Powrót do listy

ZBIORNIK ODCZYNNIKA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W poszczególnych krajach obowiązują różne uregulowania prawne określające zasady stosowania pasów, z którymi każdy użytkownik samochodu musi się zapoznać.

Warto wiedzieć, że nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów może spowodować pociągnięcie właściciela do odpowiedzialności karnej.

Zasada działania

Odczynnik jest przeznaczony dla silników wysokoprężnych wyposażonych w katalizator SCR (selective catalytic reduction). Korzystanie z odczynnika zmniejsza ilość tlenków azotu w spalinach.

Zużycie w warunkach rzeczywistych zależy od warunków eksploatacji pojazdu, wyposażenia i od stylu jazdy kierowcy.

Jakość odczynnika

Stosować wyłącznie odczynniki zgodne z normą ISO 22241 o parametrach zgodnych z wartościami podanymi na etykiecie umieszczonej na korku wlewu.

Napełnianie

Pojemność użytkowa zbiornika: około 20 litrów lub 24,7 litrów (zależnie od wersji pojazdu).

Wyłącz zapłon, otwórz przednie lewe drzwi, następnie otwórz klapkę A. Odkręcić korek 1.

Uwaga: przy wysokiej temperaturze zbiornika spod korka mogą się wydostać opary wodorotlenku amonu.

Samochód wyposażony w funkcję Stop and Start.

Podczas tankowania odczynnika silnik nie może pracować (ani być w trybie czuwania): wyłączyć silnik (patrz „Włączanie i wyłączanie silnika” w rozdziale 2).

Jeżeli pojawia się komunikat „xxxKM stop dodaj AdBlue”, uzupełnij poziom odczynnika; zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi tankowania.

Ryzyko unieruchomienia pojazdu.

Korek wlewu  ma specyficzną budowę.

W przypadku konieczności jego wymiany, należy upewnić się, czy oferowany korek jest identyczny, co korek oryginalny. Należy zwrócić się po radę do Autoryzowanego Partnera marki. Nie wolno myć okolic wlewu paliwa wysokociśnieniowym urządzeniem myjącym.

Środki ostrożności podczas użytkowania

Zbiornik można napełniać bezpośrednio z dystrybutora. W innych przypadkach konieczne jest przeczytanie informacji wyświetlanych na pojemniku z odczynnikiem (np. puszce lub butelce).

Podczas tankowania odczynnika zachować ostrożność. Mogą one uszkodzić odzież, obuwie, elementy nadwozia itp.

Jeżeli odczynnik wycieknie lub zanieczyści jakąkolwiek powierzchnię lakierowaną, należy go jak najszybciej spłukać zimną wodą i zetrzeć miękką szmatką.

Uwaga: jeżeli odczynnik się skrystalizuje, użyć miękkiej gąbki.

W ekstremalnie niskich temperaturach

W mroźnych warunkach należy napełnić zbiornik odczynnika, gdy na tablicy wskaźników zapali się lampka ostrzegawcza i pojawi się komunikat „Dodaj AdBlue przed 1500 km” lub, zależnie od wersji pojazdu, komunikat „Dodaj AdBlue przed 1200 km”.

Przypadki szczególne

Odczynnik zamarza przy temperaturze niższej niż -10°C.

Nie wolno dolewać zamrożonego odczynnika. W razie konieczności uzupełnienia lub napełnienia zbiornika odczynnika (zapalona lampka ) zaparkować pojazd w cieplejszym miejscu, aby odczynnik powrócił do stanu ciekłego. W przeciwnym razie zlecić napełnienie zbiornika odczynnika wykwalifikowanemu specjaliście.

Po napełnieniu zbiornika odczynnika sprawdzić, czy korek i pokrywa są zamknięte, uruchomić silnik i ODCZEKAĆ 10 sekund przed wznowieniem jazdy.

