Powrót do listy

SŁUCHANIE RADIA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Radio”

W menu głównym nacisnąć „Radio”. Jeżeli stacja radiowa już jest włączona, naciśnij skrót do obszaru A na niektórych stronach w menu „Nawigacja” lub „Telefon”.

Ekran „Radio”

1 Logo włączonej aktualnie stacji radiowej.

2 Nazwa aktualnej stacji i częstotliwość. Informacje tekstowe (wykonawca, piosenka itp.)

3 Wskazanie włączenia informacji o ruchu drogowym i funkcji śledzenia stacji.

4 Dostęp do ręcznego wprowadzania żądanej częstotliwości.

5 Zapisywanie aktualnie włączonej stacji w „Zaprogr.”.

6 Dostęp do menu kontekstowego.

7 Przejście do następnej lub poprzedniej stacji.

8 Przejście do następnej lub poprzedniej częstotliwości.

9 Pasek wyboru częstotliwości.

10 Powrót do poprzedniego ekranu

11 Przejście do menu źródeł dźwięku

Uwaga: dostępne informacje zależą od wybranej stacji lub pasma radiowego.

Możesz wybrać zapisaną stację, przewijać stacje radiowe według częstotliwości lub według listy w zależności od wybranego trybu za pomocą przycisku na kierownicy.

Tryb „Częstotl.”

Ten tryb służy do wybierania stacji radiowych lub częstotliwości w bieżącym paśmie radiowym. Istnieją dwie możliwości przewijania zakresu częstotliwości:

- wyszukiwanie według częstotliwości: skanowanie częstotliwości (w krokach co 0,5 Hz) przez wielokrotne naciskanie przycisku 8 lub przesunięcie kursora bezpośrednio na pasek wyboru 9;

- wyszukiwanie według stacji: wyszukiwanie następnej/poprzedniej stacji radiowej przez naciśnięcie przycisków 7.

Wybór pasma radiowego

Wybierz FM, AM lub DR (radio cyfrowe), naciskając „Źródła” 11 na ekranie multimedialnym.

Możesz również wybrać pasmo radiowe za pomocą przycisku na sterowaniu na kolumnie kierownicy.

Zapisywanie stacji radiowych jako zaprogramowanych stacji

Ta funkcja służy do zapisywania aktualnie włączonej stacji.

W trybie „Częstotl.” naciśnij przycisk 5 lub naciśnij i przytrzymaj logo 1 bieżącej stacji i wybierz lokalizację (z jednej z trzech stron 12), naciskając na lokalizację, aż zabrzmi sygnał dźwiękowy.

Można zapisać maksymalnie 27 stacji radiowych.

Tryb „Lista”

Ten tryb umożliwia wyszukanie stacji o znanej nazwie z listy uszeregowanej w porządku alfabetycznym.

Przewijaj szybko listę, aby wyświetlić kolejno wszystkie stacje. Stacja radiowa 13, na której zatrzymano wyszukiwanie, zostaje włączona. Możesz również nacisnąć stację radiową z listy.

Jeżeli stacje radiowe nie korzystają z RDS lub gdy pojazd znajduje się w obszarze słabego odbioru sygnału radiowego, nazwy i logo nie pojawiają się na ekranie. Wyświetlają się tylko ich częstotliwości na górze listy.

Uwaga: dostępne informacje zależą od wybranej stacji lub pasma radiowego.

Tryb „Zaprogr.”

Ten tryb umożliwia dostęp do stacji radiowych zapisanych w pamięci. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z „Zapisz stacje” w tym rozdziale.

Naciśnij jeden z przycisków 14, aby wybrać stację radiową, której chcesz słuchać.

Ze względów bezpieczeństwa czynności te należy wykonywać na postoju.

Menu kontekstowe 6

Użyj menu kontekstowego 6 w dowolnym trybie, aby przejść do ustawień i skonfigurować następujące funkcje radiowe:

- „Ustawienia radia”;

- Ustawienia środowiska dźwięku;

- „Ustawienia dźwięku”;

- Otwórz instrukcje dotyczące systemu multimedialnego.

Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale „Ustawienia”.

„Ustawienia radia”

W menu ustawień można włączać lub wyłączać następujące elementy:

- „Radiotekst”;

- „Region”;

- TA/I-Traffic

„Radiotekst”

(informacje tekstowe)

Niektóre stacje radiowe FM nadają informacje tekstowe znajdujące się w aktualnie słuchanym programie (na przykład tytuł utworu). Włączyć tę funkcję, aby wyświetlić szczegóły.

Uwaga: informacje te są dostępne jedynie w niektórych stacjach radiowych.

„Region”

Częstotliwość odbioru stacji radiowej FM może się zmieniać zależnie od strefy geograficznej.

Włącz tę funkcję, aby móc słuchać tę samą stację radiową podczas jazdy. System audio będzie automatycznie dostosowywał się do zmian częstotliwości, nie powodując zakłóceń.

Jeżeli jakość sygnału spadnie, gdy jest wyłączony tryb Region, radio przełączy się na nową częstotliwość, która może działać jako przekaźnik stacji włączonej poprzednio.

Uwaga: czasem stacje radiowe operujące w tym samym regionie nadają różne programy lub używają różnych nazw programów.

TA/I-Traffic

(informacje o ruchu drogowym)

W zależności od kraju, gdy funkcja ta jest włączona, system audio umożliwia automatyczne wysłuchiwanie informacji drogowych w chwili ich nadania przez niektóre stacje radiowe FM.

Następnie należy wybrać częstotliwość stacji nadającej informacje o ruchu drogowym. Jeżeli odtwarzane jest inne źródło (USB, Bluetooth), zostanie ono automatycznie przerwane po otrzymaniu informacji o ruchu drogowym.

Ustawienia środowiska dźwięku

W menu ustawień można włączać lub wyłączać następujące elementy:

- „Naturalny”;

- „Live”;

- „Klub”;

- „Lounge”;

-...

Uwaga: lista środowisk może się różnić w zależności od wyposażenia.

„Ustawienia dźwięku”

W tym menu można zmienić następujące parametry:

- „Bass boost”: funkcja ta służy do zwiększenia/zmniejszenia poziomu niskich dźwięków.

- „Niskie / Średnie / Wysokie”: funkcja to służy do zwiększenia/zmniejszenia poziomu niskich, średnich lub wysokich tonów.

- Regulacja głośności zależna od prędkości: po włączeniu tej funkcji głośność systemu audio zmienia się w zależności od prędkości pojazdu. Możesz dostosować jej czułość lub ją wyłączyć.

Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale „Ustawienia”.

Ze względów bezpieczeństwa czynności te należy wykonywać na postoju.

KORZYSTANIE Z FUNKCJI RADIA

Pomimo, że ten film nie został zrealizowany w oparciu o Twój samochód, opisywana w nim zasada działania jest identyczna