Powrót do listy

AKTYWACJA USŁUG

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Aktywowanie usług

Aby usługi sieciowe pojazdu (informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym, wyszukiwanie użytecznych miejsc (POI) online, zdalne sterowanie pojazdem z poziomu smartfona itp.) mogły działać, należy je aktywować.

Aktywacja usług umożliwia również zdalną aktualizację systemu i map. Zobacz rozdział „Aktualizacja systemu i map”.

Uwaga: aktywacja usług jest bezpłatna przez określony czas po dostarczeniu pojazdu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z ASO.

Producent podejmuje wszelkie niezbędne środki ostrożności w celu zapewnienia, że dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem całkowitego bezpieczeństwa.

Jeżeli usługi sieciowe nie zostały jeszcze aktywowane, system multimedialny zasugeruje wysłanie polecenia aktywacji do serwera; naciśnij „Połączenie”, następnie potwierdź żądanie, naciskając „Włącz” 2.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij przycisk „Szczegóły” 1.

Uwaga: ponieważ usługi trzeba aktywować tylko raz, opcja „Połączenie” nie będzie dostępna w czasie niezbędnym do aktywacji usług (do 72 godzin).

Gromadzenie danych

Aby usługi mogły działać, pojazd gromadzi dane dotyczące swojego położenia oraz stanu działania.

Dane mogą być udostępniane naszym partnerom i dostawcom usług.

Dane mają charakter osobisty.

System multimedialny zasugeruje aktywację przesyłania danych. Naciśnij „Tak” 4, aby aktywować lub „Nie” 3, aby wyłączyć opcję przesyłania danych.

Po zatwierdzeniu wniosku o aktywację usługi i uruchomieniu systemu multimedialnego zostaniesz poproszony o włączenie lub wyłączenie funkcji zbierania danych.

Wybierz „ON”, aby włączyć lub „OFF”, aby wyłączyć opcję zbierania danych, następnie kliknij „Ok”, aby potwierdzić wybór.

Tymczasowe zawieszenie gromadzenia danych

Gromadzenie danych o pojeździe można tymczasowo zawiesić.

Aby to zrobić, podczas uruchamiania pojazdu ustaw funkcję zbierania danych na wartość „OFF”.

W każdej chwili można zawiesić zbieranie danych za pomocą menu „Ustawienia”, zakładki „System”, menu „Zarządzanie urządzeniami”, zakładki „Data” lub poprzez kliknięcie ikony poziomu odbioru 5, co zapewnia bezpośredni dostęp do menu „Data”.

Więcej informacji na temat ikony poziomu odbioru 5: patrz rozdział „Ustawienia systemu”.

Usługi te zostaną wyłączone za wyjątkiem obowiązkowych funkcji bezpieczeństwa związanych z automatycznym połączeniem alarmowym w razie wypadku.

Producent podejmuje wszelkie niezbędne środki ostrożności w celu zapewnienia, że dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem całkowitego bezpieczeństwa.

Ochrona danych

Dane z Twojego pojazdu są przetwarzane przez producenta, autoryzowanych dystrybutorów oraz inne podmioty z grupy producenta. Dane producenta są dostępne na jego stronie internetowej oraz na ostatniej stronie instrukcji obsługi pojazdu.

Zgodnie z obowiązującymi Cię przepisami, zwłaszcza na terytorium Europy, możesz:

- uzyskać i sprawdzić swoje dane, które posiada producent;

- poprawić wszelkie niezgodne informacje;

- usunąć dane, które Cię dotyczą;

- wykonać kopię swoich danych, aby ponownie wykorzystać je w innym miejscu;

- w dowolnym momencie sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych;

- zamrozić korzystanie z twoich danych.

Użytkownik ma również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych, zwłaszcza jeśli są one wykorzystywane na potrzeby zwiększania sprzedaży lub profilowania.

Ochrona danych osobowych

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się zawiesić udostępnianie, czy nie, dane dotyczące użytkowania pojazdu będą przekazywane producentowi i zainteresowanym partnerom/spółkom zależnym w następujących celach:

- aby umożliwić działanie i obsługę serwisową Twojego pojazdu;

- optymalizacja eksploatacji pojazdu.

Celem wykorzystania tych danych nie jest akwizycja komercyjna, ale ciągłe doskonalenie pojazdów producenta i zapobieganie problemom, które mogą utrudniać ich codzienną eksploatację.

Więcej informacji w polityce ochrony danych można znaleźć na stronie producenta, której adres znajduje się w instrukcji obsługi pojazdu.

Wygaśnięcie usług

Usługi są aktywowane na określony, ograniczony czas. Po upływie tego czasu usługi przestają działać. Aby ponownie aktywować usługi, zapoznaj się z akapitem „Kupowanie i odnawianie usług”.

Producent podejmuje wszelkie niezbędne środki ostrożności w celu zapewnienia, że dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem całkowitego bezpieczeństwa.

AKTYWACJA USŁUG

Pomimo, że ten film nie został zrealizowany w oparciu o Twój samochód, opisywana w nim zasada działania jest identyczna