Powrót do listy

KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Elementy sterujące

(zależnie od wersji pojazdu)

1 Regulacja siły nawiewu.

2 Funkcja „Dobra widoczność”.

3 Regulacja temperatury powietrza.

4 Włączanie automatycznego trybu działania.

5 Przycisk sterujący klimatyzacji.

6 Rozdział powietrza w kabinie.

7 Recyrkulacja powietrza.

8 Usuwanie szronu/zaparowania z tylnej szyby i lusterek zewnętrznych (zależnie od wersji pojazdu).

Tryb automatyczny

Klimatyzacja automatyczna zapewnia (poza wyjątkowymi warunkami eksploatacji) komfort termiczny w kabinie oraz utrzymanie dobrego poziomu widoczności, przy jednoczesnym optymalnym poziomie zużycia paliwa. System ustawia prędkość nawiewu powietrza, rozdział powietrza, recyrkulację powietrza, uruchamianie lub wyłączanie klimatyzacji oraz temperaturę powietrza.

AUTO : optymalny sposób osiągania wybranej temperatury w zależności od warunków zewnętrznych. Nacisnąć na przycisk 4.

Regulacja siły nawiewu

W trybie automatycznym system ustawia siłę nawiewu, dostosowując ją do warunków panujących w kabinie i utrzymując tym samym komfortową atmosferę wewnątrz pojazdu.

Można wyregulować siłę nawiewu obracając element sterujący 1 w celu zwiększenia lub zmniejszenia siły nadmuchu.

Regulacja temperatury powietrza

Obrócić element sterujący 3 do wybranego położenia.

Im bardziej pokrętło jest przekręcone w prawą stronę, tym wyższa jest temperatura powietrza dostarczanego do kabiny.

Uwaga specjalna: skrajne ustawienia pozwalają wytworzyć najniższą lub najwyższą temperaturę powietrza (16,5°C i 25,5°C).

Każda operacja na przycisku innym niż przycisk AUTO powoduje wyłączenie trybu automatycznego.

Funkcja „dobra widoczność“

Naciśnij przycisk 2; zapala się wbudowana lampka kontrolna.

Funkcja ta pozwala na szybkie usunięcie szronu lub zaparowania z przedniej i tylnej szyby, przednich szyb bocznych i zewnętrznych lusterek wstecznych (zależnie od pojazdu). Powoduje automatyczne włączenie układu klimatyzacji i funkcji ogrzewania tylnej szyby.

Nacisnąć na przycisk 8 w celu wyłączenia funkcji ogrzewania tylnej szyby, wbudowana lampka kontrolna gaśnie.

W celu wyłączenia funkcji, należy ponownie wcisnąć przycisk 2 lub 4.

Zmiana rozdziału nawiewu powietrza w kabinie

Obrócić element sterujący 6. Zapala się lampka kontrolna wbudowana w przycisk.

W Cały strumień powietrza jest kierowany do dysz nawiewu na przednią szybę i przednie szyby boczne.

Strumień powietrza jest rozłożony na wszystkie dysze nawiewu na przednią szybę i szyby boczne oraz na nogi osób podróżujących.

Strumień powietrza jest kierowany do nawiewów w desce rozdzielczej, na nogi podróżujących z przodu i, zależnie od wersji pojazdu, pasażerów na miejscach w drugim rzędzie.

Strumień powietrza jest kierowany głównie do nawiewów deski rozdzielczej.

Strumień powietrza jest kierowany głównie na stopy pasażerów.

Niektóre przyciski posiadają lampkę kontrolną działania, która wskazuje stan działania.

Usuwanie szronu lub zaparowania z tylnej szyby

Wcisnąć przycisk 8, wbudowana w przycisk lampka kontrolna zapala się. Funkcja ta pozwala na szybkie usunięcie zaparowania z tylnej szyby oraz z ogrzewanych lusterek zewnętrznych (w samochodach posiadających takie wyposażenie).

W celu wyłączenia tej funkcji, należy ponownie wcisnąć przycisk 8. Jeżeli przycisk nie zostanie wciśnięty, funkcja usuwania zaparowania wyłącza się automatycznie.

Włączenie lub wyłączenie klimatyzacji

W automatycznym trybie pracy, system włącza lub wyłącza klimatyzację w zależności od zewnętrznych warunków klimatycznych.

Naciśnięcie przycisku 5 powoduje wyłączenie klimatyzacji. Lampka ostrzegawcza gaśnie.

Pojazdy wyposażone w tryb ECO (przełącznik 9): po aktywacji tryb ECO może zmniejszyć wydajność automatycznej klimatyzacji RADY DOTYCZĄCE JAZDY, ECO JAZDA.

Nie należy samodzielnie otwierać układu z czynnikiem chłodzącym. Jest on niebezpieczny dla oczu oraz dla skóry.

Włączanie funkcji recyrkulacji powietrza (odizolowanie kabiny)

Ta funkcja jest sterowana w sposób automatyczny, ale można ją włączyć ręcznie. W takim przypadku uruchomienie funkcji zostaje potwierdzone zapaleniem się lampki kontrolnej wbudowanej w przycisk 7.

Używanie funkcji w trybie ręcznym

Nacisnąć przycisk 7; zapala się wbudowana lampka kontrolna.

Dłuższe stosowanie recyrkulacji może spowodować powstanie zapachów charakterystycznych dla zamkniętych pomieszczeń oraz zaparowanie szyb.

Aby tego uniknąć, recyrkulacja powietrza wyłącza się automatycznie po pewnym czasie.

Wyłączenie systemu

Obrócić element sterujący 1 w położenie „OFF”, aby wyłączyć układ. W celu uruchomienia, należy ponownie obrócić element sterujący 1, aby wyregulować siłę nawiewu, lub nacisnąć przycisk 4.

Użycie funkcji usuwania zaparowania/szronu powoduje wyłączenie recyrkulacji powietrza.

Działanie klimatyzacji powoduje wzrost zużycia paliwa (należy wyłączyć klimatyzację, gdy nie jest potrzebna).