CECHY SZCZEGÓLNE WERSJI Z SILNIKIEM WYSOKOPRĘŻNYM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Prędkość obrotowa silnika diesel

Silniki wysokoprężne są wyposażone w pompę wtryskową, która nie dopuszcza do przekroczenia maksymalnej, dopuszczalnej prędkości obrotowej silnika, niezależnie od aktualnie włączonego biegu.

Jeżeli pojawia się komunikat „Skontroluj układ wydechowy” i towarzyszy mu zapalenie się lampek ostrzegawczych Ä oraz ©, należy jak najszybciej skontaktować się z ASO.

W czasie jazdy, zależnie od jakości stosowanego paliwa, może w wyjątkowych przypadkach pojawić się biały dym.

Jest to wynikiem automatycznego oczyszczania filtra cząstek stałych i nie ma wpływu na zachowanie się pojazdu.

Brak paliwa w zbiorniku

W przypadku napełnienia zbiornika po jego całkowitym opróżnieniu należy odpowietrzyć układ paliwowy ZBIORNIK PALIWA przed ponownym uruchomieniem silnika.

Etykieta z informacją na temat zaczernienia spalin

Możesz znaleźć informację 1 na etykiecie A w komorze silnika lub, w zależności od pojazdu, na tabliczce znamionowej pojazdu TABLICZKI ZNAMIONOWE POJAZDU.

1 Emisja układu wydechowego Diesla.

Wskazówki dotyczące eksploatacji w okresie zimowym

Aby uniknąć problemów w okresie mrozów, należy:

- dbać o to, by akumulator był zawsze prawidłowo naładowany;

- uważać, by poziom oleju napędowego nie był zbyt niski, co mogłoby spowodować gromadzenie się skroplonych oparów wody na dnie zbiornika paliwa.

Należy unikać parkowania samochodu i włączania silnika w miejscach, gdzie łatwopalne substancje i materiały, takie jak trawa lub liście mogłyby mieć styczność z rozgrzanymi elementami układu wydechowego.

Filtr cząstek stałych

Filtr cząstek stałych przetwarza gazy spalinowe emitowane przez silnik wysokoprężny.

Zależnie od pojazdu na tablicy wskaźników zapala się lampka ostrzegawcza , która sygnalizuje napełnienie filtra. W takiej sytuacji filtr należy oczyścić.

Automatyczna regeneracja

W tym celu, gdy zostanie zapalona lampka kontrolna , należy kontynuować jazdę zgodnie z warunkami drogowymi i obserwować limit prędkości, aż lampka kontrolna zgaśnie. W miarę możliwości nie należy jechać z prędkością obrotową silnika poniżej 2000 obr./min.

Lampka kontrolna powinna zgasnąć po 10-20 minutach. WYŚWIETLACZE I WSKAŹNIKI.

Wyświetleniu lampki ostrzegawczej na tablicy wskaźników może towarzyszyć wzrost prędkości obrotowej silnika i mocy działania układu chłodzenia w celu oczyszczenia filtra cząstek stałych.

Uwaga: lampka kontrolna może zapalić się ponownie, jeśli warunki jazdy nie spełniają całkowicie wymagań czyszczenia filtra cząstek stałych. Jeżeli pojazd zostanie zatrzymany lub prędkość obrotowa silnika spadnie poniżej 2000 obr./min, zanim lampka ostrzegawcza zgaśnie, może być wymagane wznowienie tej procedury.

Aby ułatwić automatyczną regenerację filtra cząstek stałych, należy co 200 km wykonać długi cykl jazdy (co najmniej 20 minut) po drodze szybkiego ruchu.

Regeneracja ręczna

(zależnie od wersji pojazdu)

Jeżeli spełnienie warunków (wymagany czas jazdy itp.) nie jest możliwe, na tablicy wskaźników wyświetla się lampka ostrzegawcza , której towarzyszy komunikat „Regeneracja FAP rozpoczęta”. Oznacza to, że poziom nasycenia filtra jest zbyt wysoki dla automatycznej regeneracji.

Musisz szybko przeprowadzić ręczną regenerację, aby uniknąć nasycenia filtra cząstek stałych, co może wymagać konsultacji z ASO.

Ręczna regeneracja filtra cząstek stałych powoduje wygenerowanie wysokiej temperatury układu wydechowego i spalin. Podczas procesu, który trwa około 40 minut, należy wziąć pod uwagę środki ostrożności (patrz poniżej i na następnej stronie).

