Powrót do listy

USTAWIENIA NAWIGACJI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu „Ustawienia”

Na ekranie głównym naciśnij mapę lub, w menu głównym, naciśnij „Nawigacja”.

Naciśnij menu nawigacji, a następnie „Ustawienia”.

Trasa”

Zakładka „Trasa” 1 zapewnia dostęp do następujących ustawień:

- „Rodzaj trasy”;

- „Akceptuj alternatywne trasy”;

- „Użyj objazdu w przypadku dużego natężenia ruchu”;

- „Akceptuj drogi płatne”;

- „Akceptuj autostrady”;

- „Akceptuj promy”;

- „Akceptuj autokuszetki”;

- „Nauka nawigacji”;

- „Cele możliwe do pobrania” (nawiązywanie połączenia z telefonu);

- „Akceptuj drogi okresowo zamknięte”;

- „Zezwalaj na drogi płatne”;

- „Obszar do ominięcia”;

- „Akceptuj drogi nieutwardzone”;

-...

„Rodzaj trasy”

To ustawienie oferuje następujące opcje trasy: „Szybka”, „Eco” lub „Krótka”.

„Akceptuj alternatywne trasy”

Możesz zezwolić/zablokować alternatywną trasę, naciskając „ON” lub „OFF”.

„Wyszukuj objazdy w przypadku dużego natężenia ruchu”

Można ustawić objazdy i ustawić opcję „Zawsze”, „Zapytaj” lub „Nigdy”.

„Akceptuj drogi płatne”

Ta opcja reguluje korzystanie z płatnych dróg. Dostępne są następujące opcje: „Zawszeˮ, „Zapytajˮ lub „Nigdyˮ.

Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.

„Akceptuj autostrady”

Zezwalaj/blokuj korzystanie z autostrad na trasie, naciskając „ONˮ lub „OFFˮ.

„Akceptuj promy”

Zezwalaj/blokuj korzystanie z promów na trasie, naciskając „ONˮ lub „OFFˮ.

„Akceptuj autokuszetki”

Zezwalaj/blokuj korzystanie z pociągów do transportu samochodów na trasie, naciskając „ON” lub „OFF”.

„Nauka nawigacji”

Użyj tej funkcji programowania nawigacji, aby zarządzać parametrami poufności związanymi z programowaniem danych nawigacyjnych.

System multimedialny analizuje codzienne podróże i czasy podróży w celu zaproponowania docelowej lokalizacji bez potrzeby konfigurowania go po uruchomieniu systemu multimedialnego. Np. dom, praca itp.

Możesz uzyskać dostęp do poniższych ustawień:

- Aktywuj naukę nawigacji, naciskając „ON” lub „OFF”;

- „Automatyczna propozycja prowadzenia do celu”, naciskając „ON” lub „OFF”;

- Usuń zapisane trasy.

„Cele możliwe do pobrania”

Możesz zaplanować podróż w telefonie i udostępnić ją w systemie multimediów. Więcej informacji na temat dedykowanej aplikacji można znaleźć w rozdziale MY Renault.

Po uruchomieniu pojazdu system multimedialny wyświetla komunikat „Trasa została zaplanowana na smartfonie”.

Będziesz mieć wybór między:

- „Start”;

- „Zapisz w ulubionych”;

- „Odrzuć”.

Zezwalaj/blokuj udostępnianie miejsc docelowych, naciskając „ON” lub „OFF”.

„Akceptuj drogi okresowo zamknięte”

Opcja reguluje korzystanie z dróg z ograniczeniem czasowym. Dostępne są następujące ustawienia: „Zawszeˮ, „Gdy otw.ˮ lub „Nigdyˮ.

„Zezwalaj na drogi płatne”

Zezwalaj/blokuj korzystanie z dróg płatnych na trasie, naciskając „ON” lub „OFF”.

„Obszar do ominięcia”

Włącz/wyłącz unikane obszary na trasie, naciskając „ON” lub „OFF”.

„Akceptuj drogi nieutwardzone”

Zezwalaj/blokuj korzystanie z dróg nieodpowiednich dla pojazdów na trasie, naciskając „ON” lub „OFF”.

Menu kontekstowe

W menu kontekstowym 2 można konfigurować opcję „Ustawienia nawigacji”.

„Mapa”

Zakładka „Mapa” 3 zapewnia dostęp do następujących parametrów:

- „Motyw mapy”;

- „Wyświetl godzinę”;

- „Wyświetlacz ruchu drogowego”;

- „Rozpoznawanie znaków drogowych”;

- „Automatyczny zoom”;

- „Moje auto”;

- „Powiększ skrzyżowanie”;

- „Pokaż POI”;

- „Wyświetl pogodę”;

- Informacje o kraju;

„Motyw mapy”

Użyj tej opcji, aby ustawić kolor mapy na „Auto”, „Dzień” lub „Noc”.

„Wyświetl godzinę”

Użyj tej opcji, aby wyświetlić „Godzina przyjazdu do celu” albo „Pozostały czas podróży”.

„Wyświetlacz ruchu drogowego”

Zezwalaj/blokuj wyświetlanie informacji o ruchu drogowym, naciskając „ON” lub „OFF”.

„Rozpoznawanie znaków drogowych”

To menu oferuje następujące funkcje:

- „Rozpoznawanie znaków drogowych”;

- „Alarm przy przekroczeniu prędkości”;

- „Wyświetl obszary niebezpieczne”;

- „Dźwięk alarmu niebezpieczny obszar”.

