Powrót do listy

KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA: elementy sterujące A

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Elementy sterujące A

Nacisnąć w strefie 14, aby uzyskać dostęp do elementów sterujących ekranu wielofunkcyjnego 1. Obecność elementów sterujących opisanych w dalszej części zależy od wersji pojazdu.

27 Ustawienie temperatury zadanej po stronie lewej i prawej.

3 Usuwanie szronu/zaparowania z tylnej szyby i, zależnie od wersji pojazdu, z lusterek wstecznych.

48910 Tryby automatyczne.

5 Recyrkulacja powietrza.

6 Funkcja „dobra widoczność”.

1118 Prędkość nadmuchu.

12 Rozdział powietrza w kabinie.

13 Wyświetlenie temperatury po stronie lewej i prawej.

14 Strefa wyświetlania ustawień klimatyzacji.

15 Funkcja DUAL.

16 Funkcja automatycznej recyrkulacji

17 Klimatyzacja.

19 Wyłączenie systemu.

Tryb automatyczny

Klimatyzacja automatyczna zapewnia (poza wyjątkowymi warunkami eksploatacji) komfort termiczny w kabinie oraz utrzymanie dobrego poziomu widoczności, przy jednoczesnym optymalnym poziomie zużycia paliwa. System ustawia prędkość nawiewu powietrza, rozdział powietrza, recyrkulację powietrza, uruchamianie lub wyłączanie klimatyzacji oraz temperaturę powietrza.

Ten tryb jest wyposażony w trzy programy:

NORMAL : optymalny sposób osiągania wybranej temperatury w zależności od warunków zewnętrznych. Nacisnąć przycisk 4 lub przycisk 9.

SOFT: osiąga wybraną temperaturę w sposób bardziej płynny i cichy. Nacisnąć na przycisk 8.

FAST: zwiększa intensywność wentylacji w kabinie. Ten tryb pozwala zoptymalizować komfort jazdy na tylnych fotelach. Nacisnąć na przycisk 10.

Niektóre przyciski posiadają lampkę kontrolną, która pokazuje stan funkcji.

Zmiana siły nawiewu powietrza

W trybie automatycznym system ustawia siłę nawiewu, dostosowując ją do warunków panujących w kabinie i utrzymując tym samym komfortową atmosferę wewnątrz pojazdu.

Siłę nawiewu można nadal regulować, naciskając przycisk 11 lub 18 lub przesuwając palec w strefie 20.

W takim przypadku siła wentylacji, która nie jest ustawiana automatycznie, pojawia się w strefie 20 i w strefie 14.

Regulacja temperatury

Istnieją dwa rodzaje ustawień:

- regulacja jednolita kabiny;

- regulacja w funkcji DUAL do niezależnego ustawienia strony lewej i prawej.

Regulacja jednolita kabiny

Naciskać na element sterujący 7

Regulacja w funkcji DUAL

Nacisnąć przycisk 15 klawiatury. Naciskać element sterujący 7, aby ustawić lewą stronę i element sterujący 2 na prawą stronę.

Uwaga: Konfiguracja klimatyzacji zależy od trybu wybranego w menu „Multi-Sense” (patrz punkt „Multi-Sense” w rozdziale 3).

Wyświetlane wartości odpowiadają temperaturze w kabinie.

Podczas uruchomiania samochodu, zwiększenie lub zmniejszenie wartości pojawiającej się na wyświetlaczu w żadnym wypadku nie pozwala na szybsze uzyskanie optymalnej temperatury. System zawsze optymalnie dostosowuje sposób obniżania lub podwyższania temperatury (nawiew powietrza nie uruchamia się natychmiast z maksymalną prędkością: jej zwiększanie następuje stopniowo) może to trwać od kilku sekund do kilku minut.

Ogólnie biorąc, za wyjątkiem szczególnych przypadków, nawiewy w desce rozdzielczej powinny stale pozostawać otwarte.

Funkcja „dobra widoczność“

Funkcja ta pozwala na szybkie usunięcie szronu lub zaparowania z przedniej i tylnej szyby, przednich szyb bocznych i zewnętrznych lusterek wstecznych (zależnie od pojazdu). Jej działanie wiąże się z automatycznym włączeniem klimatyzacji i funkcji usuwania szronu z tylnej szyby oraz, zależnie od wersji pojazdu,elektrycznego usuwania szronu z przedniej szyby.

