Powrót do listy

SYGNAŁ OSTRZEGAJĄCY O UTRACIE CIŚNIENIA W OPONACH

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Jeśli pojazd jest w niego wyposażony, system ostrzega o utracie ciśnienia w jednej oponie lub w kilku oponach.

Zasada działania

Każde z kół (oprócz koła zapasowego) zawiera czujnik, umieszczony w zaworze powietrznym, który mierzy okresowo, podczas jazdy, ciśnienie w danej oponie.

Lampka kontrolna  1 zapala się światłem ciągłym, aby ostrzec kierowcę w przypadku niedostatecznego ciśnienia (niedopompowana opona, przebita opona itp.).

Przywracanie wartości ciśnienia odniesienia w oponach

Należy to zrobić:

- gdy ciśnienie odniesienia w oponach musi być zmienione, aby dostosować je do warunków użytkowania (bez obciążenia, z obciążeniem, jazda na autostradzie itp.);

- po przełożeniu koła (chociaż nie zalecamy takiego postępowania);

- po wymianie koła.

Trzeba to robić zawsze po przeglądzie ciśnienia w ogumieniu 4 opon przy zimnym silniku.

Ciśnienie w ogumieniu musi odpowiadać bieżącemu użytkowaniu pojazdu (bez obciążenia, z obciążeniem, jazda na autostradzie itp.).

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu.

Funkcja ta nie zastępuje kierowcy. W żadnym wypadku nie zwalnia go z obowiązku uważnego i odpowiedzialnego sposobu prowadzenia pojazdu.

Należy sprawdzać ciśnienie w oponach, w tym także w kole zapasowym, raz w miesiącu.

Procedura ustawianie parametrów początkowych

Przy włączonym zapłonie

- nacisnąć krótko jeden z przycisków 3 lub 4, aby zaznaczyć funkcję „CISNIENIE OPON SET <PRZYCISNIJ>” na wyświetlaczu 2;

- nacisnąć i przytrzymać (przez około 3 sekundy) przycisk 3 lub 4, aby rozpocząć ustawianie parametrów. Wyświetlanie komunikatu „POMIAR CISNIENIA W TRAKCIE” oznacza, że żądanie ustawiania parametrów referencyjnych opon zostało uwzględnione.

Ustawienie parametrów początkowych odbywa się po kilku minutach jazdy.

Uwaga

Wartość ciśnienia odniesienia nie może być niższa niż zalecana i wskazana na krawędzi drzwi.

Wyświetlanie informacji

Wyświetlacz 2 na tablicy wskaźników informuje o ewentualnych nieprawidłowościach (niedopompowana opona, przebita opona...).

« SPRAWDZ CISN W KOLACH »

Zapala się lampka kontrolna i pojawia się komunikat „SPRAWDZ CISN W KOLACH”.

Wskazuje to, że przynajmniej jedno z kół ma mniej powietrza w oponie.

Sprawdzić i w razie konieczności wyregulować ciśnienie w czterech zimnych oponach.

Lampka kontrolna gaśnie po kilku minutach jazdy.

System może nie wykryć nagłej utraty ciśnienia w oponie (pęknięcie opony itp.).

« PRZEBITA OPONA »

Lampka kontrolna zapala się, wyświetla się komunikat „PRZEBITA OPONA” i rozlega sygnał dźwiękowy.

Temu komunikatowi towarzyszy zapalenie się lampki kontrolnej ®.

Wskazują one, że przynajmniej jedna z opon jest przebita lub bardzo niedopompowana. Należy ją wymienić lub zwrócić się do Autoryzowanego Partnera marki, jeśli jest przebita. Uzupełnić ciśnienie w oponie, jeśli jest ona niedopompowana.

Lampka kontrolna ® informuje o konieczności natychmiastowego zatrzymania pojazdu, dla Państwa bezpieczeństwa, jeżeli tylko pozwalają na to warunki ruchu drogowego.

« CZUJNIKI KOL SKONTROLUJ »

Lampka kontrolna miga kilka sekund, następnie świeci się światłem ciągłym i pojawia się komunikat „CZUJNIKI KOL SKONTROLUJ”.

Temu komunikatowi towarzyszy zapalenie się lampki kontrolnej ©.

Wskazują, że przynajmniej jedno z kół nie jest wyposażone w czujniki (np. koło zapasowe). W pozostałych przypadkach uszkodzenia układu elektrycznego należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Ustawienie ciśnienia w ogumieniu

Ciśnienie w ogumieniu należy regulować przy zimnych oponach (wartości sprawdzić na naklejce znajdującej się na krawędzi drzwi kierowcy).

W przypadku, gdy nie ma możliwości sprawdzenia ciśnienia w oponach zimnych, należy zwiększyć zalecane ciśnienie w granicach od 0,2 do 0,3 bara (3 PSI).

Nie wolno spuszczać powietrza z rozgrzanych opon.

Wymiana kół/opon

System ten wymaga montażu specjalnego wyposażenia (kół, kołpaków i opon). Odnieś się do punktu „Opony” w rozdziale 5.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki w celu wymiany opon oraz sprawdzenia, jakie akcesoria są kompatybilne z systemem i dostępne w sieci sprzedaży marki. Stosowanie wszelkich innych akcesoriów mogłoby spowodować nieprawidłowe działanie systemu.

Koło zapasowe

Jeśli pojazd jest wyposażony w koło zapasowe, nie zawiera ono czujnika. Kiedy jest zamontowane w samochodzie, lampka kontrolna miga przez kilka sekund, a następnie zaczyna świecić w sposób ciągły, czemu towarzyszy lampka kontrolna ©i komunikat „CZUJNIKI KOL SKONTROLUJ” pojawiający się na tablicy wskaźników.

Aerozole do naprawy przebitych opon i zestaw do pompowania opon

Ze względu na specyficzne cechy zaworów, należy stosować wyłącznie elementy wyposażenia homologowane przez markę. Patrz punkt „Zestaw do pompowania opon” w rozdziale 5.

Zmiana koła

ponieważ system może podać rzeczywiste ciśnienie w ogumieniu dopiero po kilku minutach, w zależności od typu jazdy, należy sprawdzać ciśnienie po każdej wymianie czy naprawie.