Powrót do listy

AUTOMATYCZNY HAMULEC PARKINGOWY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Automatyczne działanie

Włączanie automatycznego hamulca parkingowego

Gdy pojazd stoi, można użyć elektronicznego hamulca parkingowego, aby go unieruchomić:

- należy nacisnąć przycisk rozruchu silnika 1 lub ustawić wyłącznik zapłonu  2 (w położeniu „ON 2);

lub

- gdy pas bezpieczeństwa kierowcy jest odpięty;

lub

- gdy drzwi kierowcy są otwarte;

lub

- pojazdy wyposażone w automatyczną skrzynię biegów: gdy jest włączona P pozycja.

We wszystkich innych przypadkach, na przykład, gdy silnik zgaśnie lub znajdzie się w stanie czuwania w wyniku działania funkcji Stop and Start FUNKCJA STOP AND START, automatyczny hamulec parkingowy nie jest włączany automatycznie. Należy wtedy użyć trybu ręcznego.

Funkcja automatycznego hamulca parkingowego jest niedostępna w niektórych wersjach przeznaczonych na określone kraje. Zapoznać się z informacjami w części „Ręczny tryb sterowania”.

Włączenie automatycznego hamulca parkingowego potwierdza komunikat „Hamulec parking. zablokowany” i lampka ostrzegawcza } na tablicy wskaźników oraz lampka ostrzegawcza 3 na przełączniku 4.

Po wyłączeniu silnika, lampka kontrolna 3 gaśnie po kilku minutach od zaciągnięcia automatycznego hamulca parkingowego, a lampka kontrolna } zostaje wyłączona w momencie zablokowania zamków w pojeździe.

Pojazd można unieruchomić za pomocą automatycznego hamulca parkingowego. Przed opuszczeniem pojazdu należy sprawdzić, czy hamulec parkingowy ze wspomaganiem jest rzeczywiście włączony.

Lampka ostrzegawcza 3 przełącznika 4 oraz lampka ostrzegawcza } na tablicy wskaźników potwierdza uruchomienie hamulca parkingowego. Lampki gasną po zablokowaniu drzwi. W zależności od pojazdu, w górnej części przedniej szyby znajduje się nalepka przypominająca o tym.

Wspomagane działanie (ciąg dalszy)

Uwaga: w niektórych sytuacjach (awaria hamulca parkingowego, ręczne zwolnienie hamulca parkingowego itd.) rozlega się sygnał dźwiękowy, a na tablicy wskaźników pojawia się komunikat „Zablokuj hamulec parkingowy”, co sygnalizuje zwolnienie automatycznego hamulca parkingowego:

- gdy silnik pracuje: przy otwieraniu drzwi kierowcy;

- gdy silnik nie pracuje (na przykład w przypadku zgaśnięcia): przy otwieraniu przednich drzwi.

W takim wypadku, należy pociągnąć, a następnie puścić włącznik 4 w celu włączenia automatycznego hamulca parkingowego.

Automatyczne zwalnianie hamulca parkingowego

Wyłączenie hamulca następuje w chwili ruszania samochodem, przy wciskaniu pedału gazu.

Działanie ręczne

Automatyczny hamulec parkingowy można uruchamiać ręcznie.

Ręczna aktywacja automatycznego hamulca parkingowego

Pociągnąć włącznik 4. Na tablicy wskaźników zapala się lampka kontrolna 3 i lampka kontrolna }.

Ręczne zwalnianie automatycznego hamulca parkingowego

Nacisnąć przełącznik 1 bez wciskania pedałów lub ustawiania kluczyka 2 w położenie „ON” 2, aby włączyć zapłon. Wciśnij pedał hamulca, następnie naciśnij przełącznik 4: lampka kontrolna 3 na przełączniku i lampka kontrolna } na tablicy wskaźników gaśnie.

Pojazd można unieruchomić za pomocą automatycznego hamulca parkingowego. Przed opuszczeniem pojazdu należy sprawdzić, czy hamulec parkingowy ze wspomaganiem jest rzeczywiście włączony.

Lampka ostrzegawcza 3 przełącznika 4 oraz lampka ostrzegawcza } na tablicy wskaźników potwierdza uruchomienie hamulca parkingowego. Lampki gasną po zablokowaniu drzwi. W zależności od pojazdu, w górnej części przedniej szyby znajduje się nalepka przypominająca o tym.

