Powrót do listy

OŚWIETLENIE I SYGNALIZACJA ZEWNĘTRZNA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

š Światła pozycyjne

Obrócić pierścień 4, aż do pojawienia się symbolu naprzeciwko oznaczenia 3 w celu: Na tablicy wskaźników zapala się lampka kontrolna.

Jeżeli światła pozycyjne są włączone, można ustawić jasność podświetlenia tablicy wskaźników i deski rozdzielczej za pomocą pokrętła 2.

á Światła drogowe

Po włączeniu świateł mijania, pchnąć dźwignię 1. Na tablicy wskaźników zapala się lampka kontrolna.

Aby wrócić do położenia świateł mijania, dźwignię 1 pociągnąć do siebie.

k Światła mijania

Działanie ręczne

Obrócić pierścień 4, aż do pojawienia się symbolu naprzeciwko oznaczenia 3 w celu: Na tablicy wskaźników zapala się lampka kontrolna.

Działanie automatyczne

Obrócić pierścień 4, aż do pojawienia się symbolu AUTO naprzeciwko oznaczenia 3: przy pracującym silniku, światła mijania zapalają się lub gasną automatycznie, w zależności od natężenia światła zewnętrznego, bez konieczności ręcznego ustawiania dźwigni 1.

Automatyczne światła drogowe

W zależności od wersji pojazdu, ten system automatycznie zapala i gasi światła drogowe. Funkcja wykorzystuje kamerę znajdującą się za lusterkiem wstecznym w kabinie w celu wykrycia pojazdów jadących w tą samą i w przeciwną stronę.

Światła drogowe włączają się automatycznie, jeżeli:

- oświetlenie zewnętrzne jest słabe;

- nie wykryto żadnego pojazdu ani świateł;

- prędkość pojazdu jest większa niż ok. 40 km/h.

Jeśli nie spełniono któregoś z warunków, system przełączy się na światła mijania.

Przed jazdą w nocy: sprawdzić, czy urządzenia elektryczne działają prawidłowo i ustawić reflektory. Patrz punkt „Elektryczna regulacja wysokości wiązki świateł” w rozdziale 1. Należy zawsze zwracać uwagę, aby światła nie były niczym pokryte lub zasłonięte (brud, błoto, śnieg, przewożone przedmioty itd.).

W przypadku jazdy lewą stroną jezdni pojazdem z kierownicą umieszczoną po lewej stronie (lub odwrotnie) należy wyregulować ustawienie świateł (patrz «Regulacja wiązki świateł mijania» w rozdziale 1).

System „automatycznych świateł drogowych” w żadnym wypadku nie zwalnia z konieczności zachowania uwagi oraz odpowiedzialności kierowcy za światła pojazdu i ich dostosowanie do warunków oświetlenia, widoczności i ruchu.

System może ulegać zakłóceniom w niektórych warunkach, szczególnie takich jak:

- ekstremalne warunki pogodowe (deszcz, śnieg, mgła itd.) ;

- zasłonięta przednia szyba lub kamera;

- kiedy pojazd z tyłu lub z przodu posiada mniej widoczne lub zasłonięte światła;

- nieprawidłowa regulacja świateł przednich;

- systemy odblaskowe;

- ...

Włączanie funkcji

Pojazdy wyposażone w system nawigacji

Na ekranie multimedialnym 5 wybrać menu „Pojazd”, „Wspomaganie kierowcy”, „Światła drogowe automatyczne” następnie „ON” lub „OFF”.

Pojazdy niewyposażone w system nawigacji

- Przy zatrzymanym pojeździe naciśnij długo na przełącznik 6 OK, aby wejść do menu ustawień;

- naciskaj krótko element sterujący 7 w górę lub w dół aż do pojawienia się menu „Wspomaganie kierowcy”. Naciśnij przełącznik 6 OK;

- naciskaj krótko element sterujący 7 w górę lub w dół aż do przejścia do menu „Światła drogowe automatyczne”, po czym naciśnij przełącznik 6 OK;

- nacisnąć ponownie przełącznik 6 OK, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

Włączanie/wyłączanie

Aby włączyć automatyczne światła drogowe:

- obracać pierścień 4 aż do pojawienia się symbolu AUTO naprzeciw oznaczenia 3;

- popchnąć dźwignię 1.

Na tablicy wskaźników świeci się lampka kontrolna .

Aby wyłączyć automatyczne światła drogowe:

- pociągnąć dźwignię 1.

- lub obrócić pierścień 4 w położenie inne niż AUTO.

Lampka kontrolna na tablicy wskaźników gaśnie.

Uwaga: zwrócić uwagę, aby przednia szyba nie była zanieczyszczona (brud, błoto, śnieg, zaparowanie itd.).

Zależnie od wersji: przy każdym uruchomieniu silnika pociągnąć i nacisnąć dźwignię 1, aby ponownie włączyć system.

Korzystanie nocą z przenośnego systemu nawigacji w strefie przedniej szyby znajdującej się pod kamerą może powodować zakłócenia w działaniu systemu „automatycznych świateł drogowych” (ryzyko odblasku na przedniej szybie).

Nieprawidłowości w działaniu

Kiedy komunikat „Skontroluj światła automat.” pojawia się na tablicy wskaźników, system jest wyłączony.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Funkcja zapalania świateł dziennych

Światła dzienne zapalają się automatycznie bez konieczności przestawiania dźwigni 1 przy uruchamianiu silnika i wyłączają się w momencie wyłączenia silnika.

