Powrót do listy

ADAPTACYJNY REGULATOR PRĘDKOŚCI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W oparciu o informacje przesyłane przez radar lub kamerę funkcja adaptacyjnego tempomatu umożliwia utrzymywanie wybranej prędkości (prędkość jazdy) przy zachowaniu bezpiecznej odległości względem pojazdu jadącego z przodu na tym samym pasie.

System kontroluje przyspieszenie i hamowanie pojazdu za pomocą silnika i układu hamulcowego.

Maksymalny zasięg systemu wynosi około 150 metrów. Zasięg zależy od warunków drogowych (ukształtowanie terenu, warunki atmosferyczne itp.).

Funkcja adaptacyjnego tempomatu jest dostępna w zakresie od 30 km/h do 170 km/h), w zależności od warunków na drodze (ruch uliczny, pogoda itp.).

Ikona sygnalizuje działanie funkcji.

Cecha szczególna:

- Kierowca powinien uwzględnić maksymalne ograniczenie prędkości obowiązujące w danym kraju oraz bezpieczne odstępy;

- regulator prędkości z funkcją kontroli odległości może uruchomić układ hamulcowy maksymalnie do jednej trzeciej jego maksymalnej siły. W zależności od sytuacji kierowca może zahamować jeszcze mocniej.

Adaptacyjny regulator prędkości nie inicjuje funkcji awaryjnego zatrzymania, a jego zdolność hamowania jest ograniczona.

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu. Funkcja ta nie zastępuje kierowcy.

Nie może ona więc w żadnym wypadku przyczyniać się do nieprzestrzegania ograniczeń prędkości, zmniejszać czujności kierowcy (który powinien być zawsze gotowy do hamowania w każdych okolicznościach), ani zwalniać go z odpowiedzialności.

Kierowca musi stale utrzymywać kontrolę nad pojazdem. Kierowca musi zawsze dostosowywać prędkość jazdy do otoczenia i warunków panujących na drodze. Adaptacyjny regulator prędkości może być używany tylko na autostradzie lub drodze wielopasmowej (rozdzielonej barierą). Nie należy korzystać z regulatora prędkości w warunkach dużego natężenia ruchu, na krętej lub śliskiej drodze (gołoledź, aquaplaning, żwir) oraz przy niesprzyjających warunkach meteorologicznych (mgła, opady, wiatr boczny…).

Ryzyko wypadku.

Lokalizacja kamery 1

Upewnij się, że przednia szyba nie jest zanieczyszczona (brud, błoto, śnieg, zaparowanie itd.).

Lokalizacja radaru 2

Upewnij się, że obszar radaru nie jest zasłonięty (brud, błoto, śnieg, nieprawidłowo zamocowana przednia tablica rejestracyjna), uderzony, zmodyfikowany (malowanie) lub zakryty przez jakiekolwiek akcesoria zamontowane w przedniej części pojazdu (na osłonie chłodnicy lub logotypie itp.).

Elementy sterujące

3 Ustawienia bezpiecznego odstępu

4 Przejście funkcji do trybu czuwania (z wprowadzeniem prędkości regulowanej do pamięci) (0).

5 Przełącznik główny włączania/wyłączania adaptacyjnego tempomatu .

6 Przełącznik włączania/zapisu/zmniejszania zaprogramowanej prędkości jazdy (SET/-).

7 Przełącznik do aktywacji i zwiększania prędkości regulowanej lub do przywracania zapamiętanej prędkości regulowanej (RES/+).

Wyświetlane informacje

8 Lampka ostrzegawcza adaptacyjnego regulatora prędkości.

9 Pojazd z przodu.

10 Zapisany bezpieczny odstęp

11 Zapisana prędkość jazdy.

Aby zapewnić prawidłowe działanie systemu, obszar radaru i kamery należy utrzymywać w czystości; nie wolno wykonywać żadnych modyfikacji na poziomie tych elementów.