Niewykonanie tej operacji spowoduje, że system automatycznie odnotuje napełnienie zbiornika dopiero po kilkudziesięciu minutach jazdy.

Komunikat „--- UZUPEŁNIJ PŁYN ADBLUE” i/lub lampka ostrzegawcza będą wyświetlane do momentu, w którym system zarejestruje napełnienie zbiornika.

Odczynnik nie może dostać się do oczu ani na skórę. W razie konieczności, dane miejsce należy obficie opłukać wodą. Jeśli zachodzi taka potrzeba, skontaktować się z lekarzem.

Operowanie przy jakiejkolwiek części układu jest niedozwolone. Wszelkie czynności w układzie mogą wykonywać tylko wykwalifikowani przedstawiciele naszej sieci serwisowej.

Przegląd/zakres

Informacjom wyświetlanym na tablicy wskaźników może towarzyszyć sygnał dźwiękowy.

Lampki kontrolne

Komunikaty

Co robić?

-

„POZIOM ADBLUE PRAWIDLOWY” (zależnie od wersji pojazdu)

-

-

„Dodaj AdBlue przed 2400 km”

Jeżeli komunikat wyświetla się przy włączaniu zapłonu, pojazdem może przejechać mniej niż 2400 km.

Dolać odczynnik do zbiornika lub zlecić wykonanie tej czynności ASO.

zapala się.

„Dodaj AdBlue przed 1500 km” lub, zależnie od wersji pojazdu, „Dodaj AdBlue przed 1200 km”

Jeżeli komunikat wyświetla się po włączeniu zapłonu, pojazdem można przejechać od 1500 km do 1000 km lub, zależnie od wersji pojazdu, od 1200 km do 800 km.

Dolać odczynnik do zbiornika lub zlecić wykonanie tej czynności ASO.

Przegląd/zakres

Informacjom wyświetlanym na tablicy wskaźników może towarzyszyć sygnał dźwiękowy.

Lampki kontrolne

Komunikaty

Co robić?

zapala się.

„xxxKM stop dodaj AdBlue”

Komunikat się pojawia w momencie włączania zapłonu oraz w późniejszym czasie:

- co około 100 km, pojazdem można przejechać od 1000 km do 200 km lub, zależnie od wersji pojazdu, od 800 km do 200 km;

- co około 50 km: pojazdem można przejechać niecałe 200 km.

W każdym przypadku jak najszybciej uzupełnić poziom odczynnika lub zlecić wykonanie tej czynności ASO.

miga.

„0KM stop dodaj AdBlue”

Silnika nie można uruchomić.

Aby ponownie uruchomić silnik, uzupełnić poziom odczynnika w zbiorniku.

Usterka systemu

Zapaleniu się opisanych poniżej zintegrowanych lampek kontrolnych towarzyszy sygnał dźwiękowy.

Lampki kontrolne

Komunikaty

Wskazania

i © zapalają się.

„Skontroluj układ wydechowy”

Oznacza usterkę w systemie. Należy skontaktować się jak najszybciej z Autoryzowanym Partnerem marki.

i © zapalają się.

„xxxKM Stop oczyść wydech”

Oznacza to usterkę systemu; pojazd może przejechać mniej niż 1000 km lub, zależnie od wersji pojazdu, mniej niż 800 km, po czym rozruch silnika nie będzie możliwy.

Ostrzeżenia są powtarzane:

- co 100 km, aż do zmniejszenia maksymalnego zasięgu do 200 km (po tym przebiegu silnika nie można uruchomić);

- co 50 km, aż do zmniejszenia maksymalnego zasięgu do 200 km (po tym przebiegu silnika nie można uruchomić).

Należy skontaktować się jak najszybciej z Autoryzowanym Partnerem marki.

i © zapalają się.

„0 KM Stop oczyść wydech”

Oznacza, że pojazdu nie będzie można ponownie uruchomić, gdy wyłączony zostanie zapłon. Skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.