Powrót do listy

KLIMATYZACJA STEROWANA RĘCZNIE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Elementy sterujące

Obecność elementów sterujących zależy od wyposażenia pojazdu.

1 Rozdział powietrza.

2 Włączanie lub wyłączanie klimatyzacji.

3 Regulacja siły nawiewu.

4 Włączanie funkcji odizolowania kabiny/recyrkulacji powietrza.

5 Regulacja temperatury powietrza.

Informacje i rady związane z eksploatacją: patrz paragraf „Klimatyzacja: informacje i rady związane z eksploatacją”.

Regulacja temperatury powietrza

Obrócić element sterujący 5 do wybranego położenia. Im bardziej strzałka jest przesunięta w stronę z czerwonym oznaczeniem, tym wyższa temperatura w kabinie.

Regulacja siły nawiewu

Obracać pokrętłem 3 z 0 na 4. Im bardziej pokrętło jest obrócone w prawo, tym większa jest ilość nawiewanego powietrza. W celu zamknięcia wlotu powietrza należy ustawić element sterujący 3 na pozycję 0.

System jest wyłączony: siła nawiewu powietrza w kabinie jest zerowa (pojazd na postoju), w trakcie jazdy można jednak wyczuć lekki przepływ powietrza.

Uwaga

Dłuższe stosowanie recyrkulacji powietrza poprzez pozostawienie pokrętła w położeniu 0 może spowodować zaparowanie szyb bocznych i szyby przedniej oraz powstawanie zapachów charakterystycznych dla zamkniętych pomieszczeń.

Szybkie usuwanie zaparowania

Odizolowanie kabiny/recyrkulacja powietrza wyłączona (lampka kontrolna wbudowana w przycisk 4 zgaszona), ustawić elementy sterujące 13 w położeniach W.

Włączenie klimatyzacji umożliwia szybsze usunięcie zaparowania.

Włączanie funkcji odizolowania kabiny/recyrkulacji powietrza

Wcisnąć przycisk 4 (lampka kontrolna zapala się).

Przy takim ustawieniu powietrze jest pobierane z wnętrza kabiny i ulega recyrkulacji bez pobierania powietrza z zewnątrz.

Recyrkulacja powietrza pozwala na:

- odizolowanie kabiny od warunków zewnętrznego otoczenia (przejazd przez obszary o dużym zanieczyszczeniu powietrza itp.);

- szybsze uzyskanie żądanej temperatury powietrza w kabinie.

Usuwanie szronu lub zaparowania z tylnej szyby

Przy wyłączonym silniku, wcisnąć i przytrzymać ponad pięć sekund przełącznik 6. Zapala się wbudowana lampka kontrolna.

Funkcja ta pozwala na szybkie usunięcie zaparowania z tylnej szyby oraz, z ogrzewanych lusterek zewnętrznych, regulowanych elektrycznie (w samochodach posiadających takie wyposażenie).

W celu wyłączenia tej funkcji, należy ponownie wcisnąć przełącznik 6.

Jeżeli przycisk nie zostanie wciśnięty, funkcja usuwania zaparowania wyłącza się automatycznie.

Dłuższe stosowanie recyrkulacji powietrza może spowodować zaparowanie szyb bocznych i szyby przedniej oraz powstanie zapachów charakterystycznych dla zamkniętych pomieszczeń. Dlatego też, zaleca się przejście do normalnego trybu pracy wentylacji (pobieranie powietrza z zewnątrz), przez ponowne naciśnięcie przycisku 4 zaraz po opuszczeniu strefy zanieczyszczonego powietrza.

Rozdział nawiewu powietrza w kabinie

Obrócić element sterujący 1, aby wybrać rozdział powietrza.

J Strumień powietrza jest kierowany do nawiewów deski rozdzielczej.

G Strumień powietrza jest kierowany do dysz nawiewu w desce rozdzielczej oraz na stopy osób podróżujących.

F Strumień powietrza jest kierowany głównie na nogi pasażerów i do dysz nawiewu w desce rozdzielczej.

Chcąc skierować strumień powietrza wyłącznie na stopy pasażerów, należy zamknąć dysze nawiewu w desce rozdzielczej.

i Strumień powietrza jest rozłożony równomiernie na wszystkie dysze nawiewu na przednią szybę i szyby boczne oraz na stopy osób jadących na siedzeniach przednich i tylnych.

W Cały strumień powietrza jest kierowany do dysz nawiewu na przednią szybę i przednie szyby boczne.

Włączenie lub wyłączenie klimatyzacji

Za pomocą przycisku 2 można uruchomić (lampka zapalona) lub wyłączyć (lampka zgaszona) klimatyzację.

Włączenie instalacji nie jest możliwe, gdy element sterujący 3 znajduje się w pozycji 0.

Użycie klimatyzacji pozwala na:

- obniżenie temperatury w kabinie samochodu;

- szybkie usunięcie zaparowania.

Klimatyzacja nie działa, kiedy temperatura zewnętrzna jest niska.

Nie należy samodzielnie otwierać układu z czynnikiem chłodzącym. Jest on niebezpieczny dla oczu oraz dla skóry.

W przypadku pojazdów wyposażonych w tryb ECO (przycisk 7): jeśli jest uruchomiony, tryb ECO może zmniejszyć skuteczność działania ogrzewania i/lub klimatyzacji. Patrz paragraf „Porady dotyczące jazdy. Eco jazda” w rozdziale 2.