Powrót do listy

AUTOMATYCZNY HAMULEC PARKINGOWY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Automatyczne działanie

Włączanie automatycznego hamulca parkingowego

Gdy pojazd stoi, można użyć elektronicznego hamulca parkingowego, aby go unieruchomić:

- poprzez naciśnięcie przycisku rozruchu silnika 1;

lub

- gdy pas bezpieczeństwa kierowcy jest odpięty;

lub

- gdy drzwi kierowcy są otwarte;

lub

- pojazdy wyposażone w automatyczną skrzynię biegów: gdy jest włączona P pozycja.

We wszystkich innych przypadkach, na przykład, gdy silnik zgaśnie lub znajdzie się w stanie czuwania w wyniku działania funkcji Stop and Start FUNKCJA STOP AND START, automatyczny hamulec parkingowy nie jest włączany automatycznie. Należy wtedy użyć trybu ręcznego.

Funkcja automatycznego hamulca parkingowego jest niedostępna w niektórych wersjach przeznaczonych na określone kraje. Zapoznać się z informacjami w części „Ręczny tryb sterowania”.

Włączenie automatycznego hamulca parkingowego potwierdza komunikat „Hamulec parking. zablokowany” i lampka ostrzegawcza } na tablicy wskaźników oraz lampka ostrzegawcza 3 na przełączniku 2.

Po wyłączeniu silnika, lampka kontrolna 3 gaśnie po kilku minutach od zaciągnięcia automatycznego hamulca parkingowego, a lampka kontrolna } zostaje wyłączona w momencie zablokowania zamków w pojeździe.

Wspomagane działanie (ciąg dalszy)

Uwaga: w niektórych sytuacjach (awaria hamulca parkingowego, ręczne zwolnienie hamulca parkingowego itd.) rozlega się sygnał dźwiękowy, a na tablicy wskaźników pojawia się komunikat „Zablokuj hamulec parkingowy”, co sygnalizuje zwolnienie automatycznego hamulca parkingowego.

- gdy silnik pracuje: przy otwieraniu drzwi kierowcy;

- gdy silnik nie pracuje (na przykład w przypadku gaśnięcia silnika): przy otwieraniu drzwi przednich.

W takim wypadku, należy pociągnąć, a następnie puścić włącznik 3 w celu włączenia automatycznego hamulca parkingowego.

Automatyczne zwalnianie hamulca parkingowego

Hamulec parkingowy zostaje zwolniony:

- gdy pojazd zacznie przyspieszać;

lub

- zmiana przełożenia z położenia P w pojazdach wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów.

Działanie ręczne

Możliwe jest ręczne sterowanie automatycznym hamulcem parkingowym.

Ręczna aktywacja automatycznego hamulca parkingowego

Pociągnąć włącznik 2. Na tablicy wskaźników zapala się lampka kontrolna 3 i lampka kontrolna }.

Ręczne zwalnianie automatycznego hamulca parkingowego

Nacisnąć przycisk 1 bez naciskania pedałów, aby włączyć zapłon. Wciśnij pedał hamulca, następnie naciśnij przełącznik 2: lampka kontrolna 3 na przełączniku i lampka kontrolna } na tablicy wskaźników gaśnie.

Chwilowe zatrzymanie

Aby ręcznie uruchomić automatyczny hamulec parkingowy (podczas oczekiwania na czerwonym świetle lub postoju przy pracującym silniku itp.): pociągnąć i zwolnić przełącznik 2. Wyłączenie następuje automatycznie w chwili ponownego uruchomienia pojazdu.

Pojazd można unieruchomić za pomocą automatycznego hamulca parkingowego. Przed opuszczeniem pojazdu należy sprawdzić, czy hamulec parkingowy ze wspomaganiem jest rzeczywiście włączony. Lampka ostrzegawcza 3 przełącznika 2 oraz lampka ostrzegawcza } na tablicy wskaźników potwierdza uruchomienie hamulca parkingowego. Lampki gasną po zablokowaniu drzwi. W zależności od pojazdu, w górnej części przedniej szyby znajduje się nalepka przypominająca o tym.

Przypadki szczególne

W przypadku gdy zachodzi konieczność zatrzymania pojazdu jadącego po pochyłym terenie lub ciągnącego przyczepę, należy pociągnąć i przytrzymać przez kilka sekund włącznik 2, aby uzyskać maksymalną siłę hamowania.

Parkowanie z wyłączonym automatycznym hamulcem parkingowym (np. ryzyko przymarznięcia okładzin hamulcowych):

- włącz dowolny bieg lub ustaw dźwignię biegów w położeniu P: wał napędowy mechanicznie zablokuje koła napędowe;

- wyłączyć silnik, naciskając przycisk rozruchu silnika 1;

- odepnij pas bezpieczeństwa kierowcy;

- otwórz drzwi kierowcy;

- ręcznie zwolnij elektroniczny hamulec parkingowy (patrz „Ręczne zwalnianie automatycznego hamulca parkingowego” na poprzedniej stronie).

W przypadku wyświetlenia komunikatu „Usterka elektr. ZAGROŻENIE !” lub „Sprawdź akumulator” uruchomić ręcznie automatyczny hamulec parkingowy poprzez pociągnięcie przełącznika 2 (lub ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu P w wersji z automatyczną skrzynią biegów) przed wyłączeniem silnika.

Ryzyko braku unieruchomienia pojazdu.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Wersje z automatyczną skrzynią biegów

Przy otwartych lub niedokładnie zamkniętych drzwiach kierowcy i pracującym silniku, ze względów bezpieczeństwa, nie działa funkcja automatycznego wyłączania hamulca (ma to na celu uniknięcie przemieszczenia się pojazdu bez kierowcy). Na tablicy wskaźników pojawia się komunikat „Odblokuj hamulec parkingowy”, gdy kierowca wciśnie pedał przyspieszenia.

Brak sygnalizacji wizualnej lub dźwiękowej oznacza usterkę tablicy wskaźników. Sygnalizuje to konieczność natychmiastowego zatrzymania pojazdu, jeśli tylko pozwalają na to warunki ruchu drogowego. Należy upewnić się, że pojazd jest prawidłowo unieruchomiony i skontaktować z Autoryzowanym Partnerem marki.

Nigdy nie pozostawiać samochodu bez ustawienia dźwigni zmiany biegów w położeniu P i wyłączenia silnika. Gdyż, jeśli zatrzymany pojazd ma włączony silnik i bieg, wciśnięcie pedału gazu może spowodować, iż zacznie jechać.

Ryzyko wypadku.

Nieprawidłowości w działaniu

- W przypadku nieprawidłowości na tablicy wskaźników zapala się lampka ostrzegawcza © wraz z komunikatem „Skontroluj hamulec parking.”, a w niektórych przypadkach zapala się również lampka ostrzegawcza }.

Należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

- W przypadku usterki automatycznego hamulca parkingowego zapala się lampka ostrzegawcza ®, wyświetla się komunikat „Usterka układu hamulcowego” i rozlega się sygnał dźwiękowy, a w niektórych przypadkach zapala się również lampka ostrzegawcza }.

Oznacza to konieczność natychmiastowego zatrzymania pojazdu, jeśli pozwalają na to warunki ruchu drogowego.

Należy wtedy koniecznie unieruchomić pojazd, włączając pierwszy bieg (skrzynia mechaniczna) lub ustawiając dźwignię w położeniu P (skrzynia automatyczna).Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na ukształtowanie terenu (wzniesienie), zablokować koła pojazdu.