Powrót do listy

SŁUCHANIE RADIA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Radio”

W menu głównym nacisnąć „Radio”. Jeżeli stacja radiowa już jest ustawiona, naciśnij skrót do obszaru A na niektórych stronach menu „Nawigacja” lub „Telefon”.

Ekran „Radio”

1 Logo włączonej aktualnie stacji radiowej.

2 Nazwa aktualnej stacji i częstotliwość. Informacje tekstowe (wykonawca, utwór itp.).

3 Dostęp do ręcznego wprowadzania żądanej częstotliwości.

4 Wskazanie włączenia informacji o ruchu drogowym i funkcji śledzenia stacji.

5 Radio HD Live.

6 Zapisywanie aktualnie włączonej stacji w „Zaprogr.”.

7 Dostęp do menu kontekstowego.

8 Przejdź do następnej lub poprzedniej stacji.

9 Przejdź do następnej lub poprzedniej częstotliwości.

10 Pasek wyboru częstotliwości.

11 Powrót do poprzedniego ekranu.

12 Przejście do menu źródeł dźwięku.

Uwaga: dostępne informacje zależą od wybranej stacji lub pasma radiowego.

Możesz wybrać zapisaną stację, przewijać stacje radiowe według częstotliwości lub według listy w zależności od wybranego trybu za pomocą przycisku na kierownicy.

Tryb „Częstotl.”

Ten tryb służy do wybierania stacji radiowych lub częstotliwości w bieżącym paśmie radiowym. Istnieją dwie możliwości przewijania zakresu częstotliwości:

- wyszukiwanie według częstotliwości: skanowanie częstotliwości przez wielokrotne naciskanie przycisku 9 lub przesunięcie kursora bezpośrednio na pasek wyboru 10;

- wyszukiwanie według stacji: wyszukiwanie następnej/poprzedniej stacji radiowej przez naciśnięcie przycisków 8.

Wybór pasma radiowego

Wybierz FM, AM lub DR (radio cyfrowe), naciskając „Źródła” 12 na ekranie multimedialnym.

Możesz również wybrać pasmo radiowe za pomocą przycisku na sterowaniu na kolumnie kierownicy.

Zapisywanie stacji radiowych jako zaprogramowanych stacji

Ta funkcja służy do zapisywania aktualnie włączonej stacji.

W trybie „Częstotl.ˮ naciśnij przycisk 6 lub naciśnij i przytrzymaj logo 1 bieżącej stacji i wybierz lokalizację (na jeden ze stron 13). W tym celu kliknij i przytrzymaj lokalizację do momentu emisji sygnału dźwiękowego.

Można zapisać maksymalnie 27 stacji radiowych.

Tryb „Lista”

Ten tryb umożliwia wyszukanie stacji o znanej nazwie z listy uszeregowanej w porządku alfabetycznym.

Przewijaj szybko listę, aby wyświetlić kolejno wszystkie stacje. Stacja radiowa 14, na której zatrzymano wyszukiwanie, zostaje włączona. Można również wybrać stację radiową z listy, aby rozpocząć jej nadawanie.

Jeżeli stacje radiowe nie korzystają z RDS lub gdy pojazd znajduje się w obszarze słabego odbioru sygnału radiowego, nazwy i logo nie pojawiają się na ekranie. Wyświetlają się tylko ich częstotliwości na górze listy.

Uwaga: dostępne informacje zależą od wybranej stacji lub pasma radiowego.

Tryb „Zaprogr.”

Ten tryb umożliwia dostęp do stacji radiowych zapisanych w pamięci. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z częścią „Zapisz stacje” w tym rozdziale.

Naciśnij jeden z przycisków 15, aby wybrać stację radiową, której chcesz słuchać.

Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.

Menu kontekstowe 6

Użyj menu kontekstowego 6 w dowolnym trybie, aby przejść do ustawień i skonfigurować następujące funkcje radiowe:

- „Ustawienia radia”;

- Ustawienia środowiska dźwięku;

- „Ustawienia dźwięku.

Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale „Ustawienia”.

„Ustawienia radia”

W menu ustawień można włączać lub wyłączać następujące elementy:

- „AM”;

- „Radiotekst”;

- „Region”;

- „TA/I-Traffic”;

- „Logo”;

- „Radio HD”;

-...

„AM”

Możesz włączyć/wyłączyć wyświetlanie zakresu częstotliwości AM na liście źródeł audio 11, naciskając „WŁ.” lub „Wył.”.

„Radiotekst”

(informacje tekstowe)

Niektóre stacje radiowe FM nadają informacje tekstowe znajdujące się w aktualnie słuchanym programie (na przykład tytuł utworu). Włączyć tę funkcję, aby wyświetlić szczegóły.

Uwaga: informacje są dostępne jedynie na niektórych stacjach radiowych.

„Region”

Częstotliwość odbioru stacji radiowej „FM" może się zmieniać, zależnie od strefy geograficznej. Włącz tę funkcję, aby móc słuchać tej samej stacji radiowej podczas jazdy w różnych regionach. System audio będzie automatycznie dostosowywał się do zmian częstotliwości, nie powodując zakłóceń.

Jeżeli jakość sygnału spadnie, gdy jest wyłączony tryb „Region”, radioodtwarzacz przełączy się na nową częstotliwość, która umożliwia odbiór sygnału z poprzednio używanej stacji.

Cecha szczególna:

- Czasem stacje radiowe operujące w tym samym regionie nadają różne programy lub używają różnych nazw programów.

- Niektóre stacje radiowe nadają sygnał na częstotliwościach regionalnych. W obu przypadkach:

- Przy włączonej funkcji „Region”: system nie przełączy się na nadajnik dla nowego regionu, ale system przełączy się normalnie między nadajnikami regionu początkowego;

- przy wyłączonej funkcji „Region”: system przełączy się na nadajnik dla nowego regionu, nawet jeśli nadawany program jest inny.

TA/I-Traffic

(informacje o ruchu drogowym)

W zależności od kraju, gdy funkcja jest aktywna, system audio umożliwia automatyczne wysłuchiwanie informacji drogowych w chwili ich nadania przez wybrane stacje radiowe FM.

Następnie należy wybrać częstotliwość stacji nadającej informacje o ruchu drogowym. Jeżeli odtwarzane jest inne źródło (USB, Bluetooth), zostanie ono automatycznie przerwane po otrzymaniu informacji o ruchu drogowym.

Ustawienia środowiska dźwięku

W menu ustawień można włączać lub wyłączać następujące elementy:

- „Naturalny”;

- „Live”;

- „Klub”;

- „Lounge”;

-...

Uwaga: lista trybów korektora dźwięku może się różnić w zależności od wyposażenia.

„Ustawienia dźwięku”

W tym menu można zmienić następujące parametry:

- „Bass boost”: funkcja ta służy do zwiększenia/zmniejszenia poziomu niskich dźwięków.

- „Niskie / Średnie / Wysokie”: funkcja to służy do zwiększenia/zmniejszenia poziomu niskich, średnich lub wysokich tonów.

- Regulacja głośności zależna od prędkości: po włączeniu tej funkcji głośność systemu audio zmienia się w zależności od prędkości pojazdu. Można dostosować czułość lub wyłączyć funkcję;

-...

Więcej informacji na temat dostępnych ustawień znajduje się w rozdziale „Ustawienia”.

Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.

KORZYSTANIE Z FUNKCJI RADIA

Pomimo, że ten film nie został zrealizowany w oparciu o Twój samochód, opisywana w nim zasada działania jest identyczna