AUTOMATYCZNY HAMULEC PARKINGOWY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Automatyczne działanie

Włączanie automatycznego hamulca parkingowego

Gdy pojazd stoi, można użyć elektronicznego hamulca parkingowego, aby go unieruchomić:

- naciśnij przycisk rozruchu silnika 1 lub ustaw wyłącznik zapłonu w położeniu 2 ON” (2);

lub

- gdy pas bezpieczeństwa kierowcy jest odpięty;

lub

- gdy drzwi kierowcy są otwarte;

lub

- pojazdy wyposażone w automatyczną skrzynię biegów: gdy jest włączona P pozycja.

We wszystkich innych przypadkach, na przykład, gdy silnik zgaśnie lub znajdzie się w stanie czuwania w wyniku działania funkcji Stop and Start FUNKCJA STOP AND START, automatyczny hamulec parkingowy nie jest włączany automatycznie. Należy wtedy użyć trybu ręcznego. Funkcja automatycznego hamulca parkingowego jest niedostępna w niektórych wersjach przeznaczonych na określone kraje. Zapoznać się z informacjami w części „Ręczny tryb sterowania”.

Włączenie automatycznego hamulca parkingowego potwierdza wyświetlenie komunikatu „Hamulec parking. zablokowany”, zapalenie się lampki ostrzegawczej } i zapalenie się lampki ostrzegawczej 3 na przełączniku 4.

Po wyłączeniu silnika, lampka kontrolna 3 gaśnie po kilku minutach od zaciągnięcia automatycznego hamulca parkingowego, a lampka kontrolna } zostaje wyłączona w momencie zablokowania zamków w pojeździe.

Pojazd można unieruchomić za pomocą automatycznego hamulca parkingowego. Przed opuszczeniem pojazdu należy sprawdzić, czy hamulec parkingowy ze wspomaganiem jest rzeczywiście włączony. Włączenie hamulca jest sygnalizowane świeceniem się lampki kontrolnej 3 na włączniku 4 i lampki kontrolnej } na tablicy wskaźników do momentu zablokowania zamków drzwi. W zależności od pojazdu, w górnej części przedniej szyby znajduje się nalepka przypominająca o tym.

Wspomagane działanie (ciąg dalszy)

Uwaga: w niektórych sytuacjach (usterka hamulca parkingowego, ręczne zwolnienie hamulca parkingowego itd.) rozlega się sygnał dźwiękowy, a na tablicy wskaźników pojawia się komunikat „Zablokuj hamulec parkingowy”, co sygnalizuje zwolnienie automatycznego hamulca parkingowego.

- gdy silnik pracuje: przy otwieraniu drzwi kierowcy;

- gdy silnik nie pracuje (na przykład w przypadku zgaśnięcia): przy otwieraniu przednich drzwi.

W takim wypadku, należy pociągnąć, a następnie puścić włącznik 4 w celu włączenia automatycznego hamulca parkingowego.

Automatyczne zwalnianie hamulca parkingowego

Wyłączenie hamulca następuje w chwili ruszania samochodem, przy wciskaniu pedału gazu.

Działanie ręczne

Automatyczny hamulec parkingowy można uruchamiać ręcznie.

Ręczna aktywacja automatycznego hamulca parkingowego

Pociągnąć włącznik 4. Na tablicy wskaźników zapala się lampka kontrolna 3 i lampka kontrolna }.

Ręczne zwalnianie automatycznego hamulca parkingowego

Naciśnij przycisk 1 bez wciskania pedałów lub ustawiania kluczyka 2 w położeniu „ON” 2, aby włączyć zapłon. Wciśnij pedał hamulca, następnie naciśnij przełącznik 4: lampka kontrolna 3 na przełączniku i lampka kontrolna } na tablicy wskaźników gaśnie.

Przed opuszczeniem pojazdu należy sprawdzić, czy hamulec parkingowy ze wspomaganiem jest rzeczywiście włączony. Włączenie hamulca jest sygnalizowane świeceniem się lampki kontrolnej 3 na włączniku 4 i lampki kontrolnej } na tablicy wskaźników do momentu zablokowania zamków drzwi.

Chwilowe zatrzymanie

Aby ręcznie uruchomić automatyczny hamulec parkingowy (podczas oczekiwania na czerwonym świetle lub postoju przy pracującym silniku itp.): pociągnąć i zwolnić przełącznik 4. Wyłączenie następuje automatycznie w chwili ponownego uruchomienia pojazdu.

Przypadki szczególne

W przypadku gdy zachodzi konieczność zatrzymania pojazdu jadącego po pochyłym terenie lub ciągnącego przyczepę, należy pociągnąć i przytrzymać przez kilka sekund włącznik 4, aby uzyskać maksymalną siłę hamowania.

Parkowanie z wyłączonym automatycznym hamulcem parkingowym (np. ryzyko przymarznięcia okładzin hamulcowych):

- wyłączyć silnik, naciskając przycisk rozruchu 1 lub obracając wyłącznik zapłonu 2;

- ręcznie zwolnij automatyczny hamulec parkingowy;

- po wrzuceniu biegu lub pozycji P zwolnij pedał hamulca i przełącznik 4.

Brak wznowienia trybu wizualnego i dźwiękowego oznacza usterkę tablicy wskaźników. Oznacza to konieczność natychmiastowego zatrzymania pojazdu, jeśli tylko pozwalają na to warunki ruchu drogowego. Należy upewnić się, że pojazd jest prawidłowo unieruchomiony i skontaktować z Autoryzowanym Partnerem marki.

Wersje z automatyczną skrzynią biegów

Przy otwartych lub niedokładnie zamkniętych drzwiach kierowcy i pracującym silniku, ze względów bezpieczeństwa, nie działa funkcja automatycznego wyłączania hamulca (ma to na celu uniknięcie przemieszczenia się pojazdu bez kierowcy). Na tablicy wskaźników pojawia się komunikat „Odblokuj hamulec parkingowy”, gdy kierowca wciśnie pedał przyspieszenia.

Nieprawidłowości w działaniu

- W przypadku nieprawidłowości w działaniu, na tablicy wskaźników zapala się lampka kontrolna © wraz z komunikatem „Skontroluj hamulec parking.”, a w niektórych przypadkach zapala się również lampka kontrolna }.

Należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

- W przypadku usterki automatycznego hamulca parkingowego, zapala się lampka kontrolna ®, wyświetla się komunikat „Usterka układu hamulcowego” i rozlega się sygnał dźwiękowy, a w niektórych przypadkach zapala się również lampka }.

Oznacza to konieczność natychmiasto- wego zatrzymania pojazdu, jeśli pozwa- lają na to warunki ruchu drogowego.

Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat „Usterka elektr. ZAGROŻENIE !”, „Sprawdź akumulator” lub „Usterka układu hamulcowego”, należy unieruchomić pojazd, wybierając pierwszy bieg (mechaniczne skrzynie biegów), przełożenie P (automatyczne skrzynie biegów) lub pociągając przełącznik 4 przez około 10 sekund. Jeżeli pojazd stoi na pochyłości lub jest to konieczne, zablokuj koła klinami.

Ryzyko braku unieruchomienia pojazdu.

Skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Nigdy nie pozostawiać pojazdu bez ponownego włączenia pozycji P i wyłączenia silnika. Gdyż, jeśli zatrzymany pojazd ma włączony silnik i bieg, wciśnięcie pedału gazu może spowodować, iż zacznie jechać.

Ryzyko wypadku.

ASYSTENT JAZDY NA AUTOSTRADACH I W KORKACH

AUTOMATYCZNY HAMULEC PARKINGOWY I FUNKCJA AUTOHOLD