Włączanie funkcji

Użyć przełącznika 5.

Lampka ostrzegawcza zapala się na szaro, a na tablicy wskaźników pojawia się komunikat „Regulator adapt. włączony” z kreskami sygnalizującymi, że funkcja regulatora prędkości działa oraz że system czeka na ustawienie prędkości jazdy.

Z funkcji nie można korzystać, gdy włączony jest hamulec parkingowy.

Na tablicy wskaźników pojawia się komunikat „Regulator adapt. niedostępny”.

Ustawianie prędkości

Gdy pojazd stoi lub porusza się ze stałą prędkością, naciśnij przyciski 6 (SET/-) lub 7 (RES/+), aby włączyć funkcję i zapisać aktualną prędkość. Minimalna prędkość, jaką można zapisać, wynosi 30 km/h.

Ustawiona prędkość 11 zastępuje kreski, a ustawienie zostaje potwierdzone przez wyświetlenie prędkości na zielono i zapalenie się lampki ostrzegawczej .

Próba włączenia funkcji podczas jazdy z prędkością większą niż 170 km/h lub mniejszą niż 30 km/h spowoduje wyświetlenie komunikatu „Błąd prędkości”; funkcja pozostanie wyłączona.

Gdy prędkość regulowana jest zapamiętana, a funkcja regulacji działa, można zdjąć stopę z pedału przyspieszenia.

Ważne: trzymać stopy w pobliżu pedałów przez cały czas, aby być przygotowanym na wykonanie odpowiedniego manewru.

Włączanie funkcji Bezpieczny odstęp

Po włączeniu tempomatu domyślny bezpieczny odstęp 10 wyświetla się na zielono na tablicy wskaźników. Domyślnie bezpieczny odstęp odpowiada około dwóm sekundom (patrz kolejne strony).

Jeżeli system wykryje pojazd na pasie ruchu, zarys pojazdu 9 pojawia się nad miernikiem odległości 10 na tablicy wskaźników.

Pojazd dostosowuje prędkość do prędkości pojazdu jadącego z przodu i w razie potrzeby uruchamia hamulce (zapalają się światła hamowania) w celu utrzymania odległości wyświetlanej na tablicy wskaźników.

Uwaga: rozmiar zarysu 9 zmienia się w zależności od odległości dzielącej pojazd od pojazdu jadącego z przodu. Im większy zarys, tym mniejsza odległość od pojazdu.

Ustawianie prędkości jazdy

Można zmieniać prędkość, naciskając kilkakrotnie (w przypadku małej zmiany) lub naciskając i przytrzymując (w przypadku dużej zmiany) przycisk 6 lub 7:

- użyć przycisku „SET/-" 6 w celu zmniejszenia prędkości;

- użyć przycisku „RES/+" 7 w celu zwiększenia prędkości.

Regulacja odstępu od pojazdu poprzedzającego

W każdej chwili istnieje możliwość zmiany odstępu od pojazdu poprzedzającego poprzez kolejne naciśnięcia przycisku 3.

Poziomy wskaźnik odległości na tablicy wskaźników wskazuje różne dostępne bezpieczne odstępy:

- Miernik odległości A: duży odstęp (około 2,4 sekundy);

- Miernik odległości B: średni odstęp 2 (około 2 sekundy);

- Miernik odległości C: średni odstęp 1 (około 1.6 sekundy);

- Miernik odległości D: mały odstęp (około 1,2 sekundy).

Wybrany wskaźnik odstępu pojawia się na zielono na tablicy wskaźników. Pozostałe wskaźniki pozostają w kolorze szarym.

Uwaga: odstęp należy ustawić zgodnie z poziomem natężenia ruchu, lokalnymi przepisami i warunkami pogodowymi.

Bezpieczna odległość jest domyślnie ustawiana na mierniku odległości B.