Zezwalaj/blokuj je, naciskając „ON” lub „OFF”.

Naciśnij przycisk „Zresetuj” w menu kontekstowym 4, aby przełączyć wszystkie ustawienia na „ON”.

„Automatyczny zoom”

Zezwalaj/blokuj „Automatyczny zoom”, naciskając „ON” lub „OFF”.

Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.

„Moje auto”

Możesz zmienić wizualną reprezentację pojazdu, naciskając lewą lub prawą strzałkę 6 i wybierając żądany model.

Aby potwierdzić swój wybór, pozostań na wybranym modelu i naciśnij strzałkę powrotu 5.

„Powiększ skrzyżowanie”

Zezwalaj/blokuj Widok skrzyżowania, naciskając „ON” lub „OFF”.

„Pokaż POI”

Włączanie/wyłączanie punktów POI na mapie:

- „Stacja benzynowa”;

- „Stacja ładująca (dla pojazdów elektrycznych i hybrydowych)”;

- „Parking”;

- „Restauracja”;

- „Zakwaterowanie”;

- „Podróże i podróżowanie”;

- „Zakupy”;

- „Szpital”;

-...

Punkty POI można wybrać bezpośrednio z mapy. System multimedialny zaproponuje kilka opcji:

- „Start”;

- „Rozm.”.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz „Użyteczne miejsca (POI)” w części „Wprowadzanie punktu docelowego”.

„Wyświetl pogodę”

Zezwalaj/blokuj prognozę pogody, naciskając „ON” lub „OFF”.

„Informacje o kraju”

Z wyświetlonej listy krajów można zapoznać się z obowiązującymi ograniczeniami prędkości, kierunkiem ruchu, jednostką prędkości itp.

Menu kontekstowe

W menu kontekstowym 4 można przywrócić ustawienia początkowe opcji „Ustawienia nawigacji”.

Pojazd elektryczny:

Zakładka Z.E. 7 umożliwia konfigurację opcji ładowania i alertów.

„Ostrzeżenie: niski poziom naładowania akumulatora”

Sygnalizuje spadek poziomu naładowania akumulatora poniżej 20%.

„Asystent lokalizacji stacji ładowania”

Umożliwia wyszukiwanie stacji ładujących, jeżeli miejsce docelowe znajduje się poza zasięgiem przy aktualnym poziomie naładowania akumulatora.

„Rodzaj ładowania”

Umożliwia wybór stacji ładowania, które oferują, w zależności od konfiguracji, odpowiedni tryb ładowania i wyświetla stacje na mapie.

„Typ wtyczki”

Umożliwia wybór stacji ładowania, które oferują gniazdo ładowania odpowiednie dla pojazdu i wyświetla stacje na mapie.

Menu kontekstowe

Korzystając z menu kontekstowego 8, można:

- Zaznacz/odznacz wszystko:

- „Rodzaj ładowania”;

- „Typ wtyczki”;

- zobacz opisowe informacje o różnych Typ wtyczki.

Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.

Pojazd hybrydowy

Zakładka „Hybrid” 8 umożliwia konfigurację ustawień i alertów związanych z pojazdami hybrydowymi:

„E-Nav”

Funkcja wykorzystuje informacje o zaprogramowanej trasie do inteligentnego zarządzania energią elektryczną pojazdu hybrydowego poprzez przewidywanie profilu trasy i analizę natężenia ruchu. Optymalizuje także V.E. podczas jazdy w obszarach miejskich.

„Rodzaj ładowania”

Umożliwia wybór stacji ładowania, które oferują, w zależności od konfiguracji, odpowiedni tryb ładowania i wyświetla stacje na mapie.

„Typ wtyczki”

Umożliwia wybór stacji ładowania, które oferują gniazdo ładowania odpowiednie dla pojazdu i wyświetla stacje na mapie.

Ze względów bezpieczeństwa, czynności te należy wykonywać na postoju.

Wersja Société

W zakładce „Ograniczenia” 12 możesz wybrać i skonfigurować ustawienia i ograniczenia dotyczące pojazdów użytkowych.

Wybór konfiguracji pojazdu” 9

Funkcja pozwala wybrać żądaną konfigurację z listy 10 ustawień zapisanych wcześniej.

Menu kontekstowe 11 umożliwia dodawanie lub usuwanie konfiguracji.

Konfiguracja pojazdu”

Dodaj nową konfigurację lub wybierz wcześniej utworzoną konfigurację z listy, następnie wprowadź informacje dotyczące pojazdu (wraz z przyczepą):

- obraz przedstawiający typ pojazdu;

- nazwa konfiguracji;

- masa całkowita;

- całkowita wysokość;

- całkowita długość;

- całkowita szerokość;

- rodzaje przewożonych towarów niebezpiecznych 13:

- towary wybuchowe lub łatwopalne;

- towary, które mogą zanieczyścić wody;

- towary niebezpieczne.

- włącz/wyłącz konfigurację „Ciężarówka” 14, naciskając „ONˮ lub „OFFˮ. Jeżeli pojazd należy do tej kategorii, sprawdź obowiązujące przepisy krajowe i/lub przepisy.

Menu kontekstowe

W menu kontekstowym 15 można przywrócić ustawienia domyślne.

KORZYSTANIE Z FUNKCJI NAWIGACJI

Pomimo, że ten film nie został zrealizowany w oparciu o Twój samochód, opisywana w nim zasada działania jest identyczna