Nieprawidłowości w działaniu

Komunikat „Skontroluj oświetlenie”, zapalona lampka ostrzegawcza © i migająca lampka ostrzegawcza k na tablicy wskaźników sygnalizują usterkę oświetlenia.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Wyłączanie świateł

Istnieją dwie możliwości:

- ręcznie ustawić pierścień 4 w położeniu 0;

- światła gasną automatycznie w momencie wyłączenia silnika, przy otwarciu drzwi po stronie kierowcy lub zablokowaniu zamków w pojeździe. W takim przypadku, gdy silnik zostanie ponownie uruchomiony, światła zapalą się w położeniu pierścienia 4.

Sygnał dźwiękowy informujący o pozostawieniu zapalonych świateł

Sygnał dźwiękowy emitowany w momencie otwarcia drzwi kierowcy sygnalizuje pozostawienie włączonych świateł.

Funkcja „zewnętrzne oświetlenie towarzyszące“

Ta funkcja umożliwia chwilowe zapalenie świateł mijania (aby oświetlić bramę podczas otwierania, itp.).

Przy wyłączonym silniku, wyłączonych światłach i pierścieniu 4 ustawionym w położeniu 0 lub AUTO pociągnąć dźwignię 1 do siebie: światła mijania zapalą się na około 30 sekund. Aby wydłużyć ten czas, można pociągnąć dźwignię maksymalnie cztery razy (całkowity czas jest ograniczony do około dwóch minut). Na tablicy wskaźników pojawi się komunikat „Oświetl dojście przez _ _ _” wraz z czasem świecenia, aby potwierdzić tę czynność. Następnie można zablokować zamki w pojeździe.

Aby wyłączyć światła, zanim nastąpi to w trybie automatycznym, obrócić pierścień 4 w dowolne położenie, po czym ponownie ustawić go w położeniu AUTO.

Funkcja powitania i pożegnania

(zależnie od wersji pojazdu)

Gdy funkcja jest włączona, światła dzienne i światła pozycyjne tylne zapalają się automatycznie w chwili wykrycia karty Renault lub przy otwieraniu pojazdu.

Wyłączają się automatycznie:

- około minutę po zapaleniu;

- przy uruchamianiu silnika w zależności od położenia dźwigni oświetlenia;

lub

- przy blokowaniu pojazdu.

Oświetlenie powitalne pod zewnętrznymi lusterkami wstecznymi

Po włączeniu funkcji oświetlenie znajdujące się pod zewnętrznymi lusterkami wstecznymi zapalają się automatycznie po wykryciu karty RENAULT, przy odblokowaniu pojazdu lub otwarciu drzwi.

Wyłączają się automatycznie:

- około minutę po zapaleniu;

- przy włączaniu silnika;

lub

- przy blokowaniu pojazdu.

Włączanie-wyłączanie funkcji

Na ekranie multimedialnym wybrać „Pojazd”, „Ustawienia użytkownika”, „Zewnętrzne powitanie”. Wybrać „ON” lub „OFF”, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

g Światła przeciwmgielne przednie

Obrócić środkowy pierścień 8 dźwigni 1 do położenia, w którym naprzeciwko oznaczenia 3 pojawi się odpowiedni symbol, a następnie puścić.

Działanie światła zależy od włączonego w danym momencie oświetlenia zewnętrznego; włączeniu świateł przeciwmgielnych towarzyszy zaświecenie odpowiedniej lampki kontrolnej na tablicy wskaźników.

Tylne światła przeciwmgielne

Obrócić środkowy pierścień 8 dźwigni do położenia, w którym naprzeciwko oznaczenia 3 pojawi się odpowiedni symbol, a następnie puścić.

Działanie światła zależy od włączonego w danym momencie oświetlenia zewnętrz-nego; włączeniu świateł przeciwmgielnych towarzyszy zaświecenie odpowiedniej lampki kontrolnej na tablicy wskaźników.

Należy pamiętać o wyłączaniu tych świateł w momencie, gdy ustała przyczyna ich stosowania, aby nie oślepiać innych użytkowników drogi.

W czasie mgły , gdy pada śnieg lub gdy przewozi się przedmioty wystające poza dach, automatyczne włączanie reflekto-rów nie odbywa się w sposób regularny.

Włączanie świateł przeciwmgielnych po-zostaje pod kontrolą kierowcy: lampki kontrolne na tablicy wskaźników infor-mują o ich włączeniu (lampka zapalona) lub wyłączeniu (lampka zgaszona).

Wyłączenie świateł

Obróć ponownie pierścień 8, aby ustawić oznaczenie 3 naprzeciw symbolu odpowiadającego światłom przeciwmgielnym, które chcesz wyłączyć. Odpowiednia lampka kontrolna gaśnie na tablicy wskaźników.

Wyłączenie oświetlenia zewnętrznego powoduje zgaszenie świateł przeciwmgielnych.

Światła skrętu

(Zależnie od wersji pojazdu)

Podczas pokonywania zakrętu, jeżeli są włączone światła mijania oraz są spełnione pewne warunki (prędkość, kąt skrętu koła kierownicy, włączony bieg jazdy do przodu, włączony kierunkowskaz itd.), zapala się jedno z przednich świateł przeciwmgielnych w celu doświetlenia zakrętu.

Światła skrętu