Przekroczenie prędkości regulowanej

W każdej chwili można przekroczyć ustawioną prędkość poprzez wciśnięcie pedału·przyspieszenia.

W przypadku przekroczenia prędkość jazdy 11 podświetla się na czerwono.

Następnie zwolnić pedał przyspieszenia: tempomat i funkcja kontroli bezpiecznego odstępu automatycznie powrócą do wcześniej wybranych ustawień.

Wskaźnik odstępu miga, jeżeli odległość między pojazdem a pojazdem jadącym z przodu jest mniejsza niż wybrana bezpieczna odległość: funkcja „Kontrola bezpiecznego odstępu” nie jest już aktywna.

Manewr wyprzedzania

Aby wyprzedzić pojazd jadący z przodu, wystarczy włączyć kierunkowskaz: spowoduje to tymczasowe zawieszenie funkcji kontroli bezpiecznego odstępu i umożliwi zwiększenie prędkości w celu wyprzedzenia.

Przejście funkcji do trybu czuwania

Działanie funkcji zostaje wstrzymane w następujących sytuacjach:

- naciśnięcia włącznika 4 (0);

- wciśnięcie pedału hamulca podczas jazdy.

System wyłącza funkcję w następujących sytuacjach:

- automatyczna skrzynia biegów ustawiona w położeniu P lub N;

- włączony wsteczny bieg;

- kierowca odepnie pas bezpieczeństwa;

- nastąpi otwarcie jednego z elementów otwieranych;

- kierowca naciśnie przycisk rozruchu silnika;

- nachylenie jest zbyt strome;

- prędkość pojazdu jest większa niż 180 km/h;

- uruchomione są określone systemy wspomagające (aktywne hamowanie awaryjne, ABS, ESC itp.);

- wciśnięty pedał sprzęgła przez dłuższy czas lub po dłuższym położeniu neutralnym w pojazdach wyposażonych w mechaniczną skrzynię biegów.

We wszystkich przypadkach wstrzymanie działania funkcji zostaje potwierdzone zamianą koloru lampek ostrzegawczych na szary i pojawieniem się komunikatu „Tempomat adapt. wyłączony” na tablicy wskaźników.

Wprowadzenie adaptacyjnego regulatora prędkości w tryb gotowości lub wyłączenie go nie powoduje szybkiego zmniejszenia prędkości: aby w razie potrzeby zmniejszyć prędkość, należy wcisnąć pedał hamulca.

Wyjście z trybu czuwania

Na podstawie zapisanej prędkości jazdy

Jeżeli prędkość została zapamiętana, można ją wywołać po upewnieniu się, że jest ona dostosowana do warunków ruchu drogowego (nasilenie ruchu, stan nawierzchni, warunki meteorologiczne…).

Nacisnąć przycisk 7 (RES/+) w zakresie potwierdzonych prędkości.

Gdy zapisana prędkość zostanie przywołana, włączenie regulatora prędkości zostaje potwierdzone wyświetleniem prędkości regulowanej w kolorze zielonym.

Uwaga: jeżeli zapisana prędkość jest wyższa od prędkości bieżącej, nastąpi silne przyspieszenie aż do momentu osiągnięcia żądanej prędkości.

Na podstawie bieżącej prędkości

Gdy regulator prędkości znajduje się w trybie czuwania, naciśnięcie przełącznika 6 (SET/-) powoduje ponowną aktywację funkcji regulatora bez uwzględnienia prędkości zapisanej w pamięci: system wykorzystuje aktualną prędkość jazdy samochodu.

Ostrzeżenia „Przejmij kontrolę nad pojazdem”

W niektórych sytuacjach (np. szybkie dojeżdżanie do wolniejszego pojazdu, szybka zmiana pasa ruchu przez samochód jadący z przodu itp.) system może nie mieć czasu na reakcję.

