Powrót do listy

REGULATOR PRĘDKOŚCI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Regulator prędkości jest funkcją pomagającą kierowcy w utrzymaniu prędkości jazdy na stałej wybranej wartości, zwanej prędkością regulowaną.

Prędkość regulowana może być ustawiana w sposób ciągły, począwszy od prędkości 30 km/h.

Elementy sterujące

1 Przełącznik główny WłączanieWyłączanie.

2 Włączenie funkcji, wprowadzenie prędkości regulowanej do pamięci i zmiana prędkości regulowanej na wyższą (+).

3 Zmiana prędkości regulowanej na niższą (-).

4 Przejście funkcji do trybu czuwania (z wprowadzeniem prędkości regulowanej do pamięci) (O).

5 Włączenie funkcji z wywołaniem zapamiętanej prędkości regulowanej (R).

Funkcja regulatora prędkości nie ma żadnego wpływu na działanie układu hamulcowego.

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu. Funkcja ta nie zastępuje kierowcy. Nie może ona więc w żadnym wypadku przyczyniać się do nieprzestrzegania ograniczeń prędkości, zmniejszać czujności kierowcy (który powinien być zawsze gotowy do hamowania w każdych okolicznościach), ani zwalniać go z odpowiedzialności. Funkcja regulatora prędkości nie powinna być używana w warunkach dużego natężenia ruchu, na krętej lub śliskiej drodze (gołoledź, akwaplaning, żwir) oraz przy niesprzyjających warunkach meteorologicznych (mgła, opady, wiatr boczny…).

Ryzyko wypadku.

Włączanie funkcji

Nacisnąć przełącznik 1 po stronie .

Lampka kontrolna  6 zapala się na zielono, a na tablicy wskaźników pojawia się komunikat „Regulator” z kreskami sygnalizującymi, że funkcja regulatora prędkości działa oraz że system czeka na zarejestrowanie prędkości regulowanej.

Ustawianie prędkości

Przy ustabilizowanej prędkości (powyżej około 30 km/h), wcisnąć przycisk 2 (+): funkcja jest włączona i bieżąca prędkość zostaje zapamiętana.

Wartość prędkości regulowanej zastępuje kreski, a ustawienie zostaje potwierdzone przez zapalenie się lampki kontrolnej Ï na zielonym tle.

Jazda samochodem

Gdy prędkość regulowana jest zapamiętana, a funkcja regulacji działa, można zdjąć nogę z pedału gazu.

Zalecamy trzymanie stopy w pobliżu pedałów, aby móc szybko zareagować w przypadku wystąpienia nagłego zdarzenia.

Zmiana prędkości regulowanej

Można zmieniać prędkość regulowaną przez kolejne naciskanie na:

- przełącznik 2 (+) w celu zwiększenia prędkości,

- przełącznik 3 (-) w celu zmniejszenia prędkości.

Funkcja regulatora prędkości nie ma żadnego wpływu na działanie układu hamulcowego.

Przekroczenie prędkości regulowanej

W każdej chwili możliwe jest przekroczenie prędkości regulowanej poprzez wciśnięcie pedału gazu. Przez cały czas, gdy prędkość jest przekroczona, zadana wartość miga na tablicy wskaźników.

Następnie zwolnić pedał gazu: po kilku sekundach, pojazd automatycznie powraca do początkowej wartości prędkości regulowanej.

Brak możliwości utrzymania prędkości regulowanej

W przypadku zjazdu z dużego wzniesienia system nie jest w stanie utrzymać prędkości regulowanej na zadanym poziomie: informacja o zapamiętanej prędkości miga na tablicy wskaźników w celu powiadomienia o tym kierowcy.

Przejście funkcji do trybu czuwania

Działanie funkcji zostaje wstrzymane po naciśnięciu na:

- przełącznik 4 (O);

- pedał hamulca ;

- po przełączeniu w położenie neutralne;

- przełącznik trybu „ECO”.

W powyższych czterech przypadkach prędkość regulowana pozostaje zapisana w pamięci, a na tablicy wskaźników wyświetla się komunikat „W pamięci”.

Przejście w stan czuwania zostaje potwierdzone zgaśnięciem lampki kontrolnej Ï na zielonym tle i zapaleniem się lampki kontrolnej .

Przy każdym włączeniu lub wyłączeniu funkcji Tryb ECO funkcja regulatora prędkości przechodzi w tryb czuwania. Patrz rozdział „ECO jazda” w rozdziale 2.

Wywołanie prędkości regulowanej

Po zapisaniu prędkości w pamięci istnieje możliwość jej przywołania po upewnieniu się, że jest ona dostosowana do warunków ruchu drogowego (nasilenie ruchu, stan nawierzchni, warunki meteorologiczne itp.). Wcisnąć przełącznik 5 (R), jeśli prędkość pojazdu przekracza 30 km/h.

Podczas wywoływania zapamiętanej prędkości, włączenie się regulatora zostaje potwierdzone przez zapalenie lampki kontrolnej Ï na zielonym tle.

Uwaga: jeśli poprzednio zapisana prędkość jest dużo wyższa od prędkości bieżącej, nastąpi silne przyspieszenie aż do momentu osiągnięcia żądanego progu prędkości.

Wyłączenie funkcji

Funkcja regulatora prędkości zostaje wyłączona po naciśnięciu przełącznika 1, co powoduje anulowanie zapamiętanej prędkości. Zgaśnięcie wyświetlanej lampki kontrolnej ( lub Ï) na tablicy wskaźników potwierdza wyłączenie funkcji.

Gdy regulator znajduje się w trybie czuwania, wciśnięcie przełącznika 2 (+) powoduje ponowne uaktywnienie funkcji, bez uwzględnienia wartości prędkości zapisanej w pamięci: w takim przypadku prędkością zadaną jest prędkość, z którą jedzie pojazd.

Przełączenie w stan czuwania lub wyłączenie funkcji regulatora prędkości nie powoduje szybkiego zmniejszenia prędkości: hamowanie uzyskuje się, naciskając na pedał hamulca.