Wcisnąć przycisk 6, zapala się wbudowana lampka kontrolna.

W celu wyłączenia funkcji ogrzewania tylnej szyby, nacisnąć przycisk 3 i wbudowana lampka kontrolna zgaśnie.

Regulacja prędkości nawiewu: nacisnąć przyciski 11 lub 18 lub przesunąć palcem w strefie 20.

W celu wyłączenia tej funkcji, należy wcisnąć:

- na przycisk 4;

- ponownie na przycisk 6;

- na jeden z przycisków 89 lub 10.

Włączenie lub wyłączenie klimatyzacji

W automatycznym trybie pracy, system włącza lub wyłącza klimatyzację w zależności od zewnętrznych warunków klimatycznych.

Nacisnąć na przycisk 17, aby:

- celowo włączyć klimatyzację (zapala się lampka kontrolna w strefie 14).

- wyłączyć celowo klimatyzację (gaśnie lampka kontrolna w strefie 14)

Wyłączenie systemu

Nacisnąć przycisk 19, aby włączyć lub wyłączyć system (lampka kontrolna działania przycisku 19 informuje o stanie systemu).

Usuwanie szronu lub zaparowania z tylnej szyby

Wcisnąć przycisk 3, zapala się wbudowana lampka kontrolna. Funkcja ta pozwala na szybkie usunięcie zaparowania z tylnej szyby oraz z ogrzewanych lusterek zewnętrznych (w samochodach posiadających takie wyposażenie).

W celu wyłączenia tej funkcji, należy ponownie wcisnąć przycisk 3. Jeżeli przycisk nie zostanie wciśnięty, funkcja usuwania zaparowania wyłącza się automatycznie.

Zalecane jest korzystanie z jednego z programów automatycznych NORMAL, SOFT lub FAST.

W trybie automatycznym (lampka kontrolna 4 świeci się), wszystkie funkcje klimatyzacji są kontrolowane przez system.

W każdej chwili można zmienić ustawienia wybrane przez system, w takim przypadku lampka kontrolna przycisku 4 gaśnie, a zmieniona funkcja, która nie jest już sterowana przez system, zapala się na wyświetlaczu.

Aby powrócić do automatycznego trybu pracy, należy nacisnąć na jeden z programów NORMAL, SOFT lub FAST, bądź przycisk 4.

Zmiana rozdziału nawiewu powietrza w kabinie

Wcisnąć przyciski 12, aby wybrać żądany tryb rozdziału powietrza (pojawia się lampka kontrolna w strefie 14):

Ø Strumień powietrza jest kierowany głównie na dysze usuwania zaparowania przedniej szyby i na szyby boczne przednie.

½ Strumień powietrza jest kierowany głównie do nawiewów deski rozdzielczej.

¿ Strumień powietrza jest kierowany głównie na nogi pasażerów.

Recyrkulacja powietrza

Ta funkcja jest sterowana w sposób automatyczny, ale można ją również włączyć ręcznie.

Uwaga:

- przy włączonej funkcji recyrkulacji, powietrze jest pobierane z kabiny i jego recyrkulacja odbywa się bez pobierania powietrza z zewnątrz;

- recyrkulacja powietrza pozwala na odizolowanie kabiny od czynników zewnętrznych (jazda w obszarze o dużym zanieczyszczeniu powietrza itp.) oraz szybsze obniżenie temperatury w kabinie.

Zastosowanie automatyczne

Wcisnąć przycisk 16 (lampka kontrolna zapala się w strefie 14).

Użycie ręczne

Jedno wciśnięcie przycisku 5 pozwala na wymuszenie recyrkulacji powietrza.

Dłuższe stosowanie recyrkulacji może spowodować powstanie zapachów charakterystycznych dla zamkniętych pomieszczeń oraz zaparowanie szyb.

Dlatego też zaleca się przejście do automatycznego trybu pracy poprzez ponowne naciśnięcie na przycisk 16 lub 5, gdy tylko recyrkulacja nie jest już potrzebna.

W celu wyłączenia tej funkcji należy ponownie wcisnąć przycisk 16 lub 5.

Usuwanie zaparowania-usuwanieszronu ma zawsze pierwszeństwo w stosunku do recyrkulacji powietrza.