W zależności od sytuacji system emituje ostrzegawczy sygnał dźwiękowy:

- pomarańczowy alarm E, jeżeli sytuacja wymaga uwagi kierowcy;

lub

- czerwony alarm F i komunikat „Hamuj”, jeżeli sytuacja wymaga natychmiastowej uwagi kierowcy.

W każdej sytuacji kierowca musi zareagować i wykonać odpowiedni manewr.

Wyłączenie funkcji

Funkcja adaptacyjnego regulatora prędkości zostanie wyłączona w momencie naciśnięcia przełącznika 6.

Lampka ostrzegawcza znika z tablicy wskaźników, aby potwierdzić, że funkcja nie jest już aktywna.

Tymczasowa niedostępność

Radar jest w stanie wykryć pojazdy przed pojazdem. System nie może działać poprawnie, jeśli obszar wykrywania radaru jest zasłonięty lub jego sygnał jest zakłócony.

Jeżeli obszar wykrywania radaru jest zablokowany lub sygnał radaru jest zakłócony, na tablicy wskaźników wyświetla się komunikat „Radar przód brak widoczności”, a adaptacyjny regulator prędkości zostaje wyłączony. Zielona lampka ostrzegawcza znika, aby potwierdzić, że funkcja została automatycznie wyłączona.

Upewnij się, że obszar radaru nie jest zasłonięty (brud, błoto, śnieg, nieprawidłowo zamocowana przednia tablica rejestracyjna), uderzony, zmodyfikowany (malowanie) lub zakryty przez jakiekolwiek akcesoria zamontowane w przedniej części pojazdu (na osłonie chłodnicy lub logotypie itp.).

Warunki na niektórych obszarach geograficznych mogą utrudniać działanie, na przykład:

- strefy suche, tunele, długie mosty lub rzadko uczęszczane drogi bez linii wyznaczających pasy ruchu, brak znaków oraz drzew przy drodze;

- strefa wojskowa lub lotniskowa.

Należy opuścić takie obszary, aby funkcja działała.

We wszystkich przypadkach, jeżeli komunikat nie zniknie po ponownym uruchomieniu silnika, należy się skontaktować z autoryzowanym sprzedawcą.

System kontroluje przyspieszenie i hamowanie pojazdu za pomocą silnika i układu hamulcowego. System aktywuje hamulce w celu utrzymania zadanej prędkości; system stosuje ograniczone działanie układu hamulcowego. W przypadku stromego zjazdu, na przykład w terenie górzystym, należy wybrać niższy bieg, aby wykorzystać hamowanie silnikiem.

Aby zmniejszyć obciążenie wywierane na układ hamulcowy i zapobiec przegrzaniu hamulców, funkcja regulatora prędkości z funkcją kontroli odstępu może zostać chwilowo wstrzymana, co może spowodować wyświetlenie komunikatu „Skontroluj regulator prędk.”. Komunikat znika, gdy funkcja staje się ponownie dostępna.

Jeżeli komunikat nie znika, skontaktuj się aso.

Nieprawidłowości w działaniu

W przypadku wykrycia usterka jednego lub kilku elementów systemu funkcja adaptacyjnego regulatora prędkości zostanie wyłączona.

Na tablicy wskaźników pojawia się lampka ostrzegawcza © wraz z jednym z następujących komunikatów (zależnie od typu usterki):

- „Kamera przód skontroluj”;

- „Radar przód skontroluj”;

- „Kamera/radar skontroluj”;

- „Skontroluj samochód”.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Ograniczenia działania systemu

Wykrywanie pojazdu

System wykrywa tylko pojazdy (samochody, ciężarówki, motocykle), które poruszają się w tym samym kierunku, co pojazd.

Pojazd zjeżdżający na ten sam pas ruchu (np. G) zostanie uwzględniony przez system dopiero po wejściu w pole działania kamery i radaru.

System może zainicjować nagłe lub opóźnione hamowanie.

System nie wykrywa:

- pojazdy dojeżdżające do skrzyżowań: śliska nawierzchnia (np. H);

- pojazdów jadących po niewłaściwej stronie drogi lub cofających w kierunku pojazdu.

Wykrywanie podczas pokonywania zakrętów

Podczas wchodzenia w zakręt lub łuk drogi radar i/lub kamera mogą chwilowo nie być w stanie wykryć pojazdu jadącego z przodu (np. J).

System może zainicjować przyspieszenie.

Po wyjechaniu z zakrętu wykrywanie pojazdu poprzedzającego może być zakłócone lub opóźnione.

System może zainicjować nagłe lub opóźnione hamowanie.

Adaptacyjny regulator prędkości może być używany tylko na autostradzie lub drodze wielopasmowej (rozdzielonej barierą).

Wykrywanie pojazdów na sąsiednich pasach

System może wykrywać pojazdy jadące na sąsiednim pasie, gdy:

- pojazd pokonuje łuk drogi (np. K);

- pojazd jedzie po drodze o wąskich pasach;

- prędkość pojazdu na sąsiednim pasie jest mniejsza i jeden z tych pojazdów znajduje się zbyt blisko pasa drugiego.

System może nieprawidłowo zainicjować spowolnienie lub hamowanie.

Pojazdy ukryte przez rzeźbę terenu

System nie wykryje pojazdów ukrytych przez rzeźbę terenu lub pojazdów poza kamerą i obszarami wykrywania radaru w trakcie jazdy pod górę lub w dół.

Pojazdy poza kamerą i obszarami wykrywania radaru.

System reaguje z opóźnieniem lub nie reaguje wcale, jeżeli pojazdy znajdują się poza obszarem wykrywania kamery i radaru, szczególnie w następujących przypadkach:

- pojazdy przewożące długie przedmioty, które przekraczają linię pasa ruchu;

- rzeczywista długość wysokich pojazdów (np. L) poza obszarem wykrywania radaru (maszyna budowlana, pojazd holujący itp.);

- pojazdy niewystarczająco wyśrodkowane na pasie;

- wąskie pojazdy, które są bardzo blisko (np. M).

Pojazdy stojące i pojazdy poruszające się z małą prędkością

Gdy prędkość przekracza około 50 km/h, system nie wykrywa:

- pojazdów stojących (np. N);

- pojazdów jadących z bardzo małą prędkością.

Gdy prędkość jest mniejsza niż około 50 km/h, system może nie reagować lub może reagować bardzo późno na:

- pojazdów stojących (np. N);

- pojazdy jadące z bardzo małą prędkością;

Zawsze należy być przygotowanym na przejęcie kontroli nad pojazdem w momencie zbliżania się do stojących pojazdów lub pojazdów, które jadą z małą prędkością (np. N).

Adaptacyjny regulator prędkości nie inicjuje funkcji awaryjnego zatrzymania, a jego zdolność hamowania jest ograniczona.

- pojazdy z przodu 12, które zmieniają pas, odsłaniając nieruchomy pojazd 13 (na przykład. P).

Brak wykrywania stałych przeszkód i przedmiotów o niewielkich rozmiarach

System nie wykrywa:

- piesi, rowery, skutery itp.;

- zwierzęta;

- stałe przeszkody (bariery, mury itp.) (np. Q).

System nie bierze takich przeszkód pod uwagę. Ich obecność nie uruchamia żadnego alarmu ani nie powoduje reakcji systemu.

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu. W żadnym wypadku nie zwalnia kierowcy z odpowiedzialności za przestrzeganie ograniczeń prędkości i utrzymywanie bezpiecznych odstępów.

Kierowca musi stale utrzymywać kontrolę nad pojazdem.

Kierowca musi zawsze dostosowywać prędkość do otoczenia i warunków, niezależnie od wskazań systemu.

System nie rozpoznaje drogowych elementów sygnalizacyjnych (sygnalizacja świetlna, znaki, przejścia dla pieszych itp.) z wyjątkiem linii ograniczających pasy ruchu. Ich obecność nie uruchamia żadnego alarmu ani nie powoduje reakcji systemu.

System nie może w żadnym razie być traktowany jako wykrywacz przeszkód lub system chroniący przed zderzeniami.

Adaptacyjny regulator prędkości może być używany tylko na autostradzie lub drodze wielopasmowej (rozdzielonej barierą).

Czynności/naprawy systemu

- W przypadku zderzenia istnieje ryzyko przestawienia radaru i/lub kamery, co może wpłynąć na działanie systemu. Wyłączyć system i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

- Wszystkie czynności (naprawy, wymiana części, poprawki lakiernicze itd.) w obrębie radaru i/lub kamery muszą wykonywać wykwalifikowani specjaliści.

Jedynie partner marki jest upoważniony do naprawy systemu.

Blokada funkcji

Należy wyłączyć funkcję, jeżeli:

- pojazd porusza się po krętej drodze;

- pojazd jest holowany (awaria);

- pojazd holuje przyczepę lub przyczepę kampingową;

- pojazd przejeżdża przez tunel lub w pobliżu metalowej konstrukcji;

- pojazd dojeżdża do punktu poboru opłat, strefy robót drogowych lub wąskiego pasa ruchu;

- pojazd zjeżdża lub wjeżdża po bardzo stromym zboczu;

- słaba widoczność (noc, rażące słońce, mgła itp.);

- pojazd porusza się po śliskiej nawierzchni (deszcz, śnieg, żwir itp.);

- warunki atmosferyczne są niesprzyjające (deszcz, śnieg, boczne wiatry itp.);

- obszar działania radaru został uszkodzony (uderzenia itp.);

- okolice kamery zostały uszkodzone (np. po wewnętrznej lub zewnętrznej stronie przedniej szyby);

- pęknięta lub zniekształcona przednia szyba.

W przypadku nieprawidłowego działania system należy wyłączyć i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Sytuacje, kiedy działanie systemu jest zakłócone

Działanie systemu może być zakłócone przez pewne warunki i okoliczności, takie jak:

- zasłonięta przednia szyba lub zderzak w obszarze radaru (przez brud, lód, śnieg, kondensację, tablicę rejestracyjną itp.);

- złożona infrastruktura (tunel itp.);

- niesprzyjające warunki atmosferyczne (śnieg, intensywny opad, grad, gołoledź itp.);

- słaba widoczność (noc, mgła itp.);

- niski kontrast między pojazdem jadącym z przodu i tłem otoczenia (np. biały samochód na tle ośnieżonego krajobrazu itp.);

- oślepienie (rażące słońce, światła pojazdów nadjeżdżających z przeciwka itp.);

- droga jest wąska, kręta lub pofalowana (wiele zakrętów itp.);

- wolniejszy pojazd poruszający się ze znaczną różnicą prędkości;

- użycie dywaników nieprzystosowanych do pojazdu. Po stronie kierowcy należy koniecznie używać dywanika przeznaczonego do danego pojazdu, mocując go założonymi łącznikami i regularnie sprawdzać jego zamocowanie. Nie stosować wielu dywaników. Ryzyko zablokowania pedałów.

W takich przypadkach system może błędnie interweniować.

Ryzyko nieuzasadnionego hamowania lub przyspieszania.

Wiele nieprzewidzianych sytuacji może mieć wpływ na działanie systemu. System może nieprawidłowo interpretować istnienie niektórych obiektów lub pojazdów, które mogą pojawiać się w kamerze lub w strefie działania radaru, co może prowadzić do nieuzasadnionego przyspieszenia lub hamowania.

Należy zawsze zwracać uwagę na nagłe zdarzenia, które mogą wystąpić podczas jazdy. Zawsze utrzymywać pojazd pod kontrolą, trzymając stopy w pobliżu pedałów, aby być gotowym na podjęcie natychmiastowego działania.