania”.

Włączenie automatycznego hamulca parkingowego potwierdza komunikat „Hamulec parking. zablokowany” i lampka ostrzegawcza } na tablicy wskaźników oraz lampka ostrzegawcza 4 na włączniku 3.

Po wyłączeniu silnika, lampka kontrolna 4 gaśnie po kilku minutach od zaciągnięcia automatycznego hamulca parkingowego, a lampka kontrolna } zostaje wyłączona w momencie zablokowania zamków w pojeździe.

Wspomagane działanie (ciąg dalszy)

Uwaga: w niektórych sytuacjach (awaria hamulca parkingowego, ręczne zwolnienie hamulca parkingowego itd.) rozlega się sygnał dźwiękowy, a na tablicy wskaźników pojawia się komunikat „Zablokuj hamulec parkingowy”, co sygnalizuje zwolnienie automatycznego hamulca parkingowego.

- gdy silnik pracuje: przy otwieraniu drzwi kierowcy;

- gdy silnik nie pracuje (na przykład w przypadku gaśnięcia silnika): przy otwieraniu drzwi przednich.

W takim wypadku, należy pociągnąć, a następnie puścić włącznik 3 w celu włączenia automatycznego hamulca parkingowego.

Automatyczne zwalnianie hamulca parkingowego

Wyłączenie hamulca następuje w chwili ruszania samochodem, przy wciskaniu pedału gazu.

Przed opuszczeniem pojazdu należy sprawdzić, czy hamulec parkingowy ze wspomaganiem jest rzeczywiście włączony. Włączenie hamulca jest sygnalizowane świeceniem się lampki kontrolnej 4 na włączniku 3 i lampki kontrolnej } na tablicy wskaźników do momentu zablokowania zamków drzwi.

Działanie ręczne

Możliwe jest ręczne sterowanie automatycznym hamulcem parkingowym.

Ręczna aktywacja automatycznego hamulca parkingowego

Pociągnąć włącznik 3. Na tablicy wskaźników zapala się lampka kontrolna 4 i lampka kontrolna }.

Ręczne zwalnianie automatycznego hamulca parkingowego

Nacisnąć przełącznik 1 bez wciskania pedałów lub ustawiania kluczyka 2 w położenie „ON” 2, aby włączyć zapłon. Wciśnij pedał hamulca, następnie naciśnij przełącznik 3: lampka kontrolna 4 na przełączniku i lampka kontrolna } na tablicy wskaźników gaśnie.

Chwilowe zatrzymanie

Aby ręcznie uruchomić automatyczny hamulec parkingowy (podczas oczekiwania na czerwonym świetle lub postoju przy pracującym silniku itp.): pociągnąć i zwolnić przełącznik 3. Wyłączenie następuje automatycznie w chwili ponownego uruchomienia pojazdu.

Przed opuszczeniem pojazdu należy sprawdzić, czy hamulec parkingowy ze wspomaganiem jest rzeczywiście włączony. Włączenie hamulca jest sygnalizowane świeceniem się lampki kontrolnej 4 na włączniku 3 i lampki kontrolnej } na tablicy wskaźników do momentu zablokowania zamków drzwi.

Przypadki szczególne

W przypadku gdy zachodzi konieczność zatrzymania pojazdu jadącego po pochyłym terenie lub ciągnącego przyczepę, należy pociągnąć i przytrzymać przez kilka sekund włącznik 3, aby uzyskać maksymalną siłę hamowania.

Parkowanie z wyłączonym automatycznym hamulcem parkingowym (np. ryzyko przymarznięcia okładzin hamulcowych):

- wyłączyć silnik, naciskając przycisk rozruchu 1 lub obracając wyłącznik zapłonu 2;

- ręcznie zwolnij automatyczny hamulec parkingowy;

- po wrzuceniu biegu lub pozycji P zwolnij pedał hamulca i przełącznik 3.

Wersje z automatyczną skrzynią biegów

Przy otwartych lub niedokładnie zamkniętych drzwiach kierowcy i pracującym silniku, ze względów bezpieczeństwa, nie działa funkcja automatycznego wyłączania hamulca (ma to na celu uniknięcie przemieszczenia się pojazdu bez kierowcy). Na tablicy wskaźników pojawia się komunikat „Odblokuj hamulec parkingowy”, gdy kierowca wciśnie pedał przyspieszenia.

Nieprawidłowości w działaniu

- W przypadku nieprawidłowości na tablicy wskaźników zapala się lampka ostrzegawcza © wraz z komunikatem „Skontroluj hamulec parking.”, a w niektórych przypadkach zapala się również lampka ostrzegawcza }.

Należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

- W przypadku usterki automatycznego hamulca parkingowego zapala się lampka ostrzegawcza ®, wyświetla się komunikat „Usterka układu hamulcowego” i rozlega się sygnał dźwiękowy, a w niektórych przypadkach zapala się również lampka ostrzegawcza }.

Oznacza to konieczność natychmiastowego zatrzymania pojazdu, jeśli pozwalają na to warunki ruchu drogowego.

W przypadku komunikatu „Usterka elektr. ZAGROŻENIE !” lub „Skontroluj akumulator” należy ręcznie włączyć automatyczny hamulec parkingowy, ciągnąc przełącznik 3 (lub ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu P w automatycznej skrzyni biegów) przed wyłączeniem silnika.

Ryzyko braku unieruchomienia pojazdu.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Nigdy nie pozostawiać samochodu bez ustawienia dźwigni zmiany biegów w położeniu P i wyłączenia silnika. Gdyż, jeśli zatrzymany pojazd ma włączony silnik i bieg, wciśnięcie pedału gazu może spowodować, iż zacznie jechać.

Ryzyko wypadku.

Należy wtedy koniecznie unieruchomić pojazd, włączając pierwszy bieg (skrzynia mechaniczna) lub ustawiając dźwignię w położeniu P (skrzynia automatyczna).Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na ukształtowanie terenu (wzniesienie), zablokować koła pojazdu.

Brak sygnalizacji wizualnej lub dźwiękowej oznacza usterkę tablicy wskaźników. Sygnalizuje to konieczność natychmiastowego zatrzymania pojazdu, jeśli tylko pozwalają na to warunki ruchu drogowego. Należy upewnić się, że pojazd jest prawidłowo unieruchomiony i skontaktować z Autoryzowanym Partnerem marki.