Powrót do listy

REGULATOR PRĘDKOŚCI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Regulator prędkości jest funkcją pomagającą kierowcy w utrzymaniu prędkości jazdy na stałej wybranej wartości, zwanej prędkością regulowaną.

Prędkość regulowaną można ustawić począwszy od·prędkości 30 km/h.

Elementy sterujące

1 Włącznik/wyłącznik regulatora prędkości.

2 Przełącznik do aktywacji i zmniejszania prędkości regulowanej (SET/-).

3 Przełącznik do aktywacji i zwiększania prędkości regulowanej lub do przywracania zapamiętanej prędkości regulowanej (RES/+).

4 Przejście funkcji do trybu czuwania (z wprowadzeniem prędkości regulowanej do pamięci) (0).

5 Włącznik/wyłącznik ogranicznika prędkości.

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu. Funkcja ta nie zastępuje kierowcy.

Nie może ona więc w żadnym wypadku przyczyniać się do nieprzestrzegania ograniczeń prędkości, zmniejszać czujności kierowcy (który powinien być zawsze gotowy do hamowania w każdych okolicznościach), ani zwalniać go z odpowiedzialności.

Funkcja regulatora prędkości nie powinna być używana w warunkach dużego natężenia ruchu, na krętej lub śliskiej drodze (gołoledź, akwaplaning, żwir) oraz przy niesprzyjających warunkach meteorologicznych (mgła, opady, wiatr boczny…).

Ryzyko wypadku.

Włączanie funkcji

Użyć przełącznika 1.

Lampka ostrzegawcza 6 wyświetla się na szaro.

Na tablicy wskaźników pojawia się komunikat „Regulator ON” z kreskami, informując, że funkcja regulatora prędkości jest włączona i oczekuje na zapamiętanie prędkości regulowanej.

Ustawianie prędkości

Przy ustabilizowanej prędkości pojazdu powyżej ok. 30 km/h nacisnąć przełącznik 2 (SET/-) lub przełącznik 3 (RES/+): funkcja zostanie włączona i zostanie uwzględniona aktualna prędkość.

Prędkość regulowana zastępuje kreski. Regulacja prędkości zostaje potwierdzona, gdy zapamiętana prędkość i lampka ostrzegawcza świecą się na zielono 6.

Przy próbie aktywacji funkcji przy prędkości poniżej 30 km/h pojawia się komunikat „Błąd prędkości” a funkcja pozostaje nieaktywna.

Jazda samochodem

Po zarejestrowaniu prędkości regulowanej, i gdy funkcja regulacji prędkości jest aktywna, można zdjąć stopę z pedału przyspieszenia.

Uwaga: zalecamy trzymanie stopy w pobliżu pedałów, aby móc szybko zareagować w przypadku wystąpienia nagłego zdarzenia.

Zmiana prędkości regulowanej

Można zmieniać prędkość regulowaną przez kolejne naciskanie:

- przełącznika 2 (SET/-) w celu zmniejszenia prędkości;

- przełącznika 3 (RES/+) w celu zwiększenia prędkości.

Uwaga: naciśnij i przytrzymaj jeden z przełączników, aby zmienić prędkość skokowo.

Przekroczenie prędkości regulowanej

W każdej chwili możliwe jest przekroczenie prędkości regulowanej poprzez wciśnięcie pedału·przyspieszenia. Przez cały czas, gdy prędkość jest przekroczona, zadana wartość prędkości regulowanej błyska na czerwono na tablicy wskaźników.

Następnie zwolnić pedał gazu: po kilku sekundach, pojazd automatycznie powraca do początkowej wartości prędkości regulowanej.

Brak możliwości utrzymania prędkości regulowanej

Podczas zjeżdżania ze stromego wzniesienia system może nie być w stanie utrzymać prędkości regulowanej: zapamiętana prędkość będzie błyskać na czerwono na tablicy wskaźników, a brzęczyk będzie emitować sygnał dźwiękowy w regularnych odstępach czasu, informując o tej sytuacji.

Regulator prędkości z utrzymywaniem prędkości podczas zmiany biegów:

funkcja utrzymuje prędkość ustawioną na regulatorze prędkości przed i po zmianie biegu, bez żadnych działań ze strony kierowcy.

Jeżeli tempomat nie działa (po kilku próbach aktywacji), należy zwrócić się do ASO.

Przejście funkcji do trybu czuwania

Działanie funkcji zostaje wstrzymane po naciśnięciu:

- przełącznika 4 (0);

- pedału hamulca;

- wciśnięty pedał sprzęgła przez dłuższy czas lub po dłuższym położeniu neutralnym w pojazdach wyposażonych w mechaniczną skrzynię biegów;

- zmiana położenia na neutralne w pojazdach wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów.

Prędkość regulowana zostaje zapisana i jest wyświetlana na szaro na tablicy wskaźników.

Wywołanie prędkości regulowanej

Jeżeli prędkość została zapamiętana, można ją wywołać po upewnieniu się, że jest ona dostosowana do warunków ruchu drogowego (nasilenie ruchu, stan nawierzchni, warunki meteorologiczne…). Naciśnij przełącznik 3 (RES/+), jeżeli prędkość pojazdu przekracza 30 km/h.

Gdy prędkość jest zapisana, aktywacja tempomatu jest potwierdzana przez wyświetlenie na zielono zadanej prędkości i, w zależności od wersji pojazdu, zapalenie lampki kontrolnej 6.

Uwaga: jeśli poprzednio zapisana prędkość jest dużo wyższa od prędkości bieżącej, nastąpi silne przyspieszenie aż do momentu osiągnięcia żądanego progu prędkości.

Gdy regulator prędkości znajduje się w trybie czuwania, naciśnięcie przełącznika 2 (SET/-) powoduje ponowną aktywację funkcji regulatora bez uwzględnienia prędkości zapisanej w pamięci: system wykorzystuje aktualną prędkość jazdy samochodu.

Wyłączenie funkcji

Działanie regulatora prędkości zostaje przerwane:

- po naciśnięciu przełącznika 1. W takim przypadku prędkość nie jest już zapisana w pamięci;

- po naciśnięciu przełącznika 5. W tym przypadku zostaje wybrany ogranicznik prędkości i nie ma zapisanej prędkości.

Lampka ostrzegawcza 6 znika z tablicy wskaźników, aby potwierdzić, że funkcja nie jest już aktywna.

Przełączenie w stan czuwania lub wyłączenie funkcji regulatora prędkości nie powoduje szybkiego zmniejszenia prędkości: hamowanie odbywa się poprzez naciśnięcie na pedał hamulca.