Chwilowe zatrzymanie

Aby ręcznie uruchomić automatyczny hamulec parkingowy (podczas oczekiwania na czerwonym świetle lub postoju przy pracującym silniku itp.): pociągnąć i zwolnić przełącznik 4. Wyłączenie następuje automatycznie w chwili ponownego uruchomienia pojazdu.

Przypadki szczególne

W przypadku gdy zachodzi konieczność zatrzymania pojazdu jadącego po pochyłym terenie lub ciągnącego przyczepę, należy pociągnąć i przytrzymać przez kilka sekund włącznik 4, aby uzyskać maksymalną siłę hamowania.

Parkowanie z wyłączonym automatycznym hamulcem parkingowym (np. ryzyko przymarznięcia okładzin hamulcowych):

- włącz dowolny bieg lub ustaw dźwignię biegów w położeniu P: wał napędowy mechanicznie zablokuje koła napędowe;

- wyłączyć silnik, naciskając przycisk rozruchu 1 lub obracając wyłącznik zapłonu 2;

- odepnij pas bezpieczeństwa kierowcy;

- otwórz drzwi kierowcy;

- ręcznie zwolnij automatyczny hamulec parkingowy (patrz „Ręczne zwalnianie automatycznego hamulca parkingowego” na wcześniejszych stronach).

W przypadku wyświetlenia komunikatu „Usterka elektr. ZAGROŻENIE !” lub „Sprawdź akumulator” uruchomić ręcznie automatyczny hamulec parkingowy poprzez pociągnięcie przełącznika 4 (lub ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu P w wersji z automatyczną skrzynią biegów) przed wyłączeniem silnika.

Ryzyko braku unieruchomienia pojazdu.

Skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Wersje z automatyczną skrzynią biegów

Przy otwartych lub niedokładnie zamkniętych drzwiach kierowcy i pracującym silniku, ze względów bezpieczeństwa, nie działa funkcja automatycznego wyłączania hamulca (ma to na celu uniknięcie przemieszczenia się pojazdu bez kierowcy). Na tablicy wskaźników pojawia się komunikat „Odblokuj hamulec parkingowy”, gdy kierowca wciśnie pedał przyspieszenia.

Nieprawidłowości w działaniu

- W przypadku nieprawidłowości na tablicy wskaźników zapala się lampka ostrzegawcza © wraz z komunikatem „Skontroluj hamulec parking.”, a w niektórych przypadkach zapala się również lampka ostrzegawcza }.

Należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

- W przypadku usterki automatycznego hamulca parkingowego zapala się lampka ostrzegawcza ®, wyświetla się komunikat „Usterka układu hamulcowego” i rozlega się sygnał dźwiękowy, a w niektórych przypadkach zapala się również lampka ostrzegawcza }.

Oznacza to konieczność natychmiasto- wego zatrzymania pojazdu, jeśli pozwa- lają na to warunki ruchu drogowego.

Brak wznowienia trybu wizualnego i dźwiękowego oznacza usterkę tablicy wskaźników. Oznacza to konieczność natychmiastowego zatrzymania pojazdu, jeśli tylko pozwalają na to warunki ruchu drogowego. Należy upewnić się, że pojazd jest prawidłowo unieruchomiony i skontaktować z Autoryzowanym Partnerem marki.

Nigdy nie pozostawiać samochodu bez ustawienia dźwigni zmiany biegów w położeniu P i wyłączenia silnika. Gdyż, jeśli zatrzymany pojazd ma włączony silnik i bieg, wciśnięcie pedału gazu może spowodować, iż zacznie jechać.

Ryzyko wypadku.

Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat „Usterka układu hamulcowego”, należy unieruchomić pojazd, wybierając pierwszy bieg (mechaniczne skrzynie biegów), przełożenie P (automatyczne skrzynie biegów) lub pociągając przełącznik 4 przez około 10 sekund. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na ukształtowanie terenu (wzniesienie), zablokować koła pojazdu.

Ryzyko braku unieruchomienia pojazdu.

Szczegółowych informacji udzieli Autoryzowany Partner marki.