Aby to zrobić, gdy lampka ostrzegawcza jest zapalona wraz z komunikatem „Regeneracja FAP rozpoczęta”:

- zaparkuj pojazd z dala od drogi i ruchu publicznego w miejscu, w którym odległość od wszelkich obiektów lub materiałów, które mogą się łatwo zapalić lub stopić (np. papier, trawa, plastik, suchy materiał organiczny itp.) wynosi co najmniej trzy metry.;

- zaciągnąć hamulec ręczny;

- ustaw dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym (N w przypadku pojazdów z automatyczną skrzynią biegów).

Następnie, gdy silnik pracuje:

- wyłącz funkcję Stop and Start, jeżeli pojazd jest w nią wyposażony FUNKCJA STOP AND START;

- przejdź do zakładki „Pojazd” w menu tablicy wskaźników, KOMPUTER POKŁADOWY: informacje ogólne;

- naciskaj przycisk 3 lub 4 do momentu wyświetlenia komunikatu „Zregeneruj FAP [przytrzymaj]”;

- naciśnij i przytrzymaj przycisk 2 do momentu wyświetlenia komunikatu „Regeneracja FAP w trakcie” lub „Reg. FAP-40 min. Stop: wciś. ham.”. Lampka ostrzegawcza miga.

Poczekaj, aż lampka ostrzegawcza zgaśnie (około 40 minut). Na tablicy wskaźników pojawia się komunikat „Regeneracja FAP zakończona”.

Jeżeli warunki nie zostaną spełnione przed lub w trakcie regeneracji, lampka ostrzegawcza gaśnie i pojawia się komunikat „Regeneracja FAP przerwana”, a procedura zostaje anulowana.

Komunikat „Zregeneruj FAP [przytrzymaj]” zostanie wyświetlony, gdy warunki wymagane do przeprowadzenia procedury ręcznej zostaną ponownie spełnione.

Uwaga: nie rozpoczynaj regeneracji w przypadku niewystarczającego poziomu oleju lub płynu chłodzącego (zapalona lampka ostrzegawcza ciśnienia oleju À lub lampka ostrzegawcza temperatury płynu chłodzącego Ô na tablicy rozdzielczej). W takim przypadku uzupełnij poziom. POZIOM OLEJU W SILNIKU: informacje ogólne i POZIOM OLEJÓW I PŁYNÓW.

Regeneracja nie jest możliwa:

- jeżeli poziom paliwa jest zbyt niski;

- jeżeli temperatura silnika jest zbyt niska;

- w ekstremalnych warunkach atmosferycznych (bardzo niska, bardzo wysoka temperatura otoczenia lub duża wysokość nad poziomem morza).

Podczas procesu regeneracji:

- prędkość obrotowa silnika najpierw wzrasta do około 3000 obr./min w celu rozgrzania silnika. Następnie obniża się do około 2,000 obr./min i utrzymuje się na takim poziomie do końca regeneracji;

- następuje uruchomienie zespołu wentylatorów. Jest to normalne działanie zapewniające chłodzenie silnika;

- regeneracja często generuje emisję białego dymu i powstanie nietypowych zapachów w układzie wydechowym. Nie oznacza to, że układ działa nieprawidłowo.

Wciśnięcie jednego z pedałów powoduje przerwanie regeneracji filtra cząstek stałych. W takim przypadku regeneracja będzie tylko częściowa.

Nie rozpoczynaj regeneracji w garażu lub w zamkniętym obszarze.

Istnieje ryzyko zatrucia lub uduszenia przez spaliny.

Upewnij się, że podczas regeneracji nikt nie znajduje się w pobliżu układu wydechowego.

Niebezpieczeństwo poparzenia.

Unikaj parkowania samochodu z pracującym silnikiem w miejscach, gdzie łatwopalne substancje i materiały, takie jak trawa lub liście czy papier mogą mieć styczność z rozgrzanymi elementami układu wydechowego.

Ryzyko pożaru.

Nie pozostawiaj pojazdu bez nadzoru podczas regeneracji.

Przypadki szczególne

Gdy filtr się zapełni, na tablicy wskaźników zapala się lampka ostrzegawcza © i, zależnie od pojazdu, lampka ostrzegawcza , której towarzyszy komunikat „Skontroluj układ wtrysku paliwa”. W takim przypadku należy się zwrócić o pomoc do ASO.

Jeżeli na tablicy wskaźników zapali się lampka ostrzegawcza ® i, zależnie od pojazdu, lampka ostrzegawcza , której towarzyszy komunikat „Ryzyko awarii silnika”, zatrzymać pojazd, wyłączyć silnik i zwrócić się o pomoc do ASO.

Lampka kontrolna ® informuje o konieczności natychmiastowego zatrzymania pojazdu, dla Państwa bezpieczeństwa, jeżeli tylko pozwalają na to warunki ruchu drogowego. Należy wyłączyć silnik i nie uruchamiać go